Hòa Tan Hoàn Toàn 1 28G Cu Vào 12 6G Dung Dịch Hno3 60

     

Hòa tan hoàn toàn 1,28 g Cu vào 12,6 gam dd HNO360% thu được dung dịch X. đến X chức năng hoàn toàn với 105ml dung dịch KOH 1M, kế tiếp lọc vứt kết tủa thu được hỗn hợp Y. Cô cạn Y được hóa học rắn Z. Nung Z đến trọng lượng không đổi, chiếm được 8,78 gam hóa học rắn. Nồng độ phần trăm của Cu(NO3)2trong X là:

Phương pháp giải


*

∑nKOH= a + b = 0,105 (1)

∑ mrắn= 85a + 56b = 8,78 (2)

Từ (1) với (2) => a = ? ; b =?

Bảo toàn electron => kết luận được N+5bị khử thành NO với NO2=> tra cứu số mol mỗi khí

=> mdd X= mCu+ mdd HNO3– mkhí

=> C% Cu(NO3)2= ?

Lời giải của GV aquabigman.com


*

∑nKOH= a + b = 0,105 (1)

∑ mrắn= 85a + 56b = 8,78 (2)

Từ (1) với (2) => a = 0,1 (mol) ; b = 0,005 (mol)

nKNO3tạo ra trường đoản cú Cu(NO3)2= 0,04 (mol)

=> nKNO3tạo ra từ HNO3dư = 0,1 – 0,04 = 0,06 (mo)

=> nHNO3dư = 0,12- 0,06 = 0,06 (mol)

=> nHNO3bị khử= 0,06 – 0,02.2 = 0,02 (mol)

Với ne( Cu nhường)= 2.nCu= 0,04 (mol) => Trung bình mỗi N+5nhận 0,04/0,02 = 2e

=> chế tác NO2(1e) với NO ( 3e)

=> nNO= nNO2= 0,02/ 2= 0,01(mol)

Vậy mdd X= mCu+ mdd HNO3– mkhí= 1,28 + 12,6 – 0,01.30 – 0,01.46 = 13,12 (g)

=> C% Cu(NO3)2= .100% = 28,66%

Đáp án buộc phải chọn là: a

...

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 1 28g cu vào 12 6g dung dịch hno3 60

Bạn sẽ xem: Hòa tan hoàn toàn 1 28 gam cu


*

*

*

Câu hỏi liên quan

Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam kim loại M (biết M chỉ gồm một hóa trị duy nhất) vào hỗn hợp axit HNO3dư, thu được hỗn hợp A. Phân chia A thành 2 phần bởi nhau.

Xem thêm: Cách Vô Wifi Không Cần Mật Khẩu Cho Andoid Mới Nhất, Cách Truy Cập Wifi Không Cần Hỏi Mật Khẩu

- Phần 1: cho công dụng với NaOH dư được kết tủa B. Nung B đến khối lượng không thay đổi thu được 4,0 gam oxit kim loại.

Xem thêm: Suy Nghĩ Của Em Về Chiến Tranh Và Hòa Bình, Nghị Luận Xã Hội Về Chiến Tranh Và Hòa Bình

- Phần 2: cô cạn sống điều kiện tương thích thu được 25,6 gam một muối hạt X duy nhất. Muối hạt X có công thức phân tử là

Nung tất cả hổn hợp rắn A tất cả a mol Mg và 0,25 mol Cu(NO3)2,sau một thời hạn thu được hóa học rắn B và 10,08 lít khí các thành phần hỗn hợp D tất cả NO2và O2. Tổng hợp hoàn tòa B vào dung dịch cất 1,3 mol HCl (vừa đủ), thu được dung dịch X chỉ đựng m gam các thành phần hỗn hợp muối clorua với 1,12 lít các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả N2và H2có tỉ khối đối với hidro là 11,4. Biết các thể tích đều ở đktc. Giá trị của m sớm nhất với :

Lấy 240 ml dung dịch tất cả NaOH 1,6M cùng KOH 1M tính năng hết với dung dịch H3PO4thu được dung dich X. Chia X thành 2 phần bởi nhau:

- Phần 1: Cô cạn chiếm được 20,544 gam hỗn hợp muối khan.

Giá trị của m là

Hòa tan trọn vẹn 3,6 gam Mg vào 500 ml dung dịch HNO30,8M, bội nghịch ứng kết thúc thu được 448 ml một khí X (ở dktc) và dung dịch Y có trọng lượng lớn hơn khối lượng dung dịch HNO3ban đầu là 3,04 gam. Để bội phản ứng hết với những chất vào Y đề nghị vừa đủ V ml hỗn hợp NaOH 2M. Giá trị của V là

Cho 8,64 gam Mg vào dung dịch hỗn hợp NaNO3và H2SO4, đun nhẹ các thành phần hỗn hợp phản ứng, lúc đầu tạo ra thành phầm khử là khí NO, sau đó thấy bay ra khí không màu X. Sau thời điểm các phản nghịch ứng dứt thấy còn lại 4,08 gam chất rắn ko tan. Biết rằng tổng thể và toàn diện tích của hai khí NO và X là 1,792 lít (đktc) cùng tổng trọng lượng là 1,84 gam. Cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng chiếm được m gam hóa học muối khan. Quý giá nào tiếp sau đây gần cùng với m nhất?

Hòa tan trọn vẹn 1,28 g Cu vào 12,6 gam dd HNO360% thu được hỗn hợp X. Mang lại X chức năng hoàn toàn cùng với 105ml dung dịch KOH 1M, kế tiếp lọc quăng quật kết tủa thu được hỗn hợp Y. Cô cạn Y được hóa học rắn Z. Nung Z đến cân nặng không đổi, thu được 8,78 gam chất rắn. Nồng độ xác suất của Cu(NO3)2trong X là:

Từ 5,299 kg quặng photphorit đựng 78% Ca3(PO4)2còn lại là tạp chất trơ tín đồ ta thực hiện điều chế axit photphoric với công suất cả quy trình là 75%. đem 0,5% axit thu được tổng hợp vào nước rồi trộn với 100 ml dung dịch NaOH xM thu được hỗn hợp X. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được 17,2 gam chất rắn. Cực hiếm gần đúng của x là

Nhiệt phân hoàn toàn 20,2 gam lếu hợp có Cu(NO3)2và Fe(NO3)2thu được các thành phần hỗn hợp khí X. Dẫn tự từ tất cả hổn hợp khí X vào nước (không gồm không khí), sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2 lít dung dịch Y và còn 0,448 lít khí (đktc) thoát ra. PH của dung dịch Y là

Cho m gam P2O5vào dung dịch cất 0,1 mol NaOH và 0,05 mol KOH, thu được hỗn hợp X. Cô cạn X, chiếm được 13,9 gam tất cả hổn hợp chất rắn khan. Quý giá của m là

Cho x mol N2và 12 mol H2vào bình kín. Trên thời điểm cân bằng thấy bao gồm 6 mol NH3tạo thành.Tính năng suất của phản bội ứng tổng hòa hợp NH3trên.Biết hiệu suất chung của bội nghịch ứng là 75%. Tra cứu x?

Hòa tung hết hỗn hợp X tất cả Al, Mg và Al(NO3)3 vào dung dịch đựng NaHSO4 cùng 0,06 mol NaNO3. Sau phản bội ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa 115,28 gam những muối th-nc và V lít (đktc) tất cả hổn hợp khí T có H2 với N2O (tỉ lệ mol 1:1). Y công dụng tối đa với 36,8 gam NaOH trong dung dịch với thu được 13,92 gam kết tủa. Giá trị của V là

Đun lạnh m gam các thành phần hỗn hợp Cu với Fe với tỉ lệ khối lượng tương ứng là 7 : 3 với cùng 1 lượng dung dịch HNO3. Sau khi kết thúc phản ứng chiếm được 0,75m gam chất rắn, dung dịch X với 5,6 lít (đktc) hỗn hợp sản phẩm khử bao gồm NO và NO2. Biết lưọng HNO3 sẽ phản ứng là 44,1 gam. Cực hiếm của m là

Lấy m gam hỗn hợp rắn tất cả Mg, Zn, FeCO3, FeS2(trong kia nguyên tố oxi chiếm 16,71% trọng lượng hỗn hợp) nung trong bình chứa 0,16 mol O2, sau phản bội ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp rắn X không chứa nguyên tố sulfur và hỗn hợp khí Y (có tỉ khối đối với H2là 27). Cho X vào dung dịch cất 0,72 mol HCl cùng 0,03 mol NaNO3, sau phản ứng trọn vẹn thấy hỗn hợp thu được chỉ chứa muối clorua cùng 1,12 lít (đktc) hỗn hợp hai khí bay ra có khối lượng là 0,66 gam (trong đó bao gồm một khí hóa nâu ngoại trừ không khí). Quý giá của m gần nhất với mức giá trị nào dưới đây?

Hòa tan trọn vẹn 16,4g các thành phần hỗn hợp X có FeO, Fe3O4 , Cu (trong kia FeO chiếm phần 1/3 tổng số mol tất cả hổn hợp X) trong dung dịch NaNO3 với HCl, thu được dung dịch Y chỉ chứa những muối clorua với 0,896 lit NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, dktc). Mặt khác hòa tan trọn vẹn 16,4g hỗn hợp X bên trên trong dung dịch HCl thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối tất cả tổng cân nặng là 29,6g. Trộn dung dịch Y với dung dịch Z thì thu được hỗn hợp T. Mang đến dung dịch AgNO3 cho tới dư vào dung dịch T thu được m gam kết tủa . Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý giá của m gần nhất cùng với :

Cho m1 gam tất cả hổn hợp X đựng Al, Fe(NO3)2 và 0,1 mol Fe3O4 tan không còn trong dung dịch chứa 1,025 mol H2SO4. Sau phản nghịch ứng thu được 5,04 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Y bao gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí và dung dịch Z chỉ chứa các muối th-nc có cân nặng là 132,5 gam. Biết tỉ khối của Y so với H2 là 31/3. đến một lượng đủ BaCl2 vào Z sau thời điểm các làm phản ứng xảy ra hoàn thành cho tiếp AgNO3 dư vào thì chiếm được m2 gam kết tủa. Biết các phản ứng trả toàn. Quý giá của tổng m1 + m2 là

Hòa tan trọn vẹn 192,07 gam các thành phần hỗn hợp NaHSO4 và Fe(NO3)3 vào nước được dung dịch X. Cho m gam tất cả hổn hợp Y có Mg, Al, MgO cùng Al2O3( trong số đó oxi chiếm 30% về khối lượng) tan không còn vào X. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp chỉ đựng muối th-nc và 2,016 lít các thành phần hỗn hợp khí T có tổng trọng lượng 1,84 gam gồm 5 khí đktc, trong số ấy H2,N2O, NO2 lần lượt gồm số mol là 0,04; 0,01; 0,01. Mang lại BaCl2 dư vào Z nhận được 356,49 gam kết tủa. Cực hiếm của m gần nhất với giá trị làm sao sau đây?

Hòa tan không còn một tất cả hổn hợp Q chứa 0,6 mol Fe3O4; 0,5 mol Fe; 0,4 mol CuO vào một trong những dung dịch hỗn hợp gồm HCl 3,7M; HNO3 4,7M. Sau thời điểm phản ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp Y trong các số đó chỉ chứa muối Fe3+ với muối Cu2+và khí NO (là sản phẩm khử duy nhất). Tổng khối lượng muối trong hỗn hợp Y là

Hòa tung 11,6 gam tất cả hổn hợp A gồm Fe và Cu vào 87,5 gam hỗn hợp HNO3 50,4%, sau khi kim nhiều loại tan không còn thu được dung dịch X với V lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí B (gồm hai hóa học khí có tỉ lệ số mol 3:2). Cho 500 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X thu được kết tủa Y với dung dịch Z. Lọc mang Y rồi nung trong không gian đến trọng lượng không thay đổi thu được 16,0 gam chất rắn. Cô cạn hỗn hợp Z thu được hóa học rắn T. Nung T đến trọng lượng không thay đổi thu được 41,05 gam chất rắn. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ xác suất của Fe(NO3)2 vào X là

Hỗn hợp X bao gồm Mg, Al, MgO, Al2O3. Tổ hợp m gam tất cả hổn hợp X bằng dung dịch HCl hoàn toản thì chiếm được dung dịch chứa m + 70,295 gam muối. Cho 2m gam X công dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng, dư nhận được 26,656 lít SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất). Nếu mang đến 3m gam X công dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 11,424 lít hỗn hợp khí NO và N2O (đktc) có tỉ khối so với H2 là 318/17 cùng dung dịch Y đựng 486,45 gam muối. Cực hiếm m gần nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X tất cả Mg, Fe, FeCO3, Cu(NO3)2 vào dung dịch chứa NaNO3 (0,045 mol) với dung dịch H2SO4 thu được hỗn hợp Y chỉ đựng 62,605 gam muối th-nc (không có ion Fe3+) cùng 3,808 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Z (trong đó có 0,02 mol khí H2). Tỉ khối của Z đối với O2 là 19/17. Thêm dung dịch NaOH 1M vào Y cho đến lúc thu được kết tủa lớn nhất là 31,72 gam thì vừa hết 865 ml. Phương diện khác, đến Y tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch BaCl2 được dung dịch T. Cho lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào T nhận được tổng 256,04 gam kết tủa. Phần trăm trọng lượng của Mg vào X là

Hòa tan hết 7,44 gam hỗn hợp gồm Mg, MgO, Fe, Fe2O3 vào dung dịch cất 0,4 mol HCl với 0,05 mol NaNO3, sau khi các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp X cất 22,47 gam muối với 0,448 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí có NO, N2 gồm tỉ khối đối với H2 bởi 14,5. đến dung dịch NaOH (dư) vào dung dịch X chiếm được kết tủa Y, đem Y nung trong không gian đến cân nặng không đổi thu được 9,6 gam hóa học rắn. Phương diện khác, nếu đến dung dịch X tính năng với hỗn hợp AgNO3 (dư) thu được m gam kết tủa. Biết chất tan trong X chỉ chứa hỗn hợp những muối. Quý hiếm của m là

Cho các thành phần hỗn hợp A gồm Fe và Fe2O3 công dụng với dung dịch X có H2SO4 với NaNO3, sau làm phản ứng thu được 0,896 lít khí NO (đktc) với dung dịch Y chỉ chứa những muối. Mang lại dung dịch Y chức năng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 69,13 gam kết tủa. đến dung dịch Y công dụng với hỗn hợp HCl dư thu được 0,224 lít khí NO cùng dung dịch Z. Biết hỗn hợp Z không có công dụng phản ứng với dung dịch X, NO là thành phầm khử độc nhất của N+5. Phần trăm trọng lượng của fe trong lếu láo hợp ban đầu gần nhất với cái giá trị nào sau đây?

Hòa tan hết 16,58 gam tất cả hổn hợp X có Al, Mg, Fe, FeCO3 trong dung dịch chứa 1,16 mol NaHSO4 và 0,24 mol HNO3, thu được dung dịch Z (chỉ cất muối trung hòa) và 6,89 gam hỗn hợp khí Y có CO2, N2, NO, H2 (trong Y tất cả 0,035 mol H2 cùng tỉ lệ mol NO : N2 = 2 : 1). Dung dịch Z bội nghịch ứng tối đa cùng với 1,46 mol NaOH, lọc mang kết tủa rước nung trong bầu không khí tới trọng lượng không đổi thu được 8,8 gam hóa học rắn. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm cân nặng Fe solo chất trong X là:

Cho 3,5a gam hỗn hợp X có C cùng S công dụng với lượng dư dung dịch HNO3 đặc, nóng, thu được tất cả hổn hợp khí Y bao gồm NO2 với CO2 rất có thể tích 3,584 lít (đktc). Dẫn cục bộ Y qua bình đựng dung dịch nước vôi vào dư nhận được 12,5a gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của a là:

Hòa tan không còn 2,72 gam tất cả hổn hợp X gồm: FeS2, FeS, Fe, CuS cùng Cu vào 500 ml hỗn hợp HNO3 1M, sau khi dứt các phản bội ứng thu được dung dịch Y và 0,07 mol một chất khí. Mang đến Y tính năng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 4,66 gam kết tủa. Khía cạnh khác, dung dịch Y có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Biết trong các quy trình trên, sản phẩm khử nhất của N+5 là NO. Quý hiếm của m là

Hòa tan hết 11,02 gam hỗn hợp X gồm FeCO3, Fe(NO3)2 với Al vào dung dịch Y đựng KNO3 cùng 0,4 mol HCl, thu được hỗn hợp Z cùng 2,688 lít (đktc) khí T bao gồm CO2, H2 cùng NO (có xác suất mol tương xứng là 5 : 2 : 5). Hỗn hợp Z bội phản ứng được tối đa cùng với 0,45 mol NaOH. Nếu mang đến Z tác dụng với hỗn hợp AgNO3 dư thì nhận được m gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra trọn vẹn và NO là thành phầm khử độc nhất của N+5 trong các phản ứng trên. Cho các kết luận liên quan tiền đến vấn đề gồm: