CHO TAM GIÁC ABC CÓ DIỆN TÍCH BẰNG 360CM2

     
*

Cho tam giác ABC có diện tích s bằng 360cm2 . Trên cạnh AB đem điểm M làm sao để cho tam giác BMC có diện tích là 120cm2

a . Hãy xác xác định trí điểm M bên trên AB

b. Gọi N là trung điểm của BC .Hãy tính diện tích tứ giác AMNC


*

1,Cho tam giác ABC có diện tích s bằng 175.5cm2.Trên đáy BC đem điểm M làm sao cho BM=2MC.Tính diện tích tam giác ABM với ACM2,Cho tam giác ABC có diện tích bằng 600cm2.Trên những cạnh BC;AB;AC lấy các điểm D;M;N làm sao cho BD=DC;MA=MB;NA=NC.Tính diện tích hình tam giác CMN?3,Cho tam giác ABC có diện tích bằng 400cm2.Trên những cạnh BC;CA mang điểm M cùng N làm thế nào để cho BM=MC;AN=NC.Tính diện tích tam giác CMN?4,Cho tam giác ABC có diện tích bằng 450cm2.Trên cạnh BC;CA lấy điểm M với N làm sao cho MC=2BM;NA=NC.Tính diện tí...

Bạn đang xem: Cho tam giác abc có diện tích bằng 360cm2


Đọc tiếp

1,Cho tam giác ABC có diện tích s bằng 175.5cm2.Trên lòng BC rước điểm M sao cho BM=2MC.Tính diện tích s tam giác ABM và ACM

2,Cho tam giác ABC có diện tích bằng 600cm2.Trên các cạnh BC;AB;AC lấy các điểm D;M;N làm thế nào cho BD=DC;MA=MB;NA=NC.Tính diện tích hình tam giác CMN?

3,Cho tam giác ABC có diện tích s bằng 400cm2.Trên các cạnh BC;CA mang điểm M với N làm thế nào cho BM=MC;AN=NC.Tính diện tích s tam giác CMN?

4,Cho tam giác ABC có diện tích bằng 450cm2.Trên cạnh BC;CA rước điểm M cùng N làm thế nào để cho MC=2BM;NA=NC.Tính diện tích tam giác CMN?

5,Cho tam giác ABC có diện tích bằng 360cm2.Trên các cạnh AB và AC lấy các điểm M cùng N làm sao để cho MA=MB;NC=2NA.Tính diện tích tam giác AMN?


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0
*

.......?????? Đài phạt thanh ?


Đúng 0
Bình luận (0)

cho tam giác abc có diện tích là 180 cm2. Trên cạnh ab rước điểm m sao cho am = mb. Mang điểm n bên trên cạnh bc làm sao cho bn = 2/3 bc

a} Tính diện tích s tam giác bmc

b} Tính diện tích s tam giác bmn


Xem chi tiết
Lớp 5Tiếng anhCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

a} bởi vì tan giác bmc bao gồm đáy bằng 50% ba và có cùng độ cao

=> diện tích tam giác bmc = 180 : 2 = 90 (cm2)

b} vì chưng tam giác bmn tất cả đáy bằng 2/3 bc và tất cả cùng độ cao

=> diện tích s tam giác bmn = 90x2/3 = 60 (cm2)

Đáp số: a} 90 cm2

b} 60 cm2 


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

cho tam giác ABC . K là điểm chính giữa cạnh BC . Bên trên cạnh AC đem điểm M làm thế nào cho AM bởi 1/3 AC .

a/ So sánh diện tích tam giác KMA với diện tích s tam giác ABC .

b/ bên trên AB rước điểm N sao cho AN bởi NB.Tính diện tích s tam giác KMN.Biết diện tích tam giác ABC là 360cm2..


Xem bỏ ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
1
1
GửiHủy

dễ núm mà lần khần làm à. Cùi thế.!!!!


Đúng 0

Bình luận (0)

1. Cho tam giác ABC có diện tích 36cm2 , điểm M cùng N laand lượt là trung điểm của BC cùng AC . Tính diện tích s tam giác CMN.

2. Cho tam giác ABC có diện tích s 64cm2 , mang điểm M trên cạnh AB làm thế nào để cho AM =1/2 AB , mang N bên trên AC làm thế nào để cho BN = 1/4 BC .Tính diện tích tam giác BMN


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

Diện tích tam giác ABN = 1/4 diện tích tam giác ABC vì gồm chung chiều cao nối từ bỏ A xuống N cùng BN = 1/4 BC 

Diện tích tam giác ABN là: 

64 x 1/4 = 16 (cm2 ) 

Diện tích tam giác BMN = 1/2 diện tích tam giác ABN vì gồm chung chiều cao nối tự N xuống M với BM = 50% BA 

Diện tích tam giác BMN là: 

16 x 1/2 = 8 (cm2 ) 

Đáp số: 8 cm2 


Đúng 0

Bình luận (0)

 bài 1: mang lại tam giác ABC có diện tích là 160cm2 và M là trung điểm chính giữa của cạnh AB

a) Tính diện tích tam giác ACM

b) tìm trên cạnh AC một điểm N làm thế nào để cho diện tích tam giác AMN bằng 20cm2.

Xem thêm: Cho Ví Dụ Về Vòng Phản Xạ Là Gì ? Vòng Phản Xạ Là Gì? Phân Biệt?

bài 2: đến tam giác ABC. Bên trên cạnh BC lấy điểm M làm sao cho BM= 2MC, trên cạnh AC lấy điểm N làm sao cho CN=3NA. Tính diện tích s tam giác CMN là 20cm2


Xem đưa ra tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

Cho tam giác ABC bao gồm S là diện tích, AB=a. Bên trên tia AB lấy điểm M. Đường thẳng qua M// với BC giảm AC tại N. Xác xác định trí của M để tam giác AMN có diện tích s bằng 2S


Xem đưa ra tiết
Lớp 9ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

Cho tam giác ABC . Trên cạnh BC rước điểm K làm sao để cho BK = KC . Bên trên cạnh AK mang điểm M với N thế nào cho AM = MN = NK . Gọi H là trung điểm của AC . So sánh diện tích s tam giác AMB , MNB , NBK . So sánh diện tích tam giác AKH va CKH . Biết diện tích s tam giác BNK = 2,5 cm2 , hãy tính diện tích s tam giácABC


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

Tam giác ABCBC = 6 cm. mang điểm M bên trên cạnh AC làm thế nào cho AM = (1/3)AC. Xác xác định trí điểm N trên BC làm thế nào để cho MN phân tách tam giác ABC thành nhị phần thỏa mãn nhu cầu tứ giác AMNB có diện tích gấp 3 lần diện tích MNC.


Xem chi tiết
Lớp 8Toán
1
0
GửiHủy

Vẽ MH ^ BC, BK ^ AC.

Xem thêm: (1-2Sinx)Cosx/(1+2Sinx)(1-Sinx)=Căn 3, 2Sinx)Cosx / (1 + 2Sinx)(1

SAMNB = 3SMNC

Þ SABC = 4SMNC

Ta có:SABCSBMC=ACMC=32 

SBMCSMNC=BCNC=6NC⇒SABCSMNC=9NC 

Mà SABC = 4SCMN Þ NC = 2,25


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho tam giác ABC gồm BC=8 cm. Call D là một trong những điểm trực thuộc cạnh BC làm thế nào cho D giải pháp B một khoảng chừng 0,2 dm. Hãy tìm địa điểm của điểm M trực thuộc cạnh AB làm thế nào để cho diện tích tứ giác AMDC bằng 7/8 diện tích tam giác ABC.


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

Khoá học trên OLM (olm.vn)