NUNG FE(OH)3 TRONG KHÔNG KHÍ Ở NHIỆT ĐỘ CAO ĐẾN KHỐI LƯỢNG KHÔNG ĐỔI THU ĐC CHẤT RẮN GÌ

     
*

*

*

Hỗn thích hợp bột X gồm BaCO3​, Fe(OH)2​, Al(OH)3​, CuO, MgCO3​. Nung X trong bầu không khí đến khối lượng không thay đổi thu được tất cả hổn hợp rắn A. Cho A vào nước khấy đều cho bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch B chứa 2 chất tan cùng phần ko tan C. Cho khí co dư qua bình cất C nung lạnh được hỗn hợp rắn D. đến E vào dung dịch AgNO3 dư thu được dung dịch F và hỗn hợp chất rắn Y. đến Y vào dung dịch H2SO4 quánh nóng thấy có khi cất cánh ra. Mang lại D dư sục vào hỗn hợp B được kết tủa M cùng dung dịch N. Đun nóng...

Bạn đang xem: Nung fe(oh)3 trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu đc chất rắn gì


Hỗn hợp bột X bao gồm BaCO3​, Fe(OH)2​, Al(OH)3​, CuO, MgCO3​. Nung X trong không gian đến trọng lượng không đổi thu được hỗn hợp rắn A. Mang lại A vào nước khấy đầy đủ cho phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp B đựng 2 hóa học tan và phần ko tan C. đến khí teo dư qua bình cất C nung nóng được các thành phần hỗn hợp rắn D. Mang lại E vào dung dịch AgNO3 dư thu được hỗn hợp F và hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y vào hỗn hợp H2SO4 đặc nóng thấy gồm khi bay ra. Mang lại D dư sục vào hỗn hợp B được kết tủa M và dung dịch N. Đun nóng dung dịch N được kết tủa K cùng khí G. Viết tất cả các phương trình chất hóa học xảy ra? ( Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn).


Nung nóngFe(OH)3 đến khối lượng không cố gắng đổi, hóa học rắn nhận được sau bội phản ứng là: A. Fe3O4B.Fe2O3C. FeO D. Fe

Nung nóngFe(OH)3 đến cân nặng không thay đổi, hóa học rắn nhận được sau phản ứng là:

A. Fe3O4

B.Fe2O3

C. FeO

D. Fe


Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 (loãng, mang dư) thu được dung dịch A. Mang lại dung dịch A công dụng với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch B và kết tủa D. Nung D trong không khí ở ánh sáng cao đến trọng lượng không thay đổi thu được chất rắn E. Thổi luồng khí teo (lấy dư) qua ống sứ chứa E nung rét (ở 700–800oC) cho đến khi phản bội ứng hoàn toàn thu được hóa học rắn G và khí X. Sục khí X vào hỗn hợp Ca(OH)2 thì chiếm được kết tủa Y với dung dịch Z. Lọc vứt Y, đun cho nóng dung dịch Z lại tạo nên kết t...

Xem thêm: Nghị Luận Xã Hội Về Tình Yêu Quê Hương Đất Nước, Nghị Luận Về Tình Yêu Quê Hương Đất Nước (23 Mẫu)


Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong hỗn hợp H2SO4 (loãng, rước dư) thu được dung dịch A. Mang lại dung dịch A tính năng với dung dịch NaOH dư thu được hỗn hợp B và kết tủa D. Nung D trong không khí ở ánh sáng cao đến khối lượng không thay đổi thu được hóa học rắn E. Thổi luồng khí co (lấy dư) qua ống sứ cất E nung lạnh (ở 700–800oC) cho tới khi phản nghịch ứng hoàn toàn thu được hóa học rắn G và khí X. Sục khí X vào hỗn hợp Ca(OH)2 thì chiếm được kết tủa Y cùng dung dịch Z. Lọc vứt Y, làm cho nóng dung dịch Z lại tạo ra kết tủa Y. Xác minh thành phần A, B, D, E, G, X, Y, Z cùng viết các phương trình hóa học xảy ra.


CHO 100 ml dd NaOH 0,5M vào 200ml dd FeCl3 0,2M thì thu được chất rắn cùng dd A

a, Viết PTHH

b, Tính trọng lượng các chất tan trong dd A

c, Lọc hóa học rắn chiếm được nung ở ánh nắng mặt trời cao đến khối lượng không đổi thì thu được bao nhiêu g nước ?


Hòa chảy 11,6 gam tất cả hổn hợp A gồm Fe và Cu vào 87,5 gam dung dịch HNO3 50,4%, sau khi kim một số loại tan hết thu được hỗn hợp X với V lít (đkct) tất cả hổn hợp khí B (gồm hai hóa học khí có tỉ lệ số mol 2 : 3). đến 600 ml dung dịch KOH 1M vào hỗn hợp X thu được kết tủa Y cùng dung dịch Z. Lọc rước Y rồi nung trong không khí đến trọng lượng không thay đổi thu được 16,0 gam hóa học rắn. Cô cạn dung dịch Z thu được chất rắn T. Nung T đến cân nặng không đổi thu được 46,65 gam chất rắn. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Tí...

Hòa tung 11,6 gam tất cả hổn hợp A gồm Fe và Cu vào 87,5 gam hỗn hợp HNO3 50,4%, sau thời điểm kim loại tan hết thu được hỗn hợp X và V lít (đkct) hỗn hợp khí B (gồm hai chất khí bao gồm tỉ lệ số mol 2 : 3). đến 600 ml hỗn hợp KOH 1M vào dung dịch X thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Lọc rước Y rồi nung trong bầu không khí đến cân nặng không thay đổi thu được 16,0 gam hóa học rắn. Cô cạn hỗn hợp Z thu được hóa học rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi thu được 46,65 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính nồng độ % của Fe(NO3)3 trong X với tìm công thức các khí trong B.


Nung m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả KHCO3 cùng CaCO3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được hóa học rắn Y. đến Y vào nước dư, thu được 0,25m gam chất rắn Z và dung dịch E. Nhỏ tuổi từ từ dung dịch HCl 1M vào E, lúc khí ban đầu thoát ra đề nghị dùng V1 lít dung dịch HCl với khi khí bay ra hết, thì thể tích hỗn hợp HCl đã cần sử dụng là V2 lít. Tính ti lệ V1 : V2.

Xem thêm: Tóm Tắt Truyện Romeo And Juliet Bằng Tiếng Anh Mới Nhất 2022


Nhiệt phân hoàn toàn x gamFe (OH)3 đến khối lượng không đổi thu được 24g chất rắn. Quý hiếm của x

A. 16,05g

B. 32,10g

C. 48,15g

D. 72,25g


Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 (loãng, mang dư) thu được hỗn hợp A. Cho dung dịch A chức năng với hỗn hợp NaOH dư thu được dung dịch B và kết tủa D. Nung D trong không gian ở ánh nắng mặt trời cao đến cân nặng không thay đổi thu được chất rắn E. Thổi luồng khí teo (lấy dư) qua ống sứ cất E nung rét (ở 700–800oC) cho tới khi bội nghịch ứng hoàn toàn thu được chất rắn G cùng khí X. Sục khí X vào dung dịch Ca(OH)2 thì thu được kết tủ a Y và dung dịch Z. Lọc bỏ Y, nấu nóng dung dịch Z lại tạo ra kết...

Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 (loãng, rước dư) thu được dung dịch A. Mang đến dung dịch A tính năng với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch B cùng kết tủa D. Nung D trong không gian ở ánh sáng cao đến trọng lượng không thay đổi thu được hóa học rắn E. Thổi luồng khí co (lấy dư) qua ống sứ cất E nung nóng (ở 700–800oC) cho đến khi phản nghịch ứng trọn vẹn thu được chất rắn G cùng khí X. Sục khí X vào hỗn hợp Ca(OH)2 thì nhận được kết tủ a Y với dung dịch Z. Lọc quăng quật Y, nấu nóng dung dịch Z lại tạo nên kết tủa Y. Xác minh thành phần A, B, D, E, G, X, Y, Z với viết các phương trình hóa học xảy ra