Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được hỗn hợp X. Mang lại NaOH dư vào dung dịch X. Sau khoản thời gian các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đang phản ứng là


Coi tất cả hổn hợp X gồm H2NC3H5(COOH)2 với HCl => NaOH cung ứng sẽ bội nghịch ứng với 2 chất theo số mol ban đầu

$n_NaOH = 2.n_H_2NC_3H_5(C extOOH)_2 + n_HCl$


Ta có:

H2NC3H5(COOH)2 + HCl $xrightarrow$ ddX

X + NaOH $xrightarrow$ H2NC3H5(COONa)2 + NaCl + H2O

Coi các thành phần hỗn hợp X tất cả H2NC3H5(COOH)2 và HCl => NaOH tiếp tế sẽ phản nghịch ứng cùng với 2 hóa học theo số mol ban đầu

$ o n_NaOH = 2.n_H_2NC_3H_5(C extOOH)_2 + n_HCl = 2.0,15 + 0,175.2 = 0,65,mol$


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho dãy những chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là gốc phenyl). Dãy những chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là


Cho 10 gam amin solo chức X bội nghịch ứng hoàn toàn với HCl (dư), nhận được 15 gam muối. Số đồng phân cấu trúc của X là


Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đối kháng chức X, nhận được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo sống đktc) với 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là


Cho 2,1 gam hh X gồm 2 amin no, đối kháng chức, sau đó nhau trong dãy đồng đẳng phản nghịch ứng không còn với dd HCl (dư), nhận được 3,925 gam hh muối. Phương pháp của 2 amin vào hh X là


Hỗn hợp khí X bao gồm O2 với O3 tất cả tỉ khối so với H2 là 22.Hỗn hòa hợp khí Y bao gồm metylamin cùng etylamin có tỉ khối đối với H2 là 17,833. Để đốt hoàn toàn V1 lít Y buộc phải vừa đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2, các chất khí đo sinh hoạt cùng đk nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ thành phần V1 : V2 là


Có 3 chất hữu cơ: H2N-CH2-COOH, CH3CH2-COOH, CH33-NH2. Để nhận biết dd của các hợp chất trên, chỉ cần dùng một thuốc thử như thế nào sau đây?


Cho cha dung dịch bao gồm cùng độ đậm đặc mol: (1) H2NCH3COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Dãy xếp theo sản phẩm công nghệ tự pH tăng mạnh là:


Trong những dung dịch: CH3–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH, HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH, số dung dịch làm xanh quỳ tím là


Chất cơ học X mạch hở có dạng H2N-R-COOR" (R, R" là các gốc hiđrocacbon) phần trăm khối lượng nitơ vào X là 15,73%. Mang lại m gam X bội nghịch ứng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH, tổng thể lượng ancol xuất hiện cho công dụng hết với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hoá thành anđehit). Cho toàn bộ Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3, nhận được 12,96 gam Ag kết tủa. Giá trị của m là


α-aminoaxit X chứa một tổ –NH2. Mang lại 10,3 gam X tính năng với axit HCl (dư), nhận được 13,95 gam muối bột khan. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là


Cho 0,02 mol α-amino axit X tính năng vừa đủ với dung dịch cất 0,04 mol NaOH. Mặt khác 0,02 mol X tính năng vừa đầy đủ với dung dịch đựng 0,02 mol HCl, nhận được 3,67 gam muối. Bí quyết của X là


Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được hỗn hợp X. đến NaOH dư vào hỗn hợp X. Sau khi các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là


Cho hóa học hữu cơ X tất cả công thức phân tử C2H8O3N2 chức năng với hỗn hợp NaOH, thu được hóa học hữu cơ đối kháng chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là


Cho các thành phần hỗn hợp X bao gồm hai hóa học hữu cơ bao gồm cùng cách làm phân tử C2H7NO2 chức năng vừa đầy đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch Y với 4,48 lít hh Z (ở đktc) gồm hai khí (đều có tác dụng xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z so với H2 bởi 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được trọng lượng muối khan là


Cho 8,9 gam một hợp hóa học hữu cơ X gồm công thức phân tử C3H7O2N bội phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam hóa học rắn. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là


Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khoản thời gian các phản ứng xong xuôi thu được thành phầm là:


Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được lếu láo hợp tất cả 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là


Thủy phân trọn vẹn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không trọn vẹn X nhận được đipeptit Val-Phe với tripeptit Gly-Ala-Val mà lại không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là


Thủy phân hoàn toàn 60 gam hỗn hợp hai đipeptit nhận được 63,6 gam tất cả hổn hợp X gồm những amino axit (các amino axit chỉ có một nhóm amino và một đội cacboxyl vào phân tử). Nếu cho 1/10 tất cả hổn hợp X chức năng với dung dịch HCl (dư), cô cạn cẩn thận dung dịch, thì lượng muối bột khan thu được là


Tripeptit X với tetrapeptit Y hầu hết mạch hở. Lúc thủy phân hoàn toàn hỗn hợp có X và Y chỉ tạo ra một amino axit duy nhất có công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y vào oxi dư, nhận được N2 cùng 36,3 gam láo hợp có CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X vào oxi dư, cho sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, nhận được m gam kết tủa. Biết những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là


Chất X (C6H16O4N2) là muối bột amoni của axit cacboxylic, hóa học Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối bột amoni của đipeptit. Cho hỗn hợp E có X với Y chức năng hết với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp gồm hai amin no (đều gồm hai nguyên tử cacbon trong phân tử, chưa hẳn đồng phân của nhau) cùng dung dịch B chỉ cất hai muối bột (A với D). Cho những phát biểu sau:

(1) hóa học X và Y đều tính năng với hỗn hợp NaOH theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 2.

Bạn đang xem:

(2) Thủy phân X thu được etylamin.

(3) hỗn hợp B có tác dụng tham gia làm phản ứng tráng bạc.

(4) những A với D có cùng số nguyên tử cacbon.

Số đánh giá và nhận định đúng


Cho những phát biểu

(1) trong tơ tằm có các gốc α-amino axit.

(2) hỗn hợp lysin làm cho quì tím hóa xanh.

(3) hiện tượng riêu cua nổi lên khi đun nấu canh cua là vì sự đông tụ protein.

(4) vào phân tử peptit (mạch hở) có chứa đội NH2 cùng COOH.

(5) Tơ nilon-6,6 với tơ lapsan đều có cùng thành phần nguyên tố.

Số phát biểu đúng


Cho sơ thiết bị phản ứng sau:

(mathbfXleft( C_4H_9O_2N ight)xrightarrowNaOH,t^0mathbfX_mathbf1xrightarrowHCl(du)mathbfX_mathbf2xrightarrowCH_3OH,HCl(khan)mathbfX_mathbf3xrightarrowKOHH_2NCH_2COOK.)

Vậy X2 là:


Kết trái thí nghiệm những dung dich X, Y, Z, T cùng với thuốc thử được ghi làm việc bảng sau:

*

Dung dịch X, Y, Z, T thứu tự là


Cho dãy các chất sau: (1) CH3CH2NH2, (2) (CH3)2NH, (3) CH3COOH, (4) HCOOCH3. Tính chất của những chất được biểu thị như sau:

*

Chất X là


Hỗn phù hợp X có 2 chất tất cả công thức phân tử là C3H12N2O3 và C2H8N2O3. Cho 3,40 gam X phản nghịch ứng hoàn toản với hỗn hợp NaOH (đun nóng), thu được dung dịch Y chỉ gồm những chất vô cơ với 0,04 mol các thành phần hỗn hợp 2 chất hữu cơ đối kháng chức (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn Y, thu được m gam muối bột khan. Cực hiếm của m là


Cho những nhận định sau:

(a) CH3NH2 là amin bậc 1.

Xem thêm: Vận Tốc Tối Đa Của Xe Máy Được Chạy Tốc Độ Tối Đa Bao Nhiêu Km/H?

(b) đến lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 trong NaOH thấy xuất hiện thêm màu tím.

(c) Để rửa sạch sẽ ống nghiệm bao gồm dính anilin, hoàn toàn có thể dùng dung dịch NaOH.

(d) H2N-CH2-CH2-CONH-CH2-COOH là một trong những đipeptit.

(e) Ở điều kiện thường H2NCH2COOH là hóa học rắn, dễ tan vào nước.

Số nhận định đúng là


Cho các chất sau:

(1) ClH3NCH2COOH;(2) H2NCH(CH3)-CONH-CH2COOH;

(3) CH3-NH3NO3;(4) (HOOCCH2NH3)2SO4;

(5) ClH3NCH2-CONH-CH2-COOH;(6) CH3COOC6H5.

Số hóa học trong hàng khi công dụng với dung dịch NaOH (dư, đun nóng) nhận được dung dịch cất hai muối bột là


Cho những nhận định sau:

(a) Ở điều kiện thường, trimetylamin là hóa học lỏng, tan tốt trong nước.

(b) Ở trạng thái kết tinh, các amino axit tồn tại bên dưới dạng ion lưỡng cực.

(c) Polipeptit gồm các peptit tất cả từ 2 đến 10 nơi bắt đầu α - aminoaxit với là cơ sở tạo cho protein.

(d) hỗn hợp anilin trong nước làm cho xanh quỳ tím.

Xem thêm: Nhận Bảo Hiểm Thất Nghiệp 1 Lần Và Thời Hạn Chuyển Tiền Vào, Please Wait

Số dấn định đúng là


phát biểu nào dưới đây không đúng?


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.