Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m

     
*

Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 80m, chiều rộng bởi một nửa chiều dài.

a/tính chu vi và diện tích thửa ruộng đó 

b/cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc hỏi bên trên cả thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? 


*

Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 80m, chiều rộng bằng 1/2 chiều dài.

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) Biết rằng, cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được từng nào tạ thóc ?


*

a) Chiều rộng lớn thửa ruộng đó là:

80 x một nửa = 40 (m)

Diện tích thửa ruộng kia là:

80 x 40 = 3 200 (m2)

b) trên cả thửa ruộng kia thu hoạch được số tạ thóc là:

3 200 : 100 x 50 = 1 600 (kg) = 16 tạ

Đáp số: 16 tạ

Ai k mik mik k lại


Chiều rộng lớn thửa ruộng kia là:

80 x 50% = 40 (m)

a)Diện tích thửa ruộng kia là:

80 x 40 = 3200 (m2)

b)Trên thửa ruộng kia thu hoạch được số thóc là:

3200 : 100 x 50 = 1600 (kg)

1600 kilogam = 16 tạ

Đáp số : a)3200 m2

b)16 tạ thóc


Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi miếng đất hình vuông vắn cạnh 54m. Biết chiều rộng lớn thửa ruộng bằng chiều dài.

a) Tính diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật.

b) bạn ta thu hoạch thóc trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 thì được 50kg thóc. Tính số thóc nhận được trên thửa ruộng đó.


một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 80m. Chiều rộng bởi 3/5 chiều dài, tín đồ ta cấy lúa trên thửa ruộng đó. Cứ 100m2 thu hoạch được 80kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc.


Chiều dài thửa ruộng là :

80:(3+5) x 5=50 ( m )

Chiều rộng thửa ruộng là :

80 - 50 = 30 ( m )

Diện tích thửa ruộng là :

50 x 30 = 1500 ( (m^2))

Trên cả thửa ruộng thu được số thóc là : 

1500 : 100 x 80 = 1200 ( kilogam )

Đổi 1200 kilogam = 12 tạ 

Đáp số : 12 tạ thóc 

#phuongmato


tổng số phần bằng nhau là:

3+5=8(phần)

chiều lâu năm là:

80 : 8 x 5=50(m)

chiều rộng là:

80-50=30(m)

diện tích thửa ruộng là:

30 x 50=1500(m2)

thu hoạch được số tạ thóc là:

1500 : 100 x 64=960(kg)

đổi: 960kg=9,6 tạ

ĐS: 9,6 tạ

chúc bạn làm việc tốt


một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm là 80m, chiều rộng bằng 50% chiều dài.

Xem thêm: Top 10 Ví Dụ Về Chủ Nghĩa Duy Tâm Khách Quan/Cndt Chủ Quan/Chủ Nghĩa Duy Vật

a) tính diện tích s thửa ruộng đó.

b) biết rằng, cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó bạn ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

giúp mik vội vàng với nhé huhu!


a) Chiều rộng lớn là: (80 imesdfrac12=40left(m ight))

Diện tích thửa ruộng: (80 imes40=3200left(m^2 ight))

b) Số thóc thu được: (left(3200 imes50 ight):100=1600left(kg ight)=16left(tạ ight))


Lời giải:

a) Chiều rộng lớn của thửa ruộng hình chữ nhật là:

80 : 2 = 40 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

80 x 40 = 3200 (m²)

b) Số thóc thu hoạch được là:

3200 : 100 x 50 = 1600 (kg)

1600 kg = 16 tạ

Đáp án: a) 3200m²

b) 16 tạ


Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 80m,chiều rộng bằng một nửa chiều dài.

a)Tính diện tích s thửa ruộng đó

b)Biết rằng,cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc.Hỏi trên cả thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được từng nào tạ thóc?


a) Chiều rộng lớn HCN là: 80 x (frac12)=40 (m)Diện tích HCN là:80 x 40 = 3200 (m2)b) trên cả thửa ruộng thu hoạch được số kg thóc là: (3200:100) x 50 = 1600 (kg)ĐS: a) 3200 mét vuông b) 1600kg thócMk vẫn luôn là người giỏi hihi!


Chiều rộng lớn của thửa ruộng là :

(80 imesfrac12=40) (m)

a) diện tích s của thửa ruộng là :

80 x 40 = 3200 (m2)

b) Thu hoạch được số tạ thóc là :

3200 : 100 x 50 = 1600 (kg) = 16 tạ


Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 80m,chiều rộng bằng 50% chiều dài

a)Tính diện tích thửa ruộng đó

b)Biết rằng cứ 100m2 thu được 50kg thóc.Hỏi cả bên trên thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?


chiều rộng lớn thửa ruộng là

80 : 2 = 40 ( m )

diện tích thửa ruộng là

80 x 40 = 3200 ( mét vuông )

số kg thóc thu hoạch được là

3200 : 100 x 50 = 1600 ( kilogam )

1600 kilogam = 16 tạ 

đáp số 16 tạ


a.Chiều rộng lớn là : 80:2=40

S là : 40 nhân 80=3200

b.Thu đc số tạ thóc là:3200 phân tách 100 nhân 50=1600=16 tạ

giùm mình nha


người ta trồng lúa trên 1 thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều dài 80m ,chiều rộng bằng ba phần tư chiều dài .tính diện tích s thửa ruộng đó biết rằng trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc .hỏi trên cả thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc


người ta trồng lúa bên trên 1 thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 80m ,chiều rộng bằng ba phần tư chiều lâu năm .tính diện tích thửa ruộng đó hiểu được trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc .hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được từng nào tạ thóc


Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là :

80 x ba phần tư = 60 ( m )

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là :

60 x 80 = 4800 ( m2 )

Trên thửa ruộng thu hoạch được số kg thóc là :

4800 : 100 x 50 = 2400 ( kg ) = 24 tạ 

Đáp số : 24 tạ thóc


Chiều rộng lớn thửa ruộng hcn là:

80 x (frac34)= 60 (m)

Diện tích thửa ruộng hcn là:

80 x 60 = 4800 (m vuông)

Lập nắm tắt:

100 m vuông : 50kg

4800 m vuông : ? kg

4800 gấp 100 mốc giới hạn là: 4800 : 100 = 48 (lần)

Số thóc thu hoạch được trên cả thửa ruộng là:

48 x 50 = 2400 (kg)

Đổi: 2400 kilogam = 24 tạ

Đáp số:..


giải

chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là 

80:4*3=60(m)

diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là

80*60=4800(m2)

trên cả thửa ruộng đó bạn ta thu được 

4800:100*50=2400(kg)

=24 tạ

đáp số:24 tạ


Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiểu lâu năm 80m, chiều rộng bằng12chiều dài.

a) Tính diện tích s thửa ruộng đó.

Xem thêm: Trong Bản Vẽ Kỉ Thuật Có Ghi Tỉ Lệ 1/100 Là Gì, Tỷ Lệ Bản Đồ Là Gì

b) Biết rằng, cứ 100m2thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được từng nào tạ thóc?


a) Chiều rộng là :

80 : 2 = 40 (m)

Diện tích thửa ruộng là :

80 x 40 = 3200 (m2)

b) 3200m2so với 100m2thì gấp :

3200 : 100 = 32 (lần)

Số thóc thu hoạch được là :

50 x 32 = 1600 (kg) tuyệt 16 tạ

Đáp số: a) 3200m2 b) 16 tạ thóc.