Phân li độc lập là gì

     

Quy luật phân li độc lập của Menđen là giả thuyết về sự phân li và tổ hợp của các cặp nhân tố di truyền hay giao tử thuần khiết.


1. Tóm tắt lý thuyết về quy luật phân li độc lập

1.1 Thí nghiệm lai hai tính trạng

Thí nghiệm: Lai 2 thứ đậu Hà Lan thuần chủng:

Pt/c : Hạt vàng (V), vỏ trơn (T) lai với hạt xanh (X), vỏ nhăn (N).

Sơ đồ lai 2 thứ đậu Hà Lan thuần chủng

Nhận xét

P: thuần chủng, khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản

F1: 100% hạt vàng, vỏ trơn