Unit 2 Lớp 8 Life In The Countryside

     

Dưới đây là phần khởi hễ của Unit 2, nhằm reviews về chủ đề xuyên suốt cũng giống như giúp độc giả có được một cái nhìn tổng quan về nhà đề. Nội dung bài viết cung cấp lưu ý giải bài bác tập cùng phần dịch nghĩa nhằm mục tiêu giúp chúng ta hiểu với làm bài bác tập giỏi hơn,


*

1. Listen and read

Nguyen: Nguyen speakingNick: Hi Nguyen, how`s your stay there?Nguyen: Hi Nick! Well, it;s more exciting than I expected.Nick: What are you doing?Nguyen: Lots of things. It`s harvest time, so we help load the rice onto buffalo-drawn carts, ride it home and dry it. Have you ever ridden a cart?Nick: No, but I`d lượt thích it.Nguyen: và sometimes I go herding the buffaloes with the boys.Nick: You`ve made new friends?Nguyen: Yeah - right on my fiest day. They came & we went flying kites together.Nick: Where can you buy a kite in the countryside?Nguyen: The people here don`t buy kites - they make them. My grandfather`s made me the largest, most colourful kite I`ve ever had. It looks great up there in the sky.Nick: Oh, I`m so envious!Nguyen: Ha...ha...I guess. I live more happily here, và there`s still a lot more to explore.Nick: Sounds great!Nguyen: and everything seems to move more slowly here than in the city.Nick: I wish I could join...

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 8 life in the countryside

Dịch:

Nguyen: Nguyên đang nói đây.Nick: kính chào Nguyên, bạn tại đây thế như thế nào rồi?Nguyên: kính chào Nick! À, thú vị hơn mình mong đợi đấy.Nick: Cậu đang làm những gì vậy?Nguyên: Nhiều câu hỏi lắm. Đến thời gian thu hoạch rồi, bởi vậy đơn vị mình giúp cài lúa lên xe pháo trâu, dắt nó về nhà với phơi lúa. Cậu từng lái xe đó chưa?Nick: Chưa, nhưng bạn thích lắm.Nguyên: cùng thỉnh loáng mình di chăn trâu với những các bạn nam.Nick: Cậu tất cả kết các bạn mới không?Nguyên: tất cả - vào ngày trước tiên của mình. Họ đang đi vào và bọn chúng mình đi thả diều thuộc nhau.Nick: chúng ta có thể mua một bé diều ở đâu nơi miền quê?Nguyên: bạn dân tại chỗ này không cài diều - bọn họ tự làm cho chúng. Ông nội bản thân đã tạo cho mình bé diều đầy màu sắc nhất, lớn nhất mà bản thân từng có. Nó trông thật bụ bẫm trên bầu trời.Nick: Ồ, mình ganh tị quá!Nguyên: Ha... Ha... Ha... Mình đoán vậy. Bản thân sống vui hơn tại chỗ này và vẫn có rất nhiều điều nhằm khám phá.Nick: Nghe thiệt tuyệt!Nguyên: Và mọi thứ làm việc đây bên cạnh đó diễn ra lờ lững hơn so với nghỉ ngơi thành phố.Nick: Mình mong muốn rằng mình hoàn toàn có thể tham gia..

a.Are these sentences true (T) or false (F)?

1. Nguyen didn`t think country life could be so interesting. T2. Nguyen never join the boys in herding the buffaloes. F3. Rice is transported trang chủ on truck. F4. Nick would lượt thích to visit the countryside at harvest time. T5. Nguyen thinks life in the thành phố is faster than that in the countryside.T

b. Answer the following questions.

1. Where is Nguyen now?

He’s in the countryside. Anh ấy đã ở miền quê.

2. When was he able lớn make new friend?

Right on his first day here. Ngày vào ngày trước tiên anh ấy sinh hoạt đây.

3. What is Nguyen’s kite like?

It’s big and colorful. Nó to và đầy màu sắc sắc.

4. Who is Nguyen probably staying with?

His grandfather. Ông nội của anh ý ấy.

Xem thêm: Xem Ngày 15 Tháng 8 Dương Lịch Là Ngày Gì ? Lịch Vạn Niên Ngày 15 Tháng 8 Năm 2021

5. Does Nick want to lớn be with Nguyen?

Yes, he does. Có

c. Complete the sentences with the words int he box.

1. When a thing has of bright colours, it is ___colorful ___.2. When people are not in a hurry, they ___move slowly ___.3. A busy time when people collect their crops is called ___harvest time ___.4. A place where rice grows is called a ___paddy fields ___.5. My brother is taking his buffaloes out to feed them. He`s ___herding ___ them.6. Rice is loaed onto a ___buffalo-drawn cart ___ khổng lồ transport it home. Buffalo-drawn cart herding harvest time colourful move slowly paddy field.

d. In groups, discuss & find how Nguyen feels about his stay in the countryside. Tick (v) the appropriate box. Look for expressions from the conversation to tư vấn your ideas.

1. He likes it2. He doesn`t mind it.3. He doesn`t lượt thích it.

2. Match the activities with the pictures.

Nối các hoạt động với tranh tương ứng

*

1 - e

2 - f

3 - a

4 - c

5 - d

6 - b

3. Can you think of some more things that children vì in the countryside? Make a list.

Example: They climb trees.

They go swimming in the river.

Xem thêm: Nguyên Lý Hoạt Động Của Nhà Máy Nhiệt Điện, Nhà Máy Nhiệt Điện Là Gì

Gợi ý:

go fishingegg collectingfeed the animalsbuild the straw into a stacksee farmer lớn plough the fieldsloading the riceherding the buffaloesflying a kite

4. GAME: COUNTRYSIDE CHARDES

Play charades in two teams using the class danh sách of countryside activities from 3. The teacher whispers an activity to lớn one person from Team 1. This person mimes the activity for their team to guess. If their team guesses incorrectly, Team 2 can try. The teams take turns until all the activities have been mimed. The team with the most points wins.