ĐỀ THI HSG TIẾNG ANH 6 THÍ ĐIỂM

     
... Small house or a flat by the sea, but sometimes they stay in ahotel Last summer they went to Nha Trang They stayed at the Sunshine khách sạn for three days In the morning, bố played soccer with his...

Bạn đang xem: đề thi hsg tiếng anh 6 thí điểm


*

... (10 điểm) từng câu cho điểm 1.A 2.A 3.B 4.D 5.A 6. C A D B A Câu IX : (5 điểm) mỗi câu đến điểm D C B B A - Tổng toàn 100 điểm : 10 = 10 điểm - Câu : trường hợp học sinh gồm cách làm khác , mang lại điểm ... -The kết thúc -Thí sinh không đợc sử dụng tài liệu kể từ điển chúng ta tên thí sinh: SBD: Câu I : (5 điểm) từng câu cho 0,5 điểm D B D D A A A A A 10 A Câu II : ( 10 điểm) ... VI : ( 10 điểm) từng câu cho điểm B to me - for me A collect collection C will would D in the radio - on the radio D on March - in March B play tennis - playing tennis B gathering - gather C...
*

... Thêm “es” sau danh từ bỏ tận s, ch, x, sh) 36 What about visiting Phong nha cave this summer vacation? – That sounds good * buộc phải thêm “ing” sau “what about”, thêm “s” vào trường đoản cú “sound” - THE kết thúc OF ... 36 - THE end OF THE chạy thử KEY ANSWERS Question I (3,5pts): B B B C Question II (1pt): 15 C C 10 C 16 E Question III (1,5pts): 19 ... Your answers: 15 16 17 18 Question III: Choose the word or phrase (A, B or C) that best fits the blank space in the following passage (1,5pts) I’m Trang I live in a house...
*

... Nga is ………………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HKII - NĂM HỌC 2014 – 2015 Mơn thi : Anh Văn - LỚP ngôn từ Điểm I:(2 Điểm) *Bài Nghe: rã reads Minh và Nam play video clip ... Chicken best _ Hoa’s ……………………………………………………………………………… The end ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HKII NĂM HỌC năm trước – 2015 Mơn thi: TIẾNG ANH - LỚP: I Choose the word whose underlined part is pronounced ... River -> The Mekong river is ………………………………… 6. It’s often hot in summer -> It’s never …………………………………………… 7.The boy is very intelligent -> He is ………………………………………………… Miss Mai is younger than Mrs Nga -> ...

Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Bài Bạn Đến Chơi Nhà Lớp 7, Soạn Bài Bạn Đến Chơi Nhà (Trang 104)


*

... Sports are there ? - 28.What kinds of sports are team sports ? - 29 Is volleyball team sports? - 30 What they to get the best scores ? - PART ... Saturday ‘ Angry Birds’ is Bill’s favourite trò chơi - Alice doesn’t like doing thể thao very much - Trung is very good at playing football - Bill’s dream is to lớn create a new game Section II: ... / sometimes / together /? - 32 my friend / went / school / lớn / late / Yesterday/ - 33 the match / win / your team / Did / last Sunday /? - 34 arrive...
*

... (chương trình thí điểm) NĂM HỌC: năm trước – 2015 thời gian làm 45 phút Đề số Part I Listening: (2,0 điểm) - từng câu 0,25 điểm * Tape transcript: (The new Tieng Anh - Unit 10: Skills - Track 31, 32) ... Too.(and) -> Duong Xa secondary school English 6A Nguyen Thi Thu Nga PHÒNG GD và ĐT GIA LÂM TRƯỜNG thcs DƯƠNG XÁ LỚP: 6A HƯỚNG DẪN CHẤM KT VIẾT SỐ - TIẾT 98 Môn: tiếng Anh (chương ... House be surrounded? -> ……………… What will there be behind the house? -> ……………… Will the house have solar energy? -> ……………… What will the super smart TV do? -> ……………… ...
... Eraser I N-H-U-N-G, Nhung K No, they aren’t VIII Điền is, are, this hay these vào chỗ thích hợp (10 điểm) What………………this? Are ……………your books? …………… is my room These……….her books ………… this your ... In your living-room? ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM Thang điểm: 100 ( quy thành thang điểm 10, 10 đáp điểm) I Em đưa danh từ bỏ sau sang trọng dạng danh từ bỏ số nhiều.(10 điểm) - Mỗi giải đáp cho điểm family Families ... Is, are, this tuyệt these vào vị trí thích hợp.(10 điểm) - Mỗi giải đáp cho điểm is these this are Is Are these are Is 10 Are IX hãy tham khảo đoạn văn sau trả lời thắc mắc (5 điểm) - Mỗi câu trả lời cho điểm Long...
... -HẾT Cán coi thi không giải thích thêm Thí sinh không thực hiện loại tư liệu nào, kể từ điển ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC năm trước - năm ngoái MÔN : tiếng Anh Lớp ĐÁP ÁN + ... 4*sgk lop p 168 – unit 16 cho hs nghe lan (1, 5điểm) từng câu 0,15 điểm world the people 7.more need 8.plants 4.are 9.Asian 5.forests 10 in 6C 16A 8C 18C 10A 20D I – (0,5 điểm) mỗi câu 0,1 điểm 1D 2A ... II – (1 điểm) mỗi câu 0,05 điểm 1A 2d 3D 4B 5A 11B 12D 13D 14A 15B III– (0,5 điểm) .Mỗi cau dung 0,1 điểm 1C 2B 3C 4C 5C IV– (0,5 điểm) từng câu 0,1 điểm second better longest V– (0,5 điểm) Mỗi...
... TV c reads d.goes fishing e plays đoạn clip games f listens khổng lồ music ba Mai Minh Ha Lien 6.

Xem thêm: Cách Thu Gọn Đơn Thức Lớp 7, Thu Gọn Đơn Thức Và Tính Bậc, Hệ Số Đơn Thức

nam - 2- 3- 4- 5- 6- Ii Choose the best anwwer(2 m) 1, She Math at the moment a, learn b, is learning c, ... Nhân hoà
bài bác KIểM
TRA học tập kỳ II Môn giờ đồng hồ ANH lớP Đề II chúng ta Tên: Lớp: I.Listen then match each name khổng lồ an activity.(1,5M) Name ba Mai Minh Ha Lien 6. nam giới 1- Activity a goes khổng lồ the ... Phòng giáo dục đào tạo & giảng dạy vĩnh bảo bài KIểM TRA học tập kỳ II Trờng trung học cơ sở nhân hoà Môn tiếng ANH lớP (Thời gian 45 phút ko kể thời gian giao đề)