Speech Is One Of The Most Important Ways Of Communicating

     

Tạm dịch: Giọng điệu của họ có th biu đạt rất nhiu cảm giác và ví dụ như______liệu chúng ta vẫn hài lòng hay giận dữ.

Bạn đang xem: Speech is one of the most important ways of communicating

A. Show: chỉ ra, cho thấy

B. Ask: hỏi

C. Understand: hiểu

D. Know: biết

Ghép các đáp án vào nơi trống ta bao gồm đáp án đúng là đáp án A.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

The film is not worth seeing. The plot is too dull.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions.

“Shall I make you a coffee?” the girl said to lớn the lady.


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The price (A) of crude oil used lớn be a great (B) giảm giá lower (C) than now, wasn’t it?(D)


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to each of the following questions.

We’ve decided to interview only ten


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The duties of the secretary are (A) lớn take (B) the minutes, mailing (C) the correspondence, and calling the members before the meetings.(D)


Mark the letter A, B, C, or D on you answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

The football match was so exciting. The spectators at the stadium cheered wildly all through it.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to each of the following questions.

“Which of the two boys is a boy scout?” - “_______of them is.”


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Whatever the activity level, all types of hobbies can require high cấp độ of expertise.

Xem thêm: Star - Cho `(3X


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The streets are (A) crowded with (B) a population when (C) have no interest (D) in learning.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

I didn"t mean khổng lồ leave her name off the list; it was an


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

None of US has ever_________of cheating in class.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer lớn each of the following questions.

______after the World War II, the United Nations has been actively carrying out its convention khổng lồ stop wars và bring peace lớn nations worldwide.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

She has the determination that her brother_______.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Tom had a lucky escape. He_____killed when a oto crashed into the front of his house.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to each of the following questions.

I think you should stay_______.

Xem thêm: Nêu Quy Ước Chiều Dòng Điện Trong Mạch Điện, Nêu Quy Ước Về Chiều Dòng Điện


*

Trang web share nội dung miễn mức giá dành cho những người Việt.


khóa đào tạo và huấn luyện bài giảng

Hỏi đáp bài xích tập

Giải bài xích tập các môn

cỗ đề trắc nghiệm những lớp

Thư viện thắc mắc

tài liệu miễn tổn phí

Thông tin pháp luật


Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, vn

vietjackteam
gmail.com

*
*


- tín đồ đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền