Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 8 Chương 2

     
Phần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1: Điền vào ô trống (…) mang đến thích hợp:
*
A. 3x B. 2x C. 4x D. 5xCâu 2: Rút gọn gàng phân thức:
*
được kết quả là:
*
Câu 3: mẫu thức tầm thường của hai phân thức
*
A. 6(x – 1)2 B.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết toán 8 chương 2Xem thêm: Lịch Sử 10 Bài 20 - Soạn : Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa Dân

X(x – 1)2C. 6x(x – 1) D. 6x(x – 1)2Câu 4: Tổng nhì phân thức
*
Câu 5: Phép nhân phân thức
*
Câu 6: giá trị của phân thức
*
A. 10 B. đôi mươi C. 20/21 D. 15/19Phần từ bỏ luận (7 điểm)Bài 1: (2 điểm) Rút gọn gàng biểu thức:
*
Bài 2: (2 điểm) cho biểu thức:
*
a) tìm kiếm điều kiện xác định của P.b) Tính quý hiếm của P, khi x = 5.Bài 3: (2 điểm) chứng tỏ rằng:
*
Bài 4: (1 điểm) Rút gọn gàng biểu thức:
*

Phần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1: ACâu 2: CCâu 3: DCâu 4: ACâu 5: DCâu 6: CPhần từ luận (7 điểm)Bài 1 (2 điểm)a) Điều kiện: x ≠ 0 cùng x ≠ ±1.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Miêu Tả Một Trong Các Đồ Vật Sau Đây, Dàn Ý Bài Văn Miêu Tả Đồ Vật

*
b) Điều kiện: y ≠ 0 cùng x ≠ ±y.
*
Bài 2 (2 điểm)a) Điều kiện: x2 - 49 ≠ 0 cùng x2 + 7x ≠ 0.Ta có: x2 - 49 = (x - 7)(x + 7); x2 + 7x = x(x + 7).Vậy: x - 7 ≠ 0; x + 7 ≠ 0 và x ≠ 0 ⇒ x ≠ ±7 với x ≠ 0.b)
*
Khi x = 5, ta có:
*
Bài 3 (2 điểm)Biến đổi vế trái (VT) ta được:
*
Bài 4: (1 điểm)
*