UNIT 6 LỚP 8: READ

     

Phần này sẽ giúp bạn học tập rèn luyện khả năng đọc hiểu thông qua chủ đề "The young pioneers club". Các bạn học chú ý gạch chân các từ vựng new và các cách sử dụng từ thông dụng xuất hiện thêm trong bài. Bài viết sau là nhắc nhở giải bài tập vào sách giáo khoa.


*

READ – UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB

Ho chi Minh Communist Youth Union is an organization for Vietnamese youth from 15 to lớn 30 years of age. The Union builds good character, love for the nation, and encourages good citizenship, soft skills và personal fitness.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 8: read

The Union was founded on March 26 1931 by the beloved President Ho đưa ra Minh. It had different names over the years. One of its first names was ‘Vietnam Communist Youth Union’. In December 1976. It was officially named as it is called today: Ho chi Minh Communist Youth Union. However, people normally use the name The Youth Union" for short.

The Youth Union, together with other vouth organizations such as the Young Pioneers Organization, the Vietnam Youth Federation, the Vietnam Students Union, often hold social activities such as Helping the Handicapped, Cleaning the Environment. Green Slimmer Volunteers Campaign, and other similar movements. These activities aim khổng lồ help the young develop their public awareness and form their personality.

Ever since the Union was founded, its aims & principles, established by President Ho bỏ ra Minh, have been the guidelines for the young Vietnamese people of today & tomorrow.

Dịch:

Đoàn bạn teen Cộng sản hồ Chí Minh là 1 tổ chức cho thanh niên vn từ 15 mang đến 30 tuổi. Đoàn bạn trẻ xây dựng cầm hệ con trẻ với nhân phương pháp tốt, tình yêu so với quốc gia, cùng khuyến khích nhân biện pháp tốt, khả năng mềm với thể dục cá nhân.

Xem thêm: Đăng Ký Về Quê Kiên Giang

Đoàn thanh niên nước ta được ra đời ngày 26 tháng 3 năm 1931 bởi chủ tịch Hồ Chí Minh thân yêu. Đoàn đã có các tên khác biệt trong nhiều năm. Giữa những cái tên trước tiên của nó là "Đoàn bạn teen cộng sản Việt Nam". Vào thời điểm tháng 12 năm 1976, nó thiết yếu thức được lấy tên theo tên thường gọi ngày nay: Đoàn thanh niên cộng sản hồ Chí Minh. Mặc dù nhiên, tín đồ ta thường dùng tên Đoàn Thanh niên.

Đoàn Thanh niên, cùng với các tổ chức khác của tổ chức như Đội thiếu niên tiền phong, Hội liên hiệp bạn teen Việt Nam, Hội sv Việt Nam, thường tổ chức các hoạt động xã hội như: giúp fan Khuyết tật, vệ sinh Môi trường. Chiến dịch tự nguyện Xanh, và các phong trào khác tương tự. Những hoạt động này nhằm giúp thanh thiếu thốn niên trở nên tân tiến nhận thức xã hội và có mặt nhân phương pháp của họ.

Kể từ khi Đoàn tuổi teen được thành lập, mục tiêu và nguyên tắc được xây dựng bởi chủ tịch Hồ Chí Minh, đã là những hướng dẫn chothế hệ con trẻ Việt trẻ ngày nay và mai sau.

Xem thêm: Vì Sao Chị Em Liên Cố Thức Đợi Tàu, Ý Nghĩa Của Chi Tiết Đó

1. Fill in the missing information. (Điền thông tin còn thiếu)

Giải:

a)The Youth Union was founded in1931. (Đoàn bạn trẻ được thành lập năm 1931.)b)In1976the Youth Union was officially named as it is called today. (Năm 1976, Đoàn giới trẻ được chấp nhận đặt tên như ngày nay.)c)The Youth Union"s activities aim to lớn help the young developtheir public awareness & form their personality. (Các hoạt động vui chơi của Đoàn Thanh niên nhằm mục tiêu giúp thanh thiếu niên cải tiến và phát triển nhận thức cộng đồng và hình thành nhân bí quyết của họ.)d)Its aims and principles have beenthe guidelinesfor the young Vietnamese people of today and tomorrow. (Mục đích và bề ngoài của nó là phần lớn dẫn lối cho tất cả những người Việt Nam thời nay và ngày mai.)

2. Answer. Then write the answers in your exercise book. (Trả lời. Tiếp đến viết những câu vấn đáp vào vào vở bài bác tập.)

Giải:

a)At what age can one join the Youth Union? (Ở tuổi nào bạn có thể gia nhập Đoàn Thanh niên?)=> From 15 lớn 30 years of age can join the Youth Union. (Từ 15 đến 30 tuổi rất có thể tham gia Đoàn Thanh niên.)b)When was the Youth Union founded? (Đoàn thanh niên được ra đời khi nào?)=> Union was founed on March 26 1931. (Đoàn đã làm được tổ chức vào ngày 26 mon 3 năm 1931.)c)What is the complete name of the Youth Union? (Tên khá đầy đủ của Đoàn bạn teen là gì?)=> Ho chi Minh Communist Youth Union is the complete name of the Youth Union. (Đoàn bạn teen cộng sản sài gòn là tên không hề thiếu của Đoàn Thanh niên.)d)Can you name some social activities of the Youth Union? (Bạn có thể nêu tên một số chuyển động xã hội của Đoàn Thanh niên?)=> These are Helping the Handicapped, Cleaning Environment, Green Summer Volunteers Campaign,...( Đó là số đông giúp đỡ cho tất cả những người tàn tật, có tác dụng sạch môi trường, Chiến dịch Tình nguyện ngày hè Xanh, ...)e)What bởi these activities aim khổng lồ help? (Các vận động này nhằm mục tiêu giúp gì?)=> These activities aim khổng lồ help the young develope their public awareness and form their personality. (Những hoạt động này nhằm giúp thanh thiếu niên cải tiến và phát triển nhận thức cộng đồng và ra đời nhân biện pháp của họ.)f)Who established the guidelines for the Vietnamese youth? (Ai tùy chỉnh các lý giải cho bạn trẻ Việt Nam?)=> President Ho bỏ ra Minh established the guidelines for the Vietnamese Youth. (Chủ tịch hồ chí minh đã cấu hình thiết lập các khuyên bảo cho giới trẻ Việt Nam.)g)(open question - optional: câu hỏi mở - tùy ý)What names have the Youth Union had over the years? (Đoàn tuổi teen đã bao hàm tên nào trong số năm qua?)=> The Youth Union had different names over the years. Its names was "Vietnam Communist Youth Union", "Ho bỏ ra Minh Communist Youth Union",... (Đoàn giới trẻ có các tên không giống nhau trong những năm. Đó là "Đoàn tuổi teen cộng sản Việt Nam", "Đoàn giới trẻ cộng sản hồ Chí Minh",...)