HCHO + AGNO3 + NH3 = AG + NH4NO3 + CO2

     

HCHO + AgNO3 + NH3 + H2O → Ag + NH4NO3 + (NH4)2CO3 là làm phản ứng oxi hóa khử. Nội dung bài viết này cung cấp đầy đủ tin tức về phương trình hóa học vẫn được cân nặng bằng, điều kiện các chất gia nhập phản ứng, hiện tượng kỳ lạ (nếu có), ... Mời các bạn đón xem:


Phản ứng HCHO + AgNO3 + NH3 + H2O → Ag + NH4NO3 + (NH4)2CO3

1. Phương trình phản nghịch ứng tráng gương của Anđehit Fomic

HCHO + 4AgNO3+ 6NH3+ 2H2O → 4Ag + 4NH4NO3+ (NH4)2CO3

2. Điều khiếu nại phản ứng HCHO tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3

Điều kiện: không có

3. Cách tiến hành phản ứng mang đến dung dịch HCHO tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3

Cho HCHO tính năng với dung dịch AgNO3/NH3.

Bạn đang xem: Hcho + agno3 + nh3 = ag + nh4no3 + co2

4. Hiện tại tượng phân biệt HCHO tác dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3

Có kết tủa trắng Ag, bao gồm khí thoát ra chính là NH4NO3

5. Các chất thâm nhập phản ứng tráng gương

5.1. Chất tham gia phản ứng tráng gương Ank-1-in

(ankin có liên kết ba sinh hoạt đầu mạch)

Đây là phản nghịch ứng nắm H bằng ion kim loại Ag+ và sẽ sở hữu các phương trình làm phản ứng như sau:

R-C≡CH + AgNO3+ NH3→ R-C≡CAg + NH4NO3

Đặc biệt đề nghị nhớ:

CH≡CH + 2AgNO3+ 2NH3→ AgC≡CAg + 2NH4NO3

5.2. Hóa học tham gia bội phản ứng tráng gương Andehit

Trong phản ứng tráng gương này chất tham gia phản nghịch ứng tráng gương andehit sẽ đóng mục đích là hóa học khử.

Phương trình như sau:

R-(CHO)x + 2xAgNO3+ 3xNH3+ xH2O → R-(COONH4)x + 2xAg + 2xNH4NO3

Andehit đơn chức (x=1)

R-CHO + 2AgNO3+ 3NH3+ H2O → R-COONH4+ 2Ag + 2NH4NO3

Tỉ lệ mol của (nRCHO: nAg) = (1:2)

Riêng với andehit fomic HCHO tỉ lệ thành phần mol (nHCHO: nAg) = 1:4

Phương trình: HCHO + 4AgNO3+ 6NH3+ 2H2O → (NH4)2CO3+ 4Ag + 4NH4NO3

Chất thâm nhập phản ứng tráng gương: phần đông chất tất cả nhóm -CHO:

chất tất cả nhóm -CHO đã tham gia phản ứng tráng gương với tỉ trọng mol: nAg= 1:2

+ axit fomic: HCOOH

+ Este,muối của axit fomic: HCOOR

+ Glucozo, fructozo: C6H12O6

+ Mantozo: C12H22O11

5.3. Một trong những hợp chất hữu cơ tất cả phản ứng tráng gương

Andehyt

Acid Formic (HCOOH)

Este hoặc muối hạt của Acid Formic

1 vài ba Glucid như Glucose, Fructose (trong kiềm gửi thành Glucose), Mantose– Phương trình tổng quát:

R- (CHO)n + 2n AgNO3+ 2n NH3+ n H2O → R – (COOH)n + 2n Ag + 2n NH4NO3

6. Bài xích tập vận dụng

Câu 1:Chia a gam axit axetic thành 2 phần bởi nhau:

Phần 1: trung hòa vừa đủ vày 0,5 lít hỗn hợp NaOH 0,4 M

Phần 2: thực hiện phản ứng este hóa cùng với ancol etylic chiếm được m gam este ( trả sử công suất phản ứng là 100%)

Vậy m có giá trị là:

A. 16,7 gam

B. 17,6 gam

C. 16,8 gam

D. 18,6 gam

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

nNaOH= 0,2 mol

Phương trình hóa học:

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

0,2

=> mCH3COOH = 0,2.60 = 12 g

=> nCH3COOH = 0,2 (2 phần bởi nhau)

Phương trình hóa học:

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5+ H2O

0,2 -----------→ 0,2

=> m = 0,2.88 = 17,6 g

Câu 2.Để tách bóc các chất thoát khỏi nhau từ hỗn dung dịch chứa axit axetic cùng ancol etylic, hoàn toàn có thể tiến hành theo trình tự làm sao sau đây?

A. Sử dụng CaCO3, bác bỏ cất, sau đó chức năng với H2SO4

B. Dùng CaCCl2, chưng cất, sau đó tính năng với H2SO4

C. Sử dụng Na2O, sau đó cho tính năng với H2SO4

D. Dùng NaOH, kế tiếp cho chức năng với H2SO4

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

Cho hỗn hợp chức năng với CaCO3, sau đó chưng chứa được etyl axetat.

2CH3COOH + CaCO3→ (CH3COO)2Ca + H2O + CO2

Chất rắn không mờ hơi cho chức năng với H2SO4, tiếp đến chưng đựng thu được CH3COOH.

(CH3COO)2Ca + H2SO4→ 2CH3COOH + CaSO4

Câu 3.Ứng dụng nào sau đây không đề nghị của HCHO.

A. Dùng để làm sản xuất nhựa phenol-fomanđehit.

B. Dùng để làm sản xuất vật liệu bằng nhựa ure-fomanđehit.

C . Dùng để tẩy uế, ngâm chủng loại động vật.

D. Dùng để sản xuất axit axetic.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 4.Cho 5,8 gam anđehit 1-1 chức X bội phản ứng trọn vẹn với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong hỗn hợp NH3đun nóng, thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3đặc, sinh ra 4,48 lít NO2(sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc). Cách làm của X là

A. C3H7CHO.

B. C4H9CHO.

C. HCHO.

D. C2H5CHO

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Ag + 2HNO3→ AgNO3+ NO2+ H2O

0,2 0,2

R-CHO → 2Ag

0,1 ← 0,2.

MRCHO= 5,8/0,1 = 58

R+ 29 = 58 → R= 29 (C2H5)

Câu 5. Cho các nhận định sau:

(a) Anđehit là hợp hóa học chỉ tất cả tính khử.

(b) Anđehit cùng hiđro thành ancol bậc một.

(c) Anđehit tính năng với AgNO3/NH3tạo thành Ag.

(d) Anđehit no, solo chức, mạch hở tất cả công thức tổng quát CnH2nO.

Số nhận định và đánh giá đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:

(a) Sai vì chưng anđehit là hợp hóa học vừa tất cả tính oxi hóa với tính khử.

Thí dụ:

Tính khử của andehit

CH3CHO + H2→ CH3CH2OH.

Tính oxi hóa

CH3CHO + 2AgNO3+ 3NH3+ H2O → CH3COONH4+ 2NH4NO3+ 2Ag

(b) Đúng

(c) Đúng

CH3CHO + 2AgNO3+ 3NH3+ H2O → CH3COONH4+ 2NH4NO3+ 2Ag

(d) Đúng

Câu 6.Cho hóa học anđehit fomic (HCHO) và axit axetic (CH3COOH), nên chọn lựa nhận xét đúng trong các nhận xét sau:

A. Hai chất đó giống như nhau về cách làm phân tử và khác nhau về công thức đơn giản và dễ dàng nhất.

B. Hai hóa học đó khác nhau về phương pháp phân tử cùng giống nhau về công thức đơn giản dễ dàng nhất.

C. Hai hóa học đó khác biệt về bí quyết phân tử và khác biệt về công thức dễ dàng và đơn giản nhất.

Xem thêm: Trong Bản Vẽ Kỉ Thuật Có Ghi Tỉ Lệ 1/100 Là Gì, Tỷ Lệ Bản Đồ Là Gì

D. Hai chất đó gồm cùng cách làm phân tử và cùng công thức dễ dàng và đơn giản nhất.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

Công thức đơn giản dễ dàng nhất của anđehit fomic: CH2O

Công thức đơn giản nhất của axit axetic: CH2O

=> 2 chất khác biệt về công thức phân tử và giống nhau về công thức đơn giản và dễ dàng nhất

Câu 7. Dãy gồm các chất đều phản ứng cùng với phenol là:

A. Nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH.

B. Nước brom, axit axetic, hỗn hợp NaOH.

C. Hỗn hợp NaCl, hỗn hợp NaOH, sắt kẽm kim loại Na.

D. Nước brôm, anhidrit axetic, hỗn hợp NaOH.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Dãy gồm các chất hầu như phản ứng cùng với phenol là:nước brôm, anhidrit axetic, dung dịch NaOH.

C6H5OH + 3Br2→ C6H2Br3OH + 3HBr

C6H5OH + (CH3CO)2O ⟶ CH3COOH + CH3COOC6H5

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

Câu 8.Có từng nào anđehit 2 chức gồm công thức đơn giản dễ dàng là C2H3O?

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

Hướng dẫn Anđehit 2 chức tất cả 2 team –CHO => phân tử có 2 nguyên tử O

=> CTPT: C4H6O2

Có 2 công thức vừa lòng là

OHC-CH2-CH2-CHO

CH3-CH(CHO)2

Câu 9.Nguồn nguyên liệu chính dùng làm sản xuất anđehit axetic trong công nghiệp là

A. Etanol.

B. Etan.

C. Axetilen.

D. Etilen.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Nguồn vật liệu chính để thêm vào anđehit axetic vào công nghiệp là etilen

2CH2=CH2+ O2

*
2CH3CHO

Câu 10:Để trung hòa - nhân chính 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, 1-1 chức), phải dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24%. Cách làm của Y là

A. CH3COOH.

B. HCOOH.

C. C2H5COOH.

D. C3H7COOH.

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

Hướng dẫn nNaOH= 0,112 mol

Y là axit no, mạch hở => nRCOOH= nNaOH= 0,112 mol

=> M = 6,72 / 0,112 = 60 => Y là CH3COOH

Câu 11.Chất nào cần thiết điều chế thẳng từ CH3CHO:

A. C2H2.

B. CH3COOH.

C. C2H5OH.

D. CH3COOC2H3.

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

CH3COOH + H2→ CH3CHO + H2O

C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

CH3COOC2H3+ NaOH → CH3COONa + CH3CHO + H2O

Câu 12.Hai hóa học X cùng Y có cùng công thức phân tử C3H4O2. X công dụng với CaCO3tao ra CO2. Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3tạo Ag. Công thức cấu tạo thu gọn tương xứng của X, Y theo thứ tự là:

A. CH2=CHCOOH, OHC-CH2-CHO.

B. CH3CH2COOH, HCOOCH2CH3.

C. HCOOCH=CH2, CH3COOCH3.

Xem thêm: Thật Đáng Tự Hào Vì Việt Nam Có 4000 Năm Văn Hiến, Hỏi Đáp 24/7

D. HCOOCH=CH2, CH3CH2COOH.

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

2CH2=CHCOOH + CaCO3→(CH2=CHCOO)2Ca + CO2+ H2O

OHC-CH2-CHO + 2Ag2O → HOOCCH2COOH + 4Ag

Câu 13:Yếu tố nào không làm tăng hiệu suất phản ứng este hóa thân axit axetic cùng etanol?

A. Dùng H2SO4đặc làm xúc tác

B. Chưng cất este tạo ra ra

C. Tăng mật độ axit hoặc ancol

D. Mang số mol ancol cùng axit bởi nhau

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 7:Vì sao nhiệt độ sôi của axit thường cao hơn nữa ancol tương ứng?

A. Vì chưng ancol không tồn tại liên kết hidro, axit có liên kết hidro

B. Vì links hidro của axit bền lâu của ancol

C. Vì cân nặng phân tử của axit mập hơn

D. Vày axit có 2 nguyên tử oxi

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 14:Trong các chất sau: benzen, axetilen, glucozơ, axit fomic, andehit axetic, etilen, saccarozơ, metyl fomat. Số hóa học tham gia bội nghịch ứng tráng gương là: