Bạn Nào Có:tổng Hợp Đề Thi Ioe Cấp Trường Lớp 7 Không Cho Mk Xin

     
... Question 5: Question 6: Question 7: Question 8: Question 9: Question 10: Question 11: Question 12: Question 13: Question 14: Question 15: Question 16: Question 17: Question 18: Question 19: Question ... Question 25: Question 26: Question 27: Question 28: Question 29: Question 30: Question 31: Question 32: Question 33: Question 34: Question 35: Question 36: Question 37: Question 38: Question 39: Question ... Question 40: Question 41: Question 42: Question 43: Question 44: Question 45: Question 46: Question 47: Question 48: Question 49: Question 50: Question 51: _o0o _ 10 ...

Bạn đang xem: Bạn nào có:tổng hợp đề thi ioe cấp trường lớp 7 không cho mk xin

Bạn đang xem: Đề thi ioe lớp 7 cấp cho huyện
*

... ….2… … 3
…4…… 5…….…6…… 7…… 8…… 9… …10… … Bài 3: Fill in the blank Nice to lớn m _ _ t you, too Is this a pencil ? _ _ , it isn’t This is a pu _ ple butterfly lớn _ _ h your desk LỚP - VÒNG 34 – NĂM ... Name’s Alan d Alan, this is my pen How are ………….? I’m fine, thanks a he b lan c you d bye 4…………………………… ? – It’s đen a What colour is this b What is this c Is this black d This is xanh Nice khổng lồ ... 1… ….2… … 3 …4…… 5…….…6…… 7…… 8…… 9… …10… … bài xích 3: Fill in the blank That hat is y _ _ ow This is my classr_ _m These _ _ _ two dolls Good mo_ _ ing, children Be qu_ _ t, please Vòng 13: bài bác 1:...
*

... Is this rose / - It,s p……… 1 43/
Who’s …….? It’s …… Baby suster, Trang a.this/ I b.this /Is c.this / my d.this / an 144/ Is this a crayon ? - …… , it isn’t a.Not b.No c Yes d Yes, it is 145/This ... ……… 32 / your dad & mum? / these/ Are / photos / of …………………………………………………… 33 / This is the way I c…… my room 34 /…… is that ? That is my young brother 35 /……is my best friend a.My b.He c.Her d.It 36 / ... 2/What’s the order(thứ từ đúng) 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30 / 31 / bài xích thi 3/ LEAVE ME OUT(LOẠI CHỮ CÁI THỪA) 1.n...

Xem thêm: Cách Làm Nước Chấm Há Cảo Hấp, 4 Cách Làm Nước Chấm Há Cảo Để Món Ăn Thêm Đậm Vị


*

... Question 54
: Look! The boys are talking _ _ _ _ _ the football match Question 55 : Does Tom p_ _ _ badminton at pm? Question 56 : The writer of the book you’re reading is _ _ African Question 57 : After ... Lunch with …………………………………………………………………… 150 a quarter/to seven/I/at/go khổng lồ school ……………………………………………………………… 151 Lien/hard/worker/is/a ………………………………………………………………… 152 Mary/noise/always/makes/in the class ... ========================================================================= Question 51 : Jim & Sam are _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in Arts They say it is very interesting Question 52 : What _ _ _ _ does your family have breakfast? - At o’clock Question 53 : The museum...

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đọc Bản Vẽ Cơ Khí Từ A, Bản Vẽ Cơ Khí Là Gì


*

... 154
/ They are going to lớn stay in Hue _ _ _ a week 155 / Johnny _ _ from Britain He speaks English 156 / What’s the weather _ _ _ _ in the summer ? 157 / What’s the _ _ _ _ _ _ ? I have a fever 158 / ... Museum _ _ behind the park Question 53 : Look! The boys are talking _ _ _ _ _ the football match Question 54 : Question 55 : Does Tom p_ _ _ badminton at pm? Question 56 : The writer of the book you’re ... …………………………………………………………………… 150 a quarter/to seven/I/at/go lớn school ……………………………………………………………… 151 Lien/hard/worker/is/a ………………………………………………………………… 16 152 Mary/noise/always/makes/in the class ………………………………………………………… 153 /...
*