Lên men m gam glucozo

     

Lên men 40 kilogam nước xay quả nho với năng suất 90%, thu được 36,8 lít rượu vang 10o. Biết cân nặng riêng của ancol etylic là 0,8 g/mL.

Giả thiết vào nước xay quả nho chỉ cất một một số loại cacbohiđrat tuyệt nhất là glucozơ với mật độ a%. Giá trị của a là
Bạn đang xem: Lên men m gam glucozo

Lên men rượu m gam glucozơ với năng suất 80%, thu được dung dịch X với khí Y. Sục khí Y vào 200 ml dung dịch 1M, đến phản ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp Z cùng 19,7 gam kết tủa. Đun nóng Z lại thấy chiếm được kết tủa. Cực hiếm của m là


Tiến hành lên men một m gam glucozơ nhận được ancol etylic với hiệu suất 80%. Đun tổng thể lượng ancol etylic hình thành với H2SO4 quánh trong điều kiện nhiệt độ phù hợp đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,08 gam tất cả hổn hợp X tất cả hai chất hữu cơ bao gồm tỉ khối hơi đối với H2là 25,5. Quý giá của m là


Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2sinh ra dung nạp hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau làm phản ứng giảm 3,4 gam so với trọng lượng dung dịch nước vôi vào ban đầu. Quý hiếm của m là


Cho 9,0 kilogam glucozơ đựng 15% tạp chất, lên men thành ancol etylic. Trong quá trình chế biến, rượu bị hao hụt 10%. Trọng lượng rượu etylic thu được là


Cho sơ đồ: tinh bột→+H2O/H+glucozơ→menancol etylic.

Lên men 162 gam tinh bột với hiệu suất các giai đoạn theo lần lượt là 80% cùng 90%.

Thể tích dung dịch ancol etylic 40o chiếm được là (Biết cân nặng riêng củaC2H5OH nguyên chất là 0,8 g/ml)


Cho 2,88 kilogam glucozơ nguyên chất lên men thành ancol etylic. Hiệu suất quy trình lên men là 80%. Thể tích ancol etylic40o nhận được là (biết cân nặng riêng của ancol etylic là 0,8 g/ml)
Xem thêm: 5 Cách Chứng Minh 3 Đường Thẳng Đồng Quy : (D1) Y = 2X, Chứng Minh 3 Đường Thẳng Đồng Quy

Cần bao nhiêu kg glucozơ để điều chế được 5 lít ancol32o với công suất 80% (khối lượng riêng biệt củaC2H5OH = 0,8 g/ml) ?


Lên men glucozơ nhận được ancol etylic với khí CO2. Hấp thụ hết khíCO2 trong 500 ml dung dịchNaOH 1M chiếm được dung dịch tất cả chứa 16,8 gam NaHCO3. Thể tích ancol nguyên chất thu được là (d = 0,8 gam/ml)


Người ta đến 2975 gam glucozơ nguyên chất lên men thành rượu etylic (d = 0,8 g/ml). Công suất của quá trình lên men là 80%. Thể tích rượu40o chiếm được là


Từ 180 gam glucozơ, bằng phương thức lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Thoái hóa 0,1a gam ancol etylic bằng phương thức lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hòa hỗn thích hợp X đề nghị 720 ml dung dịchNaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là


Cho lên men 45 gam glucozơ nhằm điều chế ancol etylic, hiệu suất phản ứng 80%, thu được V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là
Xem thêm: Đoạn Văn Cảm Nhận Về Anh Thanh Niên, Viết Đoạn Văn Ngắn Cảm Nhận Về Anh Thanh Niên

Cho 10 kg glucozơ (chứa 10% tạp chất) lên men thành rượu etylic. Biết rượu etylic nguyên hóa học có khối lượng riêng là 0,8 g/ml cùng trong quy trình chế đổi mới rượu etylic bị hao hụt mất 5%. Thể tích rượu etylic46o thu được là


Đem glucozơ lên men pha trộn rượu etylic (khối lượng riêng của rượu etylic nguyên hóa học là 0,8 g/ml), năng suất phản ứng lên men rượu etylic là 75%. Để thu được 80 lít rượu vang12o thì khối lượng glucozơ yêu cầu dùng là: