Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 220v 100w

     
*

trên một bóng đèn dây tóc tất cả ghi 220V-100W. Tính năng lượng điện năng sử dụng trong 30 ngày, sáng thông thường mỗi ngày 4h.

Bạn đang xem: Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 220v 100w


*

Điện năng thực hiện trong 30 ngày khi thắp sáng bình thường bóng đèn này mỗi ngày 4 giờ là:

Theo công thức: A=P.t=100.4.30.3600=43,2.106J


*

Tóm tắt:(U=220^v)(P=100^w)(t=4h imes30ngày)-------------------------A x 30?Đổi 4h = 14400GiảiLượng điện năng thực hiện trong 30 ngày là (A=P imes t) (Rightarrow)100x(14400x30)(Rightarrow)43200000J mình không có thể đúng đâu nhé! lâu quá không học rồi


Trên một bóng đèn dây tóc tất cả ghi 220V – 100W. Tính năng lượng điện năng sử dụng trong 30 ngày lúc thắp sáng thông thường bóng đèn hằng ngày 4 giờ


Trên một đèn điện dây tóc gồm ghi 220V - 100W.a.Tính năng lượng điện năng áp dụng trong 30 ngày khi thắp sáng thông thường bóng đèn này từng ngày 6 giờ.b.Mắc thông suốt bóng bên trên với một bóng đèn dây tóc khác gồm ghi 220v - 75w vào hiệu điện nạm 220v. Tính công suất tiêu thụ của từng đèn và của tất cả mạch.


a)Điện năng tiêu tốn đèn:

(A=UIt=Pt=100cdot30cdot6cdot3600=64800000J=18kWh)

b)Điện trở đèn 1:

(R_1=dfracU_1^2P_1=dfrac220^2100=484Omega)

Điện trở đèn 2:

(R_2=dfracU_2^2P_2=dfrac220^275=dfrac19363Omega)

Cường độ cái điện qua hai đèn:

(I_1=I_2=I=dfrac220484+dfrac19363=dfrac1577A)

Hiệu điện vậy qua mỗi đèn:

(U_1=dfrac1577cdot484approx94,28V;U_2=dfrac1577cdotdfrac19363approx125,71V)

hiệu suất tiêu thụ đèn 1:

(P_1=U_1cdot I_1=125,71cdotdfrac1577=24,5W)

công suất tiêu thụ đèn 2:

(P_2=U_2cdot I_2=94,28cdotdfrac1577=18,4W)

hiệu suất tiêu thụ của tất cả đoạn mạch:

(P_m=UI=220cdotdfrac1577=42,8W)


Đúng 1

Bình luận (0)

Ai góp toi cùng với ah:

Một đèn điện dây tóc bao gồm ghi 220V – 100W. Tính số chi phí điện nên trả vào 30 ngày lúc thắp sáng thông thường bóng đèn này mỗi ngày 4h. Biết chi phí điện là 3000đ/KWh.


Xem chi tiết
Lớp 9Vật lý
2
0
GửiHủy

(A=P.t=100.4.30=12000left(Wh ight)=12left(kWh ight))

(Rightarrow T=12.3000=36000left(d ight))


Đúng 1

Bình luận (1)

Công suất tiêu thụ điện:

 (A=Pcdot t=100cdot30cdot4cdot3600=43200000J=12kWh)

Số chi phí điện đề xuất trả:

 (T=12cdot3000=36000left(đồng ight))


Đúng 1
Bình luận (0)
 Trên một đèn điện dây tóc gồm ghi 220V – 100Wa) Tính năng lượng điện năng thực hiện trong 30 ngày khi win sáng bình thường bóng đèn từng ngày 4 giờb) Mắc tiếp liền hai bóng đèn cùng nhiều loại trên đây vào hiệu điện gắng 220V. Tính hiệu suất của đoạn mạch tiếp liền này với tính năng suất của mỗi bóng đèn khi đóc) Mắc thông suốt bóng đèn trên với một bóng đèn dây tóc khác có ghi 220V – 75W vào hiệu điện cầm cố 220V. Hỏi các bóng đèn này có thể bị hỏng không? nếu như không, hãy tính năng suất của đoạn mạch này và công suất của...
Đọc tiếp

 Trên một đèn điện dây tóc gồm ghi 220V – 100W

a) Tính năng lượng điện năng thực hiện trong 30 ngày khi thắng sáng thông thường bóng đèn hàng ngày 4 giờ

b) Mắc tiếp liền hai đèn điện cùng một số loại trên phía trên vào hiệu điện chũm 220V. Tính công suất của đoạn mạch thông suốt này và tính công suất của mỗi bóng đèn khi đó

c) Mắc thông liền bóng đèn trên với một đèn điện dây tóc khác bao gồm ghi 220V – 75W vào hiệu điện nỗ lực 220V. Hỏi các bóng đèn này rất có thể bị hư không? ví như không, hãy tính hiệu suất của đoạn mạch này và hiệu suất của từng đèn.

Cho rằng năng lượng điện trở của những bóng đèn trong trường vừa lòng b cùng c trên đây có giá trị như khi bọn chúng sáng bình thường


Xem cụ thể
Lớp 9ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

a)ta có:

điện trở của đèn một là:

Rđ1=(Uđm1)2Pđm1=484ΩRđ1=(Uđm1)2Pđm1=484Ω

đèn trở của đèn nhì là:

Rđ2=(Uđm2)2Pđm2=1000ΩRđ2=(Uđm2)2Pđm2=1000Ω

⇒Rđ2>Rđ1⇒Rđ2>Rđ1

b)ta có:

điện trở tương tự của đoạn mạch là:

R=R1+R2=1484Ω

⇒I=UR≈0.148A⇒I=UR≈0.148A

mà I=I1=I2

⇒P1=I21R1=10,6W⇒P1=I12R1=10,6W

⇒P2=I22R2=21,904W⇒P2=I22R2=21,904W

⇒⇒ đén nhị sáng hơn

ta lại có:

1h=3600s

điện năng mạch thực hiện trong 1h là:

A=Pt=U2Rt=117412,3989J


Đúng 0

Bình luận (0)

a) Số giờ thắp sáng sủa trong 30 ngày là 30.4 = 120 h Điện năng thực hiện là 100.120 = 12000 Wh = 12 kWh b) phường = U²/R => R = U² / p. = 220² / 100 = 484 Ω Rtđ = 484 + 484 = 968 Ω I qua mỗi đèn bằng nhau khi nối tiếp I = U/R = 220 / 968 = 5/22 A UĐ1 = UĐ2 = 5/22.484 = 110 V P mạch = UI = 5/22.220 = 50W P đèn = 110.5/22 = 25W c) ví như thêm bóng đèn nữa ta có RĐ3 = U² / p. = 220² / 75 = 1936/3 Ω Rtd = 968 + 1936/3 = 4840/3 Ω I của mạch = 220 / 4840/3 = 3/22 A I Đ1 = I đèn 2 = 100 / 220 = 5/11 A I Đ3 = 75 / 220 = 15/44 A ta đối chiếu thì 5/11 > 3/22 , 15/44 > 3/22 ( bởi vậy đèn ko hỏng cơ mà sáng yếu hèn ) P đèn 1 = p. đèn 2 = 484.(3/22)² = 9W P đèn 3 = 1936/3.(3/22)² = 12W


Đúng 0

Bình luận (0)
Mắc 1 bóng đèn ghi 220V-50W vào ổ điện gồm hđt U=220V. Nhận định rằng điện trở của dây tóc bóng đền rồng ko phụ thuộc vào nhiệt độa) mỗi ngày sử dụng đèn điện trên 4h. Tính điện năng mà đèn tiêu thụ trong 1 tháng ( 30 ngày )b) Mắc đèn bên trên vào hđt U=230V. Hỏi đèn có sáng bình thường ko? năng suất tiêu thụ của đèn thời điểm đó bằng bao nhiêu?Tóm tắt với giải giúp mk nha. Cảm ơn nhìu...

Xem thêm: Tỉ Số Của Hai Số Là 7/12


Đọc tiếp

Mắc 1 bóng đèn ghi 220V-50W vào ổ điện bao gồm hđt U=220V. Nhận định rằng điện trở của dây tóc bóng đền ko phụ thuộc vào sức nóng độ

a) hàng ngày sử dụng đèn điện trên 4h. Tính năng lượng điện năng nhưng đèn tiêu thụ trong 1 tháng ( 30 ngày )

b) Mắc đèn bên trên vào hđt U=230V. Hỏi đèn có sáng thông thường ko? công suất tiêu thụ của đèn thời gian đó bằng bao nhiêu?

Tóm tắt với giải giúp mk nha. Cảm ơn nhìu...


Xem chi tiết
Lớp 9Vật lýBài 13. Điện năng - Công của dòng điện
2
0
GửiHủy

a. (A=Pt=50.4.30=6000left(Wh ight)=6left(kWh ight)=21600000left(J ight))

b. Đèn không sáng thông thường mà sẽ bị cháy vì (U>U_dm). Vày đèn bị cháy nên sẽ không tiêu thụ công suất: (P=0)

 


Đúng 1

Bình luận (0)

a)(R_đ=dfracU^2P=dfrac220^250=968Omega)

Cường độ loại điện qua mạch cơ hội này:

 (I=dfracUR=dfrac220968=dfrac522A)

Điện năng tiêu thụ:

 (A=Ucdot Icdot t=220cdotdfrac522cdot30cdot4cdot3600=21600000J=6kWh)

 


Đúng 1
Bình luận (0)

Trên một đèn điện dây tóc gồm ghi 220V-100W và trên một bóng đèn dây tóc khác bao gồm ghi 200V-40W.

a) đối chiếu điện trở của hai đèn điện khi bọn chúng sáng bình thường.

b) - Mắc thông liền hai đèn điện vào hiệu điện rứa 220V thì đèn nào sáng hơn? do sao?

- Tính điện năng cơ mà mạch điện này áp dụng trong một giờ đồng hồ ( vứt qua những yếu tố bên ngoài)

Hộ mk dòng đang cấp ạ!


Xem chi tiết
Lớp 9Vật lýBài 13. Điện năng - Công của loại điện
1
0
GửiHủy

a)ta có:

điện trở của đèn một là:

(R_đ1=fracleft(U_đm1 ight)^2P_đm1=484Omega)

đèn trở của đèn nhị là:

(R_đ2=fracleft(U_đm2 ight)^2P_đm2=1000Omega)

(Rightarrow R_đ2>R_đ1)

b)ta có:

điện trở tương tự của đoạn mạch là:

R=R1+R2=1484Ω

(Rightarrow I=fracURapprox0.148A)

mà I=I1=I2

(Rightarrow P_1=I_1^2R_1=10,6W)

(Rightarrow P_2=I_2^2R_2=21,904W)

(Rightarrow) đén nhị sáng hơn

ta lại có:

1h=3600s

điện năng mạch áp dụng trong 1h là:

(A=Pt=fracU^2Rt=117412,3989J)


Đúng 2

Bình luận (4)

Trên một đèn điện tóc đỏ gồm ghi 220V – 100W và trên một bóng đèn khác bao gồm ghi 220V – 40W. Mắc thông suốt hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V thì đèn làm sao sáng hơn? vì sao? Tính năng lượng điện năng nhưng mà mạch năng lượng điện này sử dụng trong một giờ. Cho rằng điện trở của những bóng đèn có mức giá trị như khi chúng sáng bình thường


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Vật lý
1
0
GửiHủy

Lập tỉ lệ:R2/R1 = 1210 / 484 = 2,5 ⇒R2 = 2,5R1. Vậy đèn 1 gồm điện trở nhỏ dại hơn đèn 2 là 2,5 lần.

Cường độ mẫu điện định nấc của đèn 1 là:

Iđm1=Pđm1/Uđm1 = 100/220 ≈ 0,45A

+ Cường độ dòng điện định mức của đèn 2 là:

Iđm2=Pđm2/Uđm2 = 40/220 ≈ 0,18A

Khi ghép thông suốt cường độ loại điện trong đoạn mạch là:

*

Vì đèn 1 với đèn 2 mắc nối tiếp nên:I1=I2=I= 0,13A.

Qua tác dụng tính toán ta so sánh và biết được cả nhì đèn thì dòng điện qua chưa tới giá trị định mức vì vậy cả nhì đèn đều sáng mờ. Cơ mà đèn 2 sẽ sáng rộng đèn 1. (vì I ngay gần vớiIđm1 hơn Iđm2)

Điện năng tiêu tốn của đoạn mạch trong một giờ là:

A = U.I.t = 220.0,13.3600 = 102960 J = 0,0286kW.h

Điện năng mạch năng lượng điện tiêu thụ trong 1 giờ là:

A = (P1+P2)t = (100 + 40).3600 = 504000J = 0,14kW.h.

Xem thêm: Ví Dụ Về Khởi Ngữ Với Ạ Câu Hỏi 202822, Tác Dụng Của Khởi Ngữ


Đúng 0

Bình luận (0)

Trên một nhẵn đèn có ghi (220V- 100W) với một bóng đèn khác ghi (220V- 75W). Mắc song song hai bóng đèn này vào hiệu điện nạm 220V. Tính năng lượng điện năng nhưng mà mạch điện này thực hiện trong 30 ngày hằng ngày dùng 5 giờ?A.26,25 kwh

B.26kwh

C.175kwh

D.17,5kwh

 


Xem bỏ ra tiết
Lớp 9Vật lý
0
0
GửiHủy

Trên 1 đèn điện dây tóc có ghi 220v-100w cùng trên 1 bóng đèn dây tóc khác bao gồm ghi 220v - 40w . Mắc tuy nhiên song 2 bóng đèn này vào hiệu điện cố 220v thì đèn làm sao sáng hơn ? bởi sao? Tính năng lượng điện năng nhưng đoạn mạch này thực hiện trong 2 hCần vội cíu mình voiiii


Xem chi tiết
Lớp 9Vật lý
1
0
GửiHủy

(left<eginmatrixI1=P1:U1=100:220=dfrac511A\I2=P2:U2=40:220=dfrac211Aendmatrix ight.)

(P1>P2Rightarrow) đèn 1 sáng hơn.

(A=UIt=220.left(dfrac511+dfrac211 ight).2=280)(Wh) = 0,28(kWh)


Đúng 2

Bình luận (2)