OSWAAL CBSE ENGLISH CORE, PHYSICS, CHEMISTRY & MATHEMATICS CLASS 11 SAMPLE

     

Cho các chất sau: hex-1-en, hexan, hex-1-in. Hóa chất để phân biệt ba chất trên là

A.

Bạn đang xem: Oswaal cbse english core, physics, chemistry & mathematics class 11 sample

dung dịch AgNO3/NH3 cùng dung dịch Brom.

B. dung dịch KMnO4 với dung dịch Brom.

C. dung dịch Brom với Ca(OH)2.

D. hỗn hợp KMnO4 và Ca(OH)2.


*

Đáp án A

Để phân biệt: hex-1-en, hexan, hex-1-in ta dùng dung dịch AgNO3/NH3 với dung dịch Brom.- B1: Ta cho các chất làm phản ứng theo lần lượt với AgNO3/NH3+ Nếu gồm ↓ vàng nhạt xuất hiện thêm → hex-1-in:HC≡C-CH2-CH2-CH2-CH3 + AgNO3/NH3 → AgC≡C-CH2-CH2-CH2-CH3↓ + NH4NO3+ không tồn tại hiện tượng gì là hexan với hex-1-en.- B2: cho hai dung dịch sót lại phản ứng với brom:+ nếu brom mất màu → hex-1-enCH2=CH-CH2-CH2-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH2-CH2-CH3+ Nếu không tồn tại hiện tượng gì là hexan.Cho những chất sau: metan,etilen, but-2-in với axetilen. Tóm lại nào sau đấy là đúng?

A. Cả 4 chất đều có khả năng làm mất màu dung dịch brom

B. Có 2 chất tạo kết tủa với dung dịch bạc bẽo nitrat trong amoniac

C. Có ba chất có công dụng làm mất màu dung dịch Brom

D. Không tồn tại chất làm sao làm phai và nhạt màu dung dịch kali pemangalat


Cho vài ba mẩu nhỏ dại canxi cacbua vào ống nghiệm vẫn đựng 1ml nước. Dẫn khí có mặt lần lượt vào ba ống nghiệm đựng bố dung dịch sau: hỗn hợp brom, dung dịchKMnO4, dung dịchAgNO3trongNH3. Hiện tượng quan tiếp giáp ở tía ống nghiệm trên thứu tự là A. Nhạt màu; bay màu và tất cả kết tủa đen; kết tủa vàng. B. Nhạt màu; không hiện nay tượng; kết tủa vàng C. Không hiện tượng;...

Cho vài mẩu nhỏ tuổi canxi cacbua vào ống nghiệm đang đựng 1ml nước. Dẫn khí hình thành lần lượt vào bố ống nghiệm đựng cha dung dịch sau: hỗn hợp brom, dung dịchKMnO4, dung dịchAgNO3trongNH3. Hiện tượng kỳ lạ quan ngay cạnh ở ba ống nghiệm trên theo thứ tự là

A. nhạt màu; phai màu và bao gồm kết tủa đen; kết tủa vàng.

B. nhạt màu; không hiện tượng; kết tủa vàng

C. không hiện tượng; phai màu và có kết tủa đen; kết tủa vàng

D. nhạt màu; phai màu và bao gồm kết tủa đen; không hiện tại tượng


Nhận xét sau đó là sai ?1. Toàn bộ các anken đều có công thức làCnH2n.2. Tất cả các chất có công thức chung CnH2n đều là anken.3. Toàn bộ các anken đều làm mất đi màu hỗn hợp brom.4. Toàn bộ các anken những chất làm mất màu dung dịch brom rất nhiều làKM...

Nhận xét sau đây là sai ?

1. Tất cả các anken đều có công thức làCnH2n.

2. Tất cả các chất có công thức chung CnH2n đều là anken.

3. Tất cả các anken đều làm mất đi màu hỗn hợp brom.

4. Toàn bộ các anken các chất làm mất màu hỗn hợp brom phần đông làKMnO4.


Cho những phát biểu sau:(a) Đun nóng hỗn hợp saccarozơ trong môi trường thiên nhiên axit chỉ chiếm được glucozơ.(b) bé dại dung dịch brom vào hỗn hợp phenol mang dư thấy lộ diện kết tủa color trắng.(c) Propin bội phản ứng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 chiếm được kết tủa màu xoàn nhat.(d) hoàn toàn có thể sử dụng Cu(OH)2 để tách biệt hai dung dịch cất Gly-Gly cùng Gly-Ala-Ala.Số phạt biết đúng là A. 1 B. 4 C. 3 D. 2

Cho những phát biểu sau:

(a) Đun nóng hỗn hợp saccarozơ trong môi trường axit chỉ chiếm được glucozơ.

(b) nhỏ tuổi dung dịch brom vào hỗn hợp phenol rước dư thấy mở ra kết tủa màu trắng.

(c) Propin bội phản ứng với dung dịch AgNO3 vào NH3 thu được kết tủa màu tiến thưởng nhat.

(d) có thể sử dụng Cu(OH)2 để tách biệt hai dung dịch đựng Gly-Gly với Gly-Ala-Ala.

Số phân phát biết đúng là

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2


Tiến hành những thí nghiệm sau: (1) cho dung dịch NaOH vào hỗn hợp Ca(HCO3)2. (2) mang đến dung dịch HCl tới dư vào hỗn hợp NaAlO2 (hoặc Na). (3) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2. (4) Sục khí NH3 tới dư vào hỗn hợp AlCl3. (5) Sục khí CO2 cho tới dư vào hỗn hợp NaAlO2 (hoặc Na). (6) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4. (7) mang lại Ba(OH)2 dư vào ZnSO4. (8) mang lại AgNO3 vào hỗn hợp FeCl3. Sau khi các làm phản ứng kết thúc, toàn bô thí nghiệm thu được kết tủa là: A. 4 B. 6 C. 7 D. 5

Tiến hành những thí nghiệm sau:

(1) cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(2) mang đến dung dịch HCl cho tới dư vào hỗn hợp NaAlO2 (hoặc Na).

(3) Sục khí H2S vào hỗn hợp FeCl2.

Xem thêm: 5 Cách Chứng Minh 3 Đường Thẳng Đồng Quy : (D1) Y = 2X, Chứng Minh 3 Đường Thẳng Đồng Quy

(4) Sục khí NH3 cho tới dư vào dung dịch AlCl3.

(5) Sục khí CO2 cho tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na).

(6) Sục khí etilen vào hỗn hợp KMnO4.

(7) đến Ba(OH)2 dư vào ZnSO4.

(8) mang đến AgNO3 vào hỗn hợp FeCl3.

Sau khi những phản ứng kết thúc, toàn bô thí sát hoạch được kết tủa là:

A. 4

B. 6

C. 7

D. 5


Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) cho dung dịch NaOH vào hỗn hợp Ca(HCO3)2. (2) cho dung dịch HCl cho tới dư vào hỗn hợp NaAlO2 (hoặc Na). (3) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2. (4) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3. (5) Sục khí CO2 tới dư vào hỗn hợp NaAlO2 (hoặc Na). (6) Sục khí etilen vào hỗn hợp KMnO4. (7) cho Ba(OH)2 dư vào ZnSO4. (8) mang lại AgNO3 vào hỗn hợp FeCl3. Sau thời điểm các phản ứng kết thúc, tổng thể thí sát hoạch được kết tủa là: A. 4. B. 6. C. 7. D. 5.

Tiến hành những thí nghiệm sau:

(1) đến dung dịch NaOH vào hỗn hợp Ca(HCO3)2.

(2) đến dung dịch HCl tới dư vào hỗn hợp NaAlO2 (hoặc Na).

(3) Sục khí H2S vào hỗn hợp FeCl2.

(4) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3.

(5) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na).

(6) Sục khí etilen vào hỗn hợp KMnO4.

(7) đến Ba(OH)2 dư vào ZnSO4.

(8) mang đến AgNO3 vào hỗn hợp FeCl3.

sau khoản thời gian các phản nghịch ứng kết thúc, tổng cộng thí nghiệm thu sát hoạch được kết tủa là:

A. 4.

B. 6.

C. 7.

D. 5.


Có tứ lọ đựng tư dung dịch mất nhãn là : AlCl 3, NaNO3, K2CO3, NH4NO3. Chỉ sử dụng một hóa học nào dưới đây để nhận ra 4 dung dịch trên ?

A. Dung dịch NaOH. B. Dung dịch H2SO4. 

C. Hỗn hợp Ba(OH)2. D. Hỗn hợp AgNO3.


Cho những phát biểu sau về khả năng phản ứng của các chất: (a) Cu(OH)2 tan được trong dung dịch saccarozơ. (b) Glucozơ tính năng với AgNO3 trong hỗn hợp NH3 đun nóng. (c) Metylmetacrylat chức năng với nước brom. (d) Tristearin mang đến phản ứng cộng với H2 có xúc tác Ni, đun nóng. Số vạc biểu và đúng là A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

Cho các phát biểu sau về khả năng phản ứng của những chất: 

(a) Cu(OH)2 tan được trong dung dịch saccarozơ. 

(b) Glucozơ tính năng với AgNO3 trong hỗn hợp NH3 đun nóng.

(c) Metylmetacrylat chức năng với nước brom. 

(d) Tristearin cho phản ứng cùng với H2 có xúc tác Ni, đun nóng.

Số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 4.

C. 1.

D. 3.


Cho những phát biểu sau về năng lực phản ứng của các chất: (a) Cu(OH)2 tung được trong hỗn hợp saccarozơ. (b) Glucozơ công dụng với AgNO3 trong hỗn hợp NH3 đun nóng. (c) Metylmetacrylat tác dụng với nước brom. (d) Tristearin cho phản ứng cộng với H2 bao gồm xúc tác Ni, đun nóng. Số phân phát biểu và đúng là A. 2 B. 4. C. 1 D. 3. 

Cho các phát biểu sau về năng lực phản ứng của những chất:

(a) Cu(OH)2 chảy được trong hỗn hợp saccarozơ.

(b) Glucozơ chức năng với AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng.

Xem thêm: Jean Was The Warmest, Kindest Lady That Always Volunteered Her Time, H Dịch

(c) Metylmetacrylat tác dụng với nước brom.

(d) Tristearin cho phản ứng cùng với H2 có xúc tác Ni, đun nóng.

Số phát biểu đúng là 

A. 2

B. 4. 

C. 1

D. 3. 


Cho các phát biểu sau về kỹ năng phản ứng của các chất: (a) Cu(OH)2 rã được trong hỗn hợp saccarozơ. (b) Glucozơ chức năng với AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng. (c) Metylmetacrylat tính năng với nước brom. (d) Tristearin cho phản ứng cùng với H2 bao gồm xúc tác Ni, đun nóng. Số phạt biểu chính xác là : A. 2 B. 4 C. 1 D. 3

Cho các phát biểu sau về kỹ năng phản ứng của các chất: