Nguyên Tử Kẽm Có Bán Kính R 1 35.10

     
*

Câu 1. Nguyên tử kẽm có nửa đường kính R= 1,35.10^-10m, có cân nặng nguyên tử là 65u.a) Tính cân nặng riêng của nguyên tử kẽm. Biết V hình mong = 4/3.π r3b) Thực tế đa số toàn bộ trọng lượng nguyên tử triệu tập ở phân tử nhân với nửa đường kính r = 2.10^-15mTính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm.Câu 2. Nguyên tử nhôm có nửa đường kính 1,43 A độ và nguyên tử khối là 27 . Hãy xác định khối lượng riêng của nhôm là bao nhiêu ?Câu 3.a) Tính bán kính gần đúng của nguyên tử can xi , biết thể tíc...

Bạn đang xem: Nguyên tử kẽm có bán kính r 1 35.10


Câu 1. Nguyên tử kẽm có bán kính R= 1,35.10^-10m, có khối lượng nguyên tử là 65u.

a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm. Biết V hình cầu = 4/3.π r3

b) Thực tế phần nhiều toàn bộ khối lượng nguyên tử triệu tập ở phân tử nhân với bán kính r = 2.10^-15m

Tính trọng lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm.

Câu 2. Nguyên tử nhôm có nửa đường kính 1,43 A độ cùng nguyên tử khối là 27 . Hãy xác định khối lượng riêng của nhôm là bao nhiêu ?

Câu 3.

a) Tính nửa đường kính gần đúng của nguyên tử canxi , biết thể tích của một mol canxi bằng 25,87 cm3 . Hiểu được trong tinh thể những nguyên tử canxi bởi 74% thể tích

b) Tính nửa đường kính gần đúng của nguyên tử natri, biết cân nặng riêng của Na bởi 0,97 g/cm3 và trong tinh thể kim loại không gian trống chiếm phần 26% thể tích . Mang lại Na = 22,99.

HELP ME ( giải ghi rõ bí quyết cho bản thân nha)


Lớp 10Hóa họcChương 1. Nguyên tử
Những câu hỏi liên quan
*

Nguyên tử kẽm có nửa đường kính r = 1,35.10-1 nm, khối lượng nguyên tử là 65u. A) Tính cân nặng riêng của nguyên tử kẽm. B) Thực tế phần đông toàn bộ trọng lượng nguyên tử triệu tập ở hạt nhân với bán kính r = 2.10-6nm. Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm. Cho biết thêm Vhình cầu = 4/3 π.r3.
Đọc tiếp

Nguyên tử kẽm có nửa đường kính r = 1,35.10-1 nm, khối lượng nguyên tử là 65u.

a) Tính trọng lượng riêng của nguyên tử kẽm.

b) Thực tế số đông toàn bộ cân nặng nguyên tử triệu tập ở phân tử nhân với nửa đường kính r = 2.10-6nm. Tính khối lượng riêng của phân tử nhân nguyên tử kẽm.

Cho biết Vhình cầu = 4/3 π.r3.


Xem chi tiết
Lớp 10Hóa học
1
0
*

a) rZn = 1,35. 10-1 nm = 0,135.10-7 cm (1nm = 10-9m)

1u = 1,6600.10-24 g.

mZn = 65.1,6600.10-24 g = 107,9.10-24g.

*

b) mhạt nhân Zn = 65u ⇒ 107,9.10-24 gam.

rhạt nhân Zn = 2.10-6nm = (2.10-6.10-7)cm = 2.10-13 cm.

*


Đúng 0
Bình luận (0)

Dạng 1. Tính bán kính nguyên tử, cân nặng riêngBài 1. Nguyên tử kẽm có phiên bản kinh là r=1,35.10^-10m, có cân nặng nguyên tử là 54Ukhối lượng riêng của nguyên tử sắt.a/ Tìmb/ Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử triệu tập vào phân tử nhân với bán kinh r =2.10 m.Tính trọng lượng riêng của nguyên tử kẽm.


Xem chi tiết
Lớp 10Hóa họcBài 1. Nhân tố nguyên tử
0
0
GửiHủy
Nguyên tử kẽm (Zn) tất cả nguyên tử khối bằng 65u. Thực tế hầu hết toàn bộ khối lượng nguyên tử triệu tập ở hạt nhân, với nửa đường kính gần đúng r = 2.10-15m. Khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm là A. 3,22.109 tấn/cm3 B. 3,22.108 tấn/cm3 C. 3,22.107 tấn/cm3 D. 3,22.106 tấn/cm3
Đọc tiếp

Nguyên tử kẽm (Zn) có nguyên tử khối bằng 65u. Thực tế phần đông toàn bộ khối lượng nguyên tử triệu tập ở phân tử nhân, với nửa đường kính gần đúng r = 2.10-15m. Khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm là

A. 3,22.109 tấn/cm3

B. 3,22.108 tấn/cm3

C. 3,22.107 tấn/cm3

D.

Xem thêm: Các Đường Trong Tam Giác - Các Loại Đường Thẳng Trong Tam Giác

 3,22.106 tấn/cm3


Xem đưa ra tiết
Lớp 10Hóa học
1
0
GửiHủy

*

Đáp án A


Đúng 0

Bình luận (0)
Nguyên tử kẽm có nửa đường kính r = 1,35.10-1 nm với có trọng lượng nguyên tử là 65 u.a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm.b) Thực tế hầu như toàn bộ cân nặng nguyên tử tập trung ở hạt nhân với bán kính r = 2.10-6 nm. Tính cân nặng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm.Cho biết Vhìnhcầu= .πr3.
Đọc tiếp

Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1 nm và có khối lượng nguyên tử là 65 u.

a) Tính trọng lượng riêng của nguyên tử kẽm.

b) Thực tế hầu như toàn bộ trọng lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân với bán kính r = 2.10-6 nm. Tính trọng lượng riêng của phân tử nhân nguyên tử kẽm.

Cho biết Vhìnhcầu= 

*
.πr3.


Xem đưa ra tiết
Lớp 10Hóa họcChương 1. Nguyên tử
1
0
GửiHủy

Bạn coi mình trả lời nha :

a) rzn = l,35.10-1 nm = 0,135.10-7 cm (lnm = 10-9 m)

1u = 1,6600. 10-24 g

mzn = 65 x l,6600.10-24 g = 107,9.10-24 g

VnguyêntửZn = 

*
.π.r3 = 
*
.π.(0,135.10-7) = 10,3.10-24 cm3.

Dnguyên tử Zn = 

*
 = 10,48g/cm3.

b) mhạtnhânZn = 65u => 107,9 x 10-24 gam

rhạtnhânZn = 2.10-6 nm = (2.10-6 x 10-7)cm = 2.10 -13cm

V hạt nhân nguyên tử Zn =

*
.π.(2.10 -13) 3 = 33,49.10-39 cm3

D hạt nhân nguyên tử Zn = 

*
 = 3,22.1015 g/cm3

= 3,22.109tỉ tấn/cm3


Đúng 0
Bình luận (1)

vàng (au) có khối lượng mol nguyên tử là 196.97 g?mol. Nguyên tử Au có bán kính r=0.16 nm. TÍnh khối lượng riêng của vàng

* LƯu ý: trọng lượng riêng phải được xem bằng đơn vị chức năng g/cm3, nguyên tử với hạt nhân xem như có bản thiết kế cầu được xem bằng phương pháp Vhinh cau =4/3X bi X r3

cho biết 1nm= 10 nón -9m=10 nón -7cm. Số Avogadro: 6,023X10 nón 23

giải góp em bài bác này bắt buộc gấp ạ


Xem đưa ra tiết
Lớp 10Hóa họcChương 1. Nguyên tử
0
0
GửiHủy
1. Nguyên tử kẽm có nửa đường kính r = 1,35.10-1 mn và có cân nặng nguyên tử là 65 ua) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm.b) Thực tế số đông toàn bộ trọng lượng nguyên tử triệu tập ở hạt nhân với bán kính r = 2.10-6 nm. Tính trọng lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm. Cho thấy thêm Vhình ước =(dfrac43) (pi)r
Đọc tiếp

1. Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1 mn và có cân nặng nguyên tử là 65 u

a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm.

b) Thực tế phần đông toàn bộ cân nặng nguyên tử tập trung ở hạt nhân với nửa đường kính r = 2.10-6 nm. Tính trọng lượng riêng của phân tử nhân nguyên tử kẽm. Cho biết thêm Vhình mong =(dfrac43) (pi)r


Xem chi tiết
Lớp 10Hóa họcBài 1. Nguyên tố nguyên tử
1
0
GửiHủy

(a)) (m_Zn=65u=65.1,6605.10^-24left(g ight))

Ta có: (r_ =1,35.10^-1left(nm ight)=1,35.10^-8left(cm ight))

(Rightarrow V=dfrac43pi.r^3=dfrac43pi.left(1,35.10^-8 ight)^3left(cm^3 ight))

(Rightarrow D_Zn=dfracm_ZnV_Zn=dfrac65.1,6605.10^-24dfrac43pi.left(1,35.10^-8 ight)^3=10,47left(dfracgcm^3 ight))

(b))Toàn bộ cân nặng của nguyên tử kẽm tập trung ở phân tử nhân

(Rightarrow)mhạt nhân Zn = mnguyên tử Zn = 65. 1,6605. 10-24 (g)

Ta có: rhạt nhân Zn = 2. 10-6 (nm) = 2. 10-13 (cm)

(Rightarrow)Vhạt nhân Zn = (dfrac43pi.r^3_hnhan=dfrac43pi.left(2.10^-13 ight)^3left(cm^3 ight))

(Rightarrow)Dhạt nhân Zn = (dfrac65.,6605.10^-24dfrac43pi.left(2.10^-13 ight)^3=3,2.10^15left(dfracgcm^3 ight))


Đúng 0

Bình luận (0)
Hạt nhân nguyên tử được xem như có hình trạng cầu. Giữa bán kính hạt nhân (r) và số khối của nguyên tử (A) có mối liên hệ như sau: r = 1,5.10-13.A1/3 (cm) cân nặng riêng của phân tử nhân nguyên tử A (tấn/cm3) là A. 116.106 B. 116.105 C. 116.104 D. 116.103
Đọc tiếp

Hạt nhân nguyên tử được xem như có ngoại hình cầu. Giữa nửa đường kính hạt nhân (r) với số khối của nguyên tử (A) bao gồm mối tương tác như sau:

r = 1,5.10-13.A1/3 (cm)

Khối lượng riêng biệt của hạt nhân nguyên tử A (tấn/cm3) là

A. 116.106

B. 116.105

C. 116.104

D. 116.103


Xem bỏ ra tiết
Lớp 10Hóa học
1
0
GửiHủy

Đáp án A


Đúng 0

Bình luận (0)
Cho biết nguyên tử crom có khối lượng 52u, bán kính nguyên tử này bằng1,28 Å.a) trọng lượng riêng của nguyên tử crom là?b) Coi cân nặng của nguyên tử triệu tập trong phân tử nhân với buôn bán kínhrhn = 96.10-8...
Đọc tiếp

Cho biết nguyên tử crom có khối lượng 52u, bán kính nguyên tử này bằng1,28 Å.

a) cân nặng riêng của nguyên tử crom là?

b) Coi khối lượng của nguyên tử triệu tập trong phân tử nhân với bán kínhrhn = 96.10-8 nm . Khối lượng riêng của phân tử nhân nguyên tử crom là

A. 9,89 g/cm3và 2,31.1011 kg/cm3

B. 2,47 g/cm3và 1,38.1014 kg/cm3

C. 5,20 g/cm3và 2,89.1010 kg/cm3

D. 5,92 g/cm3và 2,31.1013 kg/cm3


Xem chi tiết
Lớp 10Hóa học
1
0
GửiHủy

A

*


Đúng 0

Bình luận (0)
Bài 1: nửa đường kính nguyên tử của sắt là 1,28Ao , khối lượng mol nguyên tử của fe là 5,56 g/mol.Tính cân nặng của nguyên tử Fe biết độ đặc sít là 73%Bài 2 : Nguyên tử canxi có trọng lượng R= 1,55g/cm3. Nguyên tử khối của canxi là 40u. Biết độ đặc sít là 74%.Tính pk nguyên tử Ca theo Ao?Bài 3:Nguyên tử X có bán kính =1,44Ao .Khối lượng R thực là 19,36g/cm3. Sự quánh sít là 74% .hỏi:a, Tính cân nặng trung bình của X ?b, Tính khối lương mol nguyên tử X ?c, bao gồm 118(n) với có trọng lượng mol nguyên tử = s...
Đọc tiếp

Bài 1: bán kính nguyên tử của fe là 1,28Ao , khối lượng mol nguyên tử của fe là 5,56 g/mol.Tính khối lượng của nguyên tử Fe biết độ sệt sít là 73%

Bài 2 : Nguyên tử can xi có khối lượng R= 1,55g/cm3. Nguyên tử khối của canxi là 40u. Biết độ đặc sít là 74%.Tính võ thuật nguyên tử Ca theo Ao?

Bài 3:Nguyên tử X có nửa đường kính =1,44Ao .Khối lượng R thực là 19,36g/cm3. Sự đặc sít là 74% .hỏi:

a, Tính khối lượng trung bình của X ?

b, Tính khối lương mol nguyên tử X ?

c, bao gồm 118(n) với có cân nặng mol nguyên tử = số khối .Tính số p


Xem chi tiết
Lớp 10Hóa họcChương 1. Nguyên tử
0
0
GửiHủy
Nguyên tử kẽm có nửa đường kính r = 1,35.10-1 nm cùng có khối lượng nguyên tử là 65ua,Tính cân nặng riêng của nguyên tử kẽm?b,Thực tế số đông toàn bộ cân nặng nguyên tử triệu tập ở phân tử nhân với bán kính r = 2.10-6 nm.Tính cân nặng riêng của hạtnhân nguyên tử kẽmThể tích hình cầu: 4/3(pi)r3(Mọi bạn giúp em làm bài,và giải thích tại sao làm bởi vậy nha!Em cảm ơn ạ,em hàm ân mọi bạn nhiều lắmLàm ơn đi,em sắp chết rồi!Xin mọi tín đồ hãy cứu giúp em!!! :( :( :(
Đọc tiếp

Nguyên tử kẽm có nửa đường kính r = 1,35.10-1 nm với có trọng lượng nguyên tử là 65u

a,Tính trọng lượng riêng của nguyên tử kẽm?

b,Thực tế phần lớn toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở phân tử nhân với bán kính r = 2.10-6 nm.Tính trọng lượng riêng của hạt

nhân nguyên tử kẽm

Thể tích hình cầu: 4/3(pi)r3

(Mọi fan giúp em làm bài,và lý giải tại sao làm do vậy nha!

Em cảm ơn ạ,em hàm ân mọi fan nhiều lắm

Làm ơn đi,em sắp bị tiêu diệt rồi!Xin mọi người hãy cứu vớt em!!! :( :( :(


Xem chi tiết
Lớp 10Hóa họcBài 1. Yếu tố nguyên tử
1
0
GửiHủy

Ok ...........

Xem thêm: Vì Sao Khu Vực Đông Nam Á Trở Thành Đối Tượng Xâm Lược Của Các Nước Tư Bản Phương Tây

a, 1,35.10-1nm = 1,35.1-8cm : 1u (approx) 1,6605.10-24g

khối lượng nguyên tử kẽm tính ra gam là ;

65.1,6605.10-24 (approx) 1,08.10-22g

thể tích của nguyên tử Kẽm là V=(dfrac43) . (pi) .r3 = (dfrac43).(pi).(1,35.10-8)3(approx) 1,0306.10-23cm3

Khối lượng riêng rẽ của nguyên tử Kẽm là :

D = (dfracmV) = (dfrac1,08.10^-221,0306.10^-23) (approx) 0,1048 (g/cm3)

b, Tính thể tích hạt nhân của nguyên tử kẽm , vày hầu như toàn thể klg nguyên tử triệu tập ở phân tử nhân nên rất có thể coi klg phân tử nhân là klg nguyên tử .

Làm như câu a là ra


Đúng 0

Bình luận (1)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)