HÒA TAN HOÀN TOÀN M GAM ZNSO4

     
*

Hòa tan hoàn toàn m gam ZnSO4 vào nước được dd X. Nếu cho 110 ml dd KOH 2M vào X thì chiếm được 3a gam kết tủa. Phương diện khác, nếu cho 140ml dd KOH 2M vào X thì nhận được 2a gam kết tủa. Quý giá của m là

A.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn m gam znso4

17,71

B. 16,10

C. 32,20

D. 24,15


*

*

*


Hòa tan hoàn toàn m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. Nếu mang lại 110 ml hỗn hợp KOH 2M vào X thì chiếm được 3a gam kết tủa. Phương diện khác, nếu mang đến 140ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 2a gam kết tủa. Cực hiếm của m là A. 24,15 B. 16,10 C. 32,20 D. 17,71

Hòa tan trọn vẹn m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. Nếu mang lại 110 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 3a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 140ml hỗn hợp KOH 2M vào X thì chiếm được 2a gam kết tủa. Quý hiếm của m là

A. 24,15

B. 16,10

C. 32,20

D. 17,71


Hoà tan hoàn toàn m gam ZnSO4 vào nước được hỗn hợp X. Nếu mang đến 110 ml hỗn hợp KOH 2M vào X thì chiếm được 3a gam kết tủa. Mặt khác, nếu mang đến 140 ml hỗn hợp KOH 2M vào X thì chiếm được 2a gam kết tủa. Quý giá của m là A. 17,71 B. 32,20 C. 16,10 D. 24,15

Hoà tan trọn vẹn m gam ZnSO4 vào nước được hỗn hợp X. Nếu mang đến 110 ml hỗn hợp KOH 2M vào X thì nhận được 3a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 140 ml hỗn hợp KOH 2M vào X thì chiếm được 2a gam kết tủa. Quý giá của m là

A. 17,71

B. 32,20

C. 16,10

D. 24,15


Hoà tan trọn vẹn m gamZnCl2 vào nước được dung dịch X. Nếu mang đến 200 ml hỗn hợp KOH 2M vào X thì chiếm được 3a gam kết tủa. Phương diện khác, nếu mang lại 240 ml hỗn hợp KOH 2M vào X thì nhận được 2a gam kết tủa. Quý hiếm của m là A. 16,32. B. 27,2. C. 21,76. D. 13,6.

Hoà tan trọn vẹn m gamZnCl2 vào nước được hỗn hợp X. Nếu cho 200 ml dung dịch KOH 2M vào X thì chiếm được 3a gam kết tủa. Khía cạnh khác, nếu mang đến 240 ml hỗn hợp KOH 2M vào X thì chiếm được 2a gam kết tủa. Cực hiếm của m là

A. 16,32.

B. 27,2.

C. 21,76. 

D. 13,6.


Hoà tan hoàn toàn m gam ZnCl2 vào nước được hỗn hợp X. Nếu mang đến 200 ml hỗn hợp KOH 2M vào X thì thu được 3a gam kết tủa. Khía cạnh khác, nếu đến 240 ml hỗn hợp KOH 2M vào X thì chiếm được 2a gam kết tủa. Cực hiếm của m là A. 21,76 B. 16,32 C. 13,6 D. 27,2. 

Hoà tan trọn vẹn m gam ZnCl2 vào nước được hỗn hợp X. Nếu mang đến 200 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 3a gam kết tủa. Phương diện khác, nếu đến 240 ml hỗn hợp KOH 2M vào X thì thu được 2a gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 21,76

B. 16,32

C.

Xem thêm: Nghị Luận " Cái Rễ Của Học Hành Thì Cay Đắng Nhưng Quả Của Nó Thì Ngọt Ngào 2023

13,6

D. 27,2. 


Hòa tan trọn vẹn m gam ZnCl2 vào nước được dung dịch X. Nếu cho 220ml hỗn hợp KOH 2M vào X thì thu được 5a gam kết tủa. Ngoài ra nếu đến 260ml hỗn hợp KOH 2M vào X thì thu được 3a gam kết tủa. Giá trị của m là A. 21,76 B. 27,2 C. 13,6 D. 16,32

Hòa tan trọn vẹn m gam ZnCl2 vào nước được dung dịch X. Nếu cho 220ml dung dịch KOH 2M vào X thì chiếm được 5a gam kết tủa. Còn mặt khác nếu đến 260ml hỗn hợp KOH 2M vào X thì nhận được 3a gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 21,76 

B. 27,2

C. 13,6

D. 16,32


Hoà tan trọn vẹn m gam A1C13 vào nước được hỗn hợp X. Nếu mang đến 480 ml hỗn hợp NaOH 1M vào X thì thu được 4a gam kết tủa. Phương diện khác, nếu mang đến 170 ml dung dịch NaOH 3M vào X thì nhận được 3a gam kết tủa. Cực hiếm của m là A. 14,685. B. 21,36. C. 20,025. D. 16,02.

Hoà tan hoàn toàn m gam A1C13 vào nước được hỗn hợp X. Nếu cho 480 ml hỗn hợp NaOH 1M vào X thì nhận được 4a gam kết tủa. Mặt khác, nếu mang lại 170 ml dung dịch NaOH 3M vào X thì chiếm được 3a gam kết tủa. Quý giá của m là

A. 14,685.

B. 21,36.

C. 20,025.

D. 16,02.


Hòa tan hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X tất cả Ca, CaO, Al với Al2O3 vào nước (dư), thu được 5,6 lít khí (đktc) với dung dịch Y. Hấp thụ trọn vẹn 6,944 lít khí CO2 (đktc) vào Y, chiếm được 32,4 gam kết tủa. Lọc kết tủa, thu được hỗn hợp Z chỉ cất một chất tan. Mặt khác, đến từ từ dung dịch KOH vào Z, cho đến lúc kết tủa lớn nhất thì cần ít nhất 55 ml hỗn hợp KOH 2M. Giá trị của M là A. 23,80 B. 22,50 C. 21,68 D. 22,64

Hòa tan trọn vẹn m gam hỗn hợp X gồm Ca, CaO, Al với Al2O3 vào nước (dư), chiếm được 5,6 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Hấp thụ trọn vẹn 6,944 lít khí CO2 (đktc) vào Y, chiếm được 32,4 gam kết tủa. Lọc kết tủa, thu được dung dịch Z chỉ cất một chất tan. Mặt khác, đến từ từ dung dịch KOH vào Z, đến khi kết tủa lớn nhất thì cần ít nhất 55 ml dung dịch KOH 2M. Giá trị của M là

A. 23,80

B. 22,50

C.

Xem thêm: Công Dụng Của Đồng Hồ Đo Điện Đa Năng Và Những Lưu Ý Khi, Đồng Hồ Đo Điện Có Công Dụng Gì

21,68

D. 22,64


Hoà tan hết m gam Al2(SO4)3 vào nước được hỗn hợp X. đến 360 ml dung dịch NaOH 1M vào X, nhận được 2a gam kết tủa. Mang khác, nếu mang đến 400 ml dung dịch NaOH 1M vào X thì chiếm được a gam kết tủa. Các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, quý hiếm của m là: A. 19,665 B. 20,520 C. 18,810 D. 15,390

Hoà tan không còn m gam Al2(SO4)3 vào nước được dung dịch X. Cho 360 ml dung dịch NaOH 1M vào X, nhận được 2a gam kết tủa. Mang khác, nếu mang đến 400 ml hỗn hợp NaOH 1M vào X thì chiếm được a gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cực hiếm của m là:

A. 19,665

B. 20,520

C. 18,810

D. 15,390


Cho 150 ml dd KOH 1,2M tính năng với 100 ml dd AlCl3 độ đậm đặc x mol/l, nhận được dd Y với 4,68 gam kết tủa. đào thải kết tủa, thêm tiếp 175 ml dd KOH 1,2M vào Y, nhận được 2,34 gam kết tủa. Quý giá của x là