CHO ĐƯỜNG TRÒN TÂM O BÁN KÍNH R

     

Cho con đường tròn trung khu (O) nửa đường kính (R = 2cm) và mặt đường tròn trọng tâm (O') nửa đường kính (R' = 3cm.) Biết (OO' = 6cm.) Số tiếp tuyến chung của hai đường tròn đã cho là:


Cho hai tuyến đường tròn (left( O;,,R ight)) cùng (left( O';,,R' ight)) lúc đó ta có:

+) (OO' > R + R') thì hai tuyến đường tròn nằm ngoài nhau hay hai tuyến đường tròn không có điểm chung.

Bạn đang xem: Cho đường tròn tâm o bán kính r

( Rightarrow ) hai tuyến đường tròn có (4) tiếp tuyến đường chung.

+) (OO' Vị trí kha khá của hai đường tròn --- Xem đưa ra tiết
*
*
*
*
*
*
*
*Cho hai tuyến phố tròn $left( O;R ight)$ cùng $left( O";r ight)$ với $R > r$cắt nhau tại nhì điểm khác nhau và $OO" = d$. Chọn xác minh đúng?


Cho hai tuyến phố tròn $left( O;8,cm ight)$ với $left( O";6cm ight)$ giảm nhau tại $A,B$ làm sao cho $OA$ là tiếp tuyến đường của $left( O" ight)$. Độ nhiều năm dây $AB$ là


Cho hai tuyến đường tròn (left( I;7cm ight)) với (left( K;5cm ight)). Biết (IK = 2cm). Quan hệ giữa hai đường tròn là:


Cho con đường tròn $left( O ight)$ nửa đường kính $OA$ và đường tròn $left( O" ight)$ đường kính $OA$.


Cho hai tuyến phố tròn $left( O_1 ight)$ cùng $left( O_2 ight)$ tiếp xúc ngoài tại $A$ cùng một mặt đường thẳng $d$ tiếp xúc với $left( O_1 ight);left( O_2 ight)$ lần lượt tại $B,C$.

Xem thêm: Mạng Wan Được Viết Tắt Của Các Từ Nào ? Có Gì Khác Nhau


Cho hai tuyến phố tròn $left( O;20cm ight)$ và $left( O";15cm ight)$ giảm nhau trên $A$ và$B$. Tính đoạn nối trọng tâm $OO"$, biết rằng$AB = 24cm$ cùng $O$ và $O"$ nằm cùng phía so với $AB$ .


Cho nửa con đường tròn $left( O ight)$, 2 lần bán kính $AB$. Vẽ nửa con đường tròn trung tâm $O"$ 2 lần bán kính $AO$ (cùng phía cùng với nửa đường tròn $left( O ight)$). Một cat tuyến ngẫu nhiên qua $A$ cắt $left( O" ight);left( O ight)$ lần lượt tại $C,D$.


Cho hai đường tròn $left( O ight);left( O" ight)$ tiếp xúc không tính tại $A$. Kẻ tiếp tuyến đường chung ngoại trừ $MN$ cùng với $M in left( O ight)$; $N in left( O" ight)$. Hotline $P$ là điểm đối xứng cùng với $M$ qua $OO"$; $Q$ là điểm đối xứng cùng với $N$ qua $OO"$.

Xem thêm: Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em (Hđ), Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em


Cho hai đường tròn $left( O ight)$ và $left( O" ight)$ tiếp xúc ngoài tại $A$. Kẻ các đường kính $AOB;AO"C$. Gọi $DE$ là tiếp tuyến phổ biến của hai tuyến đường tròn $left( D in left( O ight);E in left( O" ight) ight)$. Gọi $M$ là giao điểm của $BD$ cùng $CE$. Tính diện tích tứ giác $ADME$ biết $widehat DOA = 60^circ $ và $OA = 6,cm.$


Cho hai tuyến đường tròn $left( O ight);left( O" ight)$ giảm nhau tại $A,B$, trong các số ấy $O" in left( O ight)$. Kẻ đường kính $O"OC$ của đường tròn $left( O ight)$. Chọn xác định sai?


Cho những đường tròn (left( A;10, mcm ight), m left( B;15, mcm ight), m left( C;15,cm ight)) tiếp xúc không tính với nhau đôi một. Hai tuyến phố tròn (B) cùng (C) tiếp xúc với nhau tại (A"). Đường tròn (left( A ight)) xúc tiếp với mặt đường tròn (left( B ight)) với (left( C ight)) theo thứ tự tại (C") và (B".)


Cho hai đường tròn (O;5) với (O’;5) giảm nhau trên A cùng B. Biết OO’=8. Độ lâu năm dây cung AB là


Cho mặt đường tròn trung ương (O) nửa đường kính (R = 2cm) và đường tròn trung tâm (O") nửa đường kính (R" = 3cm.) Biết (OO" = 6cm.) Số tiếp tuyến chung của hai đường tròn đã mang đến là:


Cho đường thẳng xy và đường tròn (O; R) ko giao nhau. Call M là một điểm di động cầm tay trên xy. Vẽ con đường tròn 2 lần bán kính OM giảm đường tròn (O) tại A với B. Kẻ (OH ot xy) . Chọn câu đúng.