Có Ai Thi Vòng 16 Violympic Lớp 5 Chưa

     
Đề thi Violympic Tốn lớp vòng 16 năm năm trước - năm ngoái Bài 1: Đỉnh núi trí óc Câu 1.1: kiếm tìm số 6a7b biết số phân chia hết cho phân chia cho dư Câu 1.2: nhị vòi nước thời gian chảy vào bể (khơng gồm nước) Biết sau 3 phần tư giờ, nhì vòi chảy 1/3 bể Hỏi để rã đầy bể nhì vòi cần chảy thời gian bao lâu? Câu 1.3: bà mẹ mua 5kg mận giá 9500 đồng kg 2kg quýt giá 12500 đồng kg người mẹ đưa cô bán hàng tờ tiền 50000 đồng Hỏi cô bán sản phẩm trả lại chị em tiền? Câu 1.4: lúc nhân số tự nhiên và thoải mái với 299, Thanh để tất tích riêng biệt thành cột phép cộng nên gồm kết không nên 20500 Hãy tìm kiếm tích phép nhân đến Câu 1.5: Tính tổng: + + + + Biết tổng bao gồm 60 số hạng Câu 1.6: Tính diện tích s hình tròn, biết chu vi hình trụ 94,2cm Câu 1.7: Tính thể tích hình lập phương biết hình lập phương có diện tích tồn phần nhiều diện tích bao quanh 162cm2 Câu 1.8: Tích nhị thừa số 645 nếu thêm đơn vị vào quá số sản phẩm công nghệ hai tích 860 Tìm nhị số Câu 1.9: Hiệu hai số thoải mái và tự nhiên 801 Tìm nhì số, biết viết thêm chữ số vào bên buộc phải số nhỏ bé số mập Câu 1.10: tìm kiếm số tự nhiên nhỏ dại nhất, biết số phân chia cho dư 4; phân chia cho dư 3; phân chia cho dư chia dư bài bác 2: Vượt vật cản vật Câu 2.1: tra cứu số thập phân, biết gửi dấu phẩy số sang đề nghị hàng ta số số đề nghị tìm 178,65 đơn vị Câu 2.2: Hiệu nhị số 2/5, tỉ số nhị số 2/5 Tìm nhì số Câu 2.3: Một siêu thị bán sản phẩm lãi 37,5% giá cả Hỏi cửa hàng bán lãi tỷ lệ so với chi phí vốn? Câu 2.4: đến tam giác ABC có diện tích 54cm2 trên AB đem điểm phường cho AP = 2/3 AB bên trên AC đem điểm Q mang đến AQ = 1/4 AC Nối phường với Q Tính diện tích tứ giác BPQC Câu 2.5: trường hợp tăng cạnh hình lập phương lên lần thể tích hình lập phương tăng lên lần bài xích 3: Hãy điền số thích hợp vào khu vực chấm Câu 3.1: Hãy cho biết có vớ số tất cả chữ số khơng chia hết cho 3? Câu 3.2: Tính chu vi hình tròn, biết diện tích hình trụ 28,26cm2 Câu 3.3: Số thoải mái và tự nhiên lớn tất cả chữ số khác khác cơ mà tổng chữ số 28 số VnDoc - cài tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu mã miễn phí Câu 3.4: nếu như tăng mặt đường kính hình tròn trụ lên lần diện tích hình tròn trụ tăng lên lần Câu 3.5: mang đến hình tròn, biết tăng buôn bán kính hình tròn trụ thêm 10% ta hình tròn có diện tích s 94,985cm2 Tính diện tích hình tròn Câu 3.6: cho hai số tất cả tổng 702 hiểu biết thêm vào số bé bỏng 11 đơn vị số mập 15 đơn vị chức năng hai số có tỉ số 2,25 tìm kiếm số phệ Câu 3.7: tìm kiếm số thập phân A, biết dịch rời dấu phẩy số A sang bên trái hàng ta số B quý phái bên đề xuất hàng ta số C A + B + C = 259,74 Câu 3.8: tại trường học đầu năm có số học viên nam số học viên nữ cuối năm học, trường nhấn thêm 45 em cô bé chuyển 21 em nam phải số học sinh nữ ciếm 53% tổng số học sinh toàn trường Hỏi thời điểm cuối năm học trường gồm em học tập sinh? Câu 3.9: đến số tất cả tổng 441 Biết 30% số thứ một nửa số thứ hai 150% số thứ bố Tìm số vật dụng Câu 3.10: Tính: (1981 x 1982 - 990) : (1980 x 1982 + 992) = Đáp án bài 1: Đỉnh núi trí tuệ Câu 1.1: 6572 Câu 1.2: 135 Câu 1.3: 27500 Số tiền người mẹ phải trả đến cô bán hàng là: x 9500 + x 12500 = 72500 (đồng) Số tiền bà mẹ nhận lại tự cô bán hàng là:: 100000 - 72500 = 27500 (đồng) Đáp số: 27500 (đồng) Câu 1.4: 306475 bởi vì đặt tích riêng rẽ thành cột đề xuất Thanh nhân nhầm số với đôi mươi (2 + + = 20) Số Thanh nhân là: 20500 : 20 = 1025 Tích là: 299 x 1025 = 306475 Câu 1.5: 3660 Số hạng thứ 60 là: + (60 - 1) x = 120 Tổng 60 số hạng là: (2 + 120) x 60 : = 3660 Đáp số: 3660 Câu 1.6: 706,5 cung cấp kinh hình tròn trụ là: 94,2: 3,14 : = 15 (cm) Diện tích hình tròn là: 15 x 15 x 3,14 = 706,5 (cm2) Đáp số: 706,5 (cm2) VnDoc - tải tài liệu, văn pháp luật, biểu chủng loại miễn tổn phí Câu 1.7: 729 diện tích mặt hình lập phương là: 162 : = 81 (cm2) Vậy cạnh hình lập phương Thể tích hình lập phương là: x x = 729 (cm3) Đáp số: 729 (cm3) Câu 1.8: 43; 15 quá số thứ là: (860 - 645) : = 43 quá số máy hai là: 645 : 43 = 15 Câu 1.9: 89; 890 Câu 1.10: 59 cung cấp số số bé dại chia hết đến 5; 4; mang đến Số là: x x = 60 Số phải tìm là: 60 - = 59 Đáp số: 59 bài 2: Vượt vật cản vật Câu 2.1: 19,85 Số cần tìm là: 178,65 : (10 - 1) = 19,85 Đáp số: 19,85 Câu 2.2: 4/15; 2/3 Hiệu số phần là: - = (phần) quý hiếm phần là: 2/5 : = 2/15 Số nhỏ bé là: 2/15 x = 4/15 Số to là: 2/15 x = 2/3 Câu 2.3: 60 giá thành 100% giá bán vốn là: 100 - 37,5 = 62,5 (%) Tỉ số % chi phí lãi so với tiền vốn là: 37,5% : 62,5% = 60 (%) Đáp số: 60% Câu 2.4: 45 Câu 2.5: bài xích 3: Hãy điền số thích hợp vào khu vực chấm Câu 3.1: 6000 VnDoc - cài đặt tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu mã miễn phí có 9000 số bao gồm chữ số những số có chữ số phân chia hết cho gồm: 1002; 1005; 1008; ; 9999 Số số chia hết mang đến là: (9999 - 1000) : + = 3000 (số) Só số gồm chữ số khơng phân chia hết đến là: 9000 - 3000 = 6000 (số) Đáp số: 6000 số Câu 3.2: 18,84 Bình phương nửa đường kính là: 28,26 : 3,14 = (cm) phân phối kính hình trụ là: (cm) Chu vi hình tròn trụ là: x x 3,14 = 18,84 (cm) Đáp số: 18,84 (cm) Câu 3.3: 7654321 Câu 3.4: Câu 3.5: 78,5 bán kính tăng 10% diện tích là: 110% x 110% = 121% diện tích s hình tròn ban đầu là: 94,985 : 121 x 100 = 78,5 (cm2) Đáp số: 78,5 (cm2) Câu 3.6: 489 Sau thêm tổng là: 702 + 11 + 15 = 728 tổng số phần là: + 2,25 = 3,25 Số nhỏ xíu lúc là: 728 : 3,25 = 224 Số bé ban đầu là: 224 - 11 = 213 Số bự là: 702 - 213 = 489 Đáp số: 489 Câu 3.7: 22,4 VnDoc - thiết lập tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu mã miễn giá tiền C = 10.A A = 10.B => C = 100.B A + B + C = 10.B + B + 100.B = 111.B = 259,74 Số B là: 259,74 : 111 = 2,24 Số A là: 2,24 x 10 = 22,4 Đáp số: 22,4 Câu 3.8: 1100 Sau biến hóa số học viên nữ nhiều học viên nam là: 45 + 21 = 66 (em) Tỉ số % học sinh nam cơ hội là: 100% - 53% = 47% 66 học viên ứng với: 53% - 47% = 6% Số học sinh trường thời điểm cuối năm là: 66 : x 100 = 1100 (học sinh) Đáp số: 1100 (học sinh) Câu 3.9: 245 30% = 3/10; một nửa = 3/6; 150% = 3/2 coi số thứ bao gồm 10 phần số sản phẩm công nghệ hai bao gồm phần, số thứ tía có phần tổng cộng phần là: 10 + + = 18 (phần) quý giá phần là: 441 : 18 = 24,5 (phần) Số trang bị là: 24,5 x 10 = 245 Đáp số: 245 Câu 3.10: VnDoc - mua tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu mã miễn mức giá ... 1.1: 657 2 Câu 1.2: 1 35 Câu 1.3: 2 750 0 Số tiền bà mẹ phải trả đến cô bán hàng là: x 950 0 + x 1 250 0 = 7 250 0 (đồng) Số tiền người mẹ nhận lại từ cô bán sản phẩm là:: 100000 - 7 250 0 = 2 750 0 (đồng) Đáp số: 2 750 0... Số: 19, 85 Câu 2.2: 4/ 15; 2/3 Hiệu số phần là: - = (phần) quý hiếm phần là: 2 /5 : = 2/ 15 Số bé xíu là: 2/ 15 x = 4/ 15 Số mập là: 2/ 15 x = 2/3 Câu 2.3: 60 giá thành 100% giá vốn là: 100 - 37 ,5 = 62 ,5 (%)... 1.10: 59 thêm vào số số nhỏ dại chia hết đến 5; 4; mang lại Số là: x x = 60 Số yêu cầu tìm là: 60 - = 59 Đáp số: 59 bài xích 2: Vượt vật cản vật Câu 2.1: 19, 85 Số cần tìm là: 178, 65 : (10 - 1) = 19, 85 Đáp