Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí gồm c2h2

     

Câu 300976: Đốt cháy trọn vẹn 1 lít tất cả hổn hợp khí A tất cả C2H2 cùng hiđrocacbon X ra đời 2 lít khí CO2 và 2 lít hơi H2O (các thể tích khí với hơi đo sinh sống cùng đk nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là:

A.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí gồm c2h2

C2H4.

B. C2H6.

Xem thêm: Từ Ý Kiến Dưới Đây Anh Chị Suy Nghĩ Gì Về Việc Chuẩn Bị Hành Trang Vào Thế Kỉ Mới

C. C3H8.

D.

Xem thêm: Giải Thích Sự Hình Thành Liên Kết Ion Sự Hình Thành Ion Cation, Anion Và Bài Tập

CH4.


Giải bỏ ra tiết:

CnH2n +2  +(frac3n + 12O_2) (xrightarrowt^o) nCO2 + (n +1)H2O

a lít an a(n+1) lít

C2H2+ 5/2 O2 → 2CO2+ H2O

b lít 2b b lít

Đốt cháy hoàn toàn 1 lít các thành phần hỗn hợp khí A bao gồm C2H2 và hiđrocacbon X sinh ra 2 lít khí CO2 cùng 2 lít tương đối H2O tức là nCO2= nH2O → X bắt buộc là ankan CnH2n+2

Ta có: a + b = 1; VCO2= an + 2b= 2; VH2O= a(n+1) + b= 2

Giải hệ trên bao gồm an= 1; a= 0,5; b= 0,5 → n=2 → Hidrocacbon X là C2H6


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát