Hai Tấm Vải Dài 125 M

     

Câu vấn đáp được bảo đảm chứa thông tin đúng chuẩn và xứng đáng tin cậy, được chứng thực hoặc trả lời bởi những chuyên gia, giáo viên hàng đầu của bọn chúng tôi.

Bạn đang xem: Hai tấm vải dài 125 m


*

Vì $frac12$ tấm vải trước tiên bằng $frac13$ tấm vải máy hai nên nếu coi tấm vải đầu tiên là $2$ phần thì tấm vải sản phẩm công nghệ hai là $3$ phần.

Xem thêm: Quan Họ Cổ: Tình Tang ( Trèo Lên Cây Bưởi Hái Hoa ), Chân Trời Mới Media

Sơ đồ:

Tấm máy nhất: |-----|-----|

Tấm thứ ba: |-----|-----|-----|Tổng số phần đều nhau là: $2+3=5$ (phần)Giá trị một phần là: $125:5=25$ (m)Tấm vải trước tiên dài số m là: $25 imes2=50$ (m)Tấm vải sản phẩm công nghệ hai lâu năm số m là: $25 imes3=75$ (m) Đáp số: Tấm vải 1: $50$ m,

Tấm vải vóc 2: $75$ m


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

*

**

Ta có: $frac12$ tấm 1 = $frac13$ tấm 2

⇒ Tấm vải lắp thêm 1 lâu năm số m là:

125 : (2 + 3) × 2 = 50 (m)

Tấm vải thứ hai dài số m là:

125 - 50 = 75 (m)

Đ/s:..............

Xem thêm: Tại Sao Khi Rửa Rau Sống Phải Ngâm Nước Muối Lại Ức Chế Được Vi Khuẩn


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Vì12" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">1212tấm vải thứ nhất bằng13" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">1313tấm vải vật dụng hai nên nếu coi tấm vải trước tiên là2" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">22phần thì tấm vải lắp thêm hai là3" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">33phần.

Sơ đồ:

Tấm đồ vật nhất: |-----|-----|

Tấm thiết bị ba: |-----|-----|-----|Tổng số phần đều bằng nhau là:2+3=5" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">2+3=52+3=5(phần)Giá trị một phần là: 125:5=25" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">125:5=25125:5=25(m)Tấm vải thứ nhất dài số m là: 25×2=50" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">25×2=5025×2=50(m)Tấm vải đồ vật hai nhiều năm số m là: 25×3=75" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">25×3=7525×3=75(m) Đáp số: Tấm vải vóc 1:50" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">5050m,

Tấm vải vóc 2:75" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">7575m