Mệnh đề chỉ mục đích

     

Mệnh đề chỉ mục đích: to/ in order to, in order thay/ so as to/ so that là những cấu trúc ngữ pháp bạn thường tốt gặp phải trong số bài thi Tiếng Anh. Cũng bao gồm nhiều bạn nhầm lẫn giữa những cấu trúc này mà bị mất điểm trong cái bài xích kiểm tra, vày đó IELTS Vietop xin chia sẽ với những bạn cấu trúc điểm ngữ pháp này và bài xích tập tất cả đáp án để bạn dễ ôn luyện hơn nhé.

Bạn đang xem: Mệnh đề chỉ mục đích


Nội dung chính


Cấu trúc mệnh đề chỉ mục đích


*
Mệnh đề chỉ mục đích trong Tiếng Anh

Các mệnh đề chỉ mục đích to/ in order to, in order thay/ so as to/ so that đều tất cả nghĩa là để mà.

To – infinitive

In order to

So as to + V (bare- inf.)

Ví dụ:

I try lớn study to lớn pass my next exam.He studies hard so as not khổng lồ fail in the exam

S + V + so that + S + will/would + V(bare)

in order that can/ could

in order that can/ could

Ví dụ:

I try all my best to study English in order that I can find a better job.He hurried so that he wouldn’t miss the train.

For + nouncũng tất cả thể được sử dụng để nói đến mục đích của ai khi làm điều dì đó.

Ví dụ:

She went back to school for further education <= she went back to lớn school lớn study more> (cô ấy xoay trở lại trường để học thêm)

– họ có thể dùng to-infinitive hoặc for+ verb-ing để nói về công dụng của một vật.

Ví dụ:

This knife is only used khổng lồ cut/ for cutting bread. (Con dao này chỉ được sử dụng để cắt bánh mỳ.)

– Nhưng chúng ta không dùng for+ verb-ing để nói về một hành động cụ thể.

Ví dụ:

I used this knife khổng lồ cut bread. (Tôi dùng bé dao này để cắt bánh mì.)

– Cấu trúc for + object+ to lớn + infinitive bao gồm thể đuọc dùng để nói đến mục đích tương quan hành động của người nào khác.

Ví dụ:

I left the door unlocked for Harry to lớn get in. (Tôi đã ko khóa cửa để Harry vào được.)

Bài tập

1. He left trang chủ early _________ he could arrive at the station on time.

A. Because of B. In order khổng lồ C. Although D. So that

2. He works hard_________ help his family.

A. So as that B. In order lớn C. In order that D. A & B are correct

3. She turned down the radio so that she wouldn’t disturb the neighbors.

A. She turned down the radio so as not lớn disturb the neighbors.

B. She turned down the radio in order not khổng lồ disturb the neighbors.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Ủ Thức Ăn Ủ Men Tốt Có Mùi Như Thế Nào, Câu 50: Thức Ăn Ủ Men Tốt, Có Mùi Như Thế Nào

C. She turned down the radio in order that she wouldn’t disturb the neighbors.

D. All are correct.

4. He gave me his address. He wanted me lớn visit him.

A. He gave me his address so as khổng lồ visit him.

B. He gave me his address for me in order to lớn visit him.

C. He gave me his address in order for me to visit him.

D. He gave me his address in order to for me visit him.

5. He studies hard. He doesn’t want lớn fail in the exam.

He studies hard _________fail in the exam.

A. Not to lớn B. So as not lớn C. In order lớn D. So that

6. Mary jogs everyday ________ chiến bại weight.

A. So she can B. So that she can C. Because she can D. So that to

7. You should look up the meaning of the new in the dictionary _______ misuse it

A. So as to lớn B. Lớn C. So as not khổng lồ D. So that

8. He lighted the candle ________ he might read the note.

Xem thêm: Hoa Hồng: Ý Nghĩa Số Lượng Hoa Hồng Trong Tình Yêu Thương Nhất

A. So that B. And C. Because D. As a result

9. He turned off the lights before going out _______ waste electricity.

A. So that not B. As not to C. In order that not D. So as not to

Đáp án

1. D 6. B

2. B 7. C

3. D 8. A

4. C 9. D

5. B

Chúc bạn học tập cùng thi đạt kết quả cao. Cùng hãy chia sẻ bài viết Sử dụng mệnh đề chỉ mục đích vào IELTS này nếu bạn thấy hữu ích nhé!