Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 55 m

     
*

một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy khủng là 55m đáy nhỏ tuổi bằng 3/5 đáy lớn độ cao bằng trung bình cộng 2 đáy.

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 55 m

a. Tính diện tính thửa ruộng đó

b biết rằng cứ 100m2 thì thu hoạch được 65 kilogam thóc hỏi bên trên thủa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được từng nào kg thóc


*

Bài 24. Một thửa ruộng hình thang gồm đáy phệ là 55m, đáy nhỏ dại bằng 3/5 đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng 2 đáy.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) biết rằng cứ 100m2 thì thu hoạch được 65 kg thóc. Hỏi bên trên thửa ruộng đó bạn ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


*

Đáp án:

Giải thích quá trình giải:

Đáy nhỏ của thửa ruộng hình thang đó là : 55x3/5=33(m)

Chiều cao thửa ruộng hình thang chính là : (55+33):2=44(m)

Diện tích thửa ruộng hình thang sẽ là : (55+33)x44:2=1936(m2)

Trên thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được số tạ thóc là : 1936:100x65=1258,4(kg)

Đổi : 1258,4=12,584(tạ)

Đáp số : a.1936m2

b.12,584 tạ thóc


Đáy nhỏ dại của thửa ruộng hình thang chính là :

55x3/5=33(m)Chiều cao thửa ruộng hình thang đó là :

(55+33):2=44(m)Diện tích thửa ruộng hình thang sẽ là :

(55+33)x44:2=1936(m2)Trên thửa ruộng đó bạn ta thu hoạch được số tạ thóc là :

1936:100x65=1258,4(kg)Đổi : 1258,4=12,584(tạ)


 Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy khủng là 55m, đáy nhỏ dại bằng 3 5 lòng lớn, độ cao bằng trung bình cùng 2 đáy.

a) Tính diện tích s thửa ruộng đó.

b) hiểu được cứ 1m2 thì thu hoạch được 0,65 kg thóc. Hỏi bên trên thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


a) Độ lâu năm đáy nhỏ dại là:

(55.dfrac35=33m)

Độ dài độ cao là:

(left(55+33 ight):2=44m)

Diện tích hình thang là:

(dfrac12.44left(33+55 ight)=1936m^2)

b) Cả thửa ruộng thu được số kg thóc là:

(1936.0,65=1258,4kg=12,584tạ)

Vậy ...

Xem thêm: Tác Hại Của Tự Ti - Biểu Hiện, Hậu Quả Và Cách Khắc Phục


một thửa ruộng hình thang gồm đáy béo 85m,đáy nhỏ bằng 3/5 đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng 2 đáy. A)tính diện tích thửa ruộng đó? b)người ta cấy lúa bên trên thửa ruộng,cứ 100m2 thu hoạch được 70kg thóc.Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch bao nhiêu tấn thóc

Đáy nhỏ dại là: 

(85 imesfrac35=51left(m ight))

Chiều cao là: 

(left(85+51 ight)div2=68left(m ight))

Diện tích thửa ruộng kia là: 

(left(85+51 ight)div2 imes68=4624left(m^2 ight))

Đổi: (70kg=0,07)tấn.

Cả thửa ruộng thu hoạch được số tấn thóc là: 

(4624div100 imes0,07=3,2368)(tấn) 


một thửa ruộng hình thang có đáy phệ 120dm chiều c7ao 40dm đáy nhỏ nhắn bằng trung bình cộng độ lâu năm đáy lớn và chiều cao. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch dược bao nhiêu tấn thóc biết rằng cứ 100m2 thì thu hoạch được 150 kg thóc.


đáy nhỏ nhắn là

( 120 + 40) : 2 = 80 (dm)

diện tích là

1/2 x 40 x ( 120 + 80) = 4000 (dm2)

số kg thóc thu hoạch được là

4000 : 100 x 150 = 6000 (kg) = 6 tấn thóc


đáy nhỏ nhắn thửa ruộng hình thang là :

( 120 + 40 ) : 2 = 62 (dm)

diện tích thửa ruộng hình thang là :

(120 + 62) x 40 : 2 = 3640 (dm2)

số kilogam thu hoạch được là :

3640 : 100 x 150 = 5460 (kg)


một thửa ruộng hình thang gồm đáy to 60m đáy nhỏ nhắn bằng 2/3 đáy lớn, đáy bé bỏng dìa hơn chiều cao 4m

a) tính diện tích s thửa ruộng hình thang đó

b) vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 62,5 kg thóc . Tính số kg thóc thu hoạch bên trên thửa ruộng kia ?

 giúp mk với


Lời giải:a. 

Đáy bé bỏng thửa ruộng là: $60 imes frac23=40$ (m) 

Chiều cao thửa ruộng: $40-4=36$ (m) 

Diện tích thửa ruộng: $(60+40) imes 36:2=1800$ (m2) 

b. 

Thửa ruộng thu hoạch được số kilogam thóc là:$1800:100 imes 62,5=1125$ (kg) 


Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy phệ là 25,5 m, đáy bé xíu bằng

2/5 đáy lớn. Chiều cao là 24m. Bạn ta cấy lúa bên trên thửa ruộng đó, vừa đủ cứ 100m2 thu hoạch 65 kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch bao nhiêu tạ thóc ?


Một thửa ruộng hình thang gồm đáy phệ dài 52m, đáy bé xíu bằng 75% lòng lớn. độ cao bằng trung bình cộng hai đáy.

a) Tính diện tích s thửa ruộng đó.

b) fan ta ghép lúa trên thửa ruộng, trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


Đáy bé bỏng của hình thang là : 

52 x 75% = 39 (m)

Chiều cao của hình thang là: 

( 52 + 39 ) :2 = 45,5 (m)

a) diện tích s thửa ruộng sẽ là : 

( 52 + 39 ) x 45,5 :2 = 2070,25 (m2)

b) Cả thửa ruộng thu hoạch được số thóc là:

2070,25 : 100 x 70 = 1449,175 (kg)

Đổi : 1449,175kg = 14,49175 tạ

Đáp số : a) 2070,25 m2

b)14,49175 tạ


Một thủa ruộng hình thang gồm đáy phệ là 90cm, đáy nhỏ bằng 2/3 đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cùng hai đáy. Người ta cấy lúa bên trên thửa ruộng đó. Vừa đủ 100m2 thu hoạch được 70 kg thóc. Hỏi bên trên thửa ruộng đó thu hoạch được từng nào tạ thóc?


Một thửa ruộng hình thang có đáy nhỏ bé bằng 24m, đáy lớn bởi 2/3​ đáy bé. Chiều cao bé dại hơn đáy mập 33m. Hiểu được cứ 100m2 ruộng thì thu hoạch được 69kg thóc. Tính số tạ thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng đó.

Xem thêm: How To Solve Inequalities With Step, Algebra Topics: Exponents


Một thửa ruộng hình thang gồm đáy lớn bởi 70m. đáy bé bỏng bằng 4/5 lòng lớn, chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích của thửa ruộng.Người ta cấy lúa bên trên thửa ruộng đó ttung bình cứ 100 mét vuông thu hoạch được 60 kilogam thóc .hỏi cả thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc.