Chết đứng còn hơn sống

     
*

Chết đứng còn rộng sống......

Bạn đang xem: Chết đứng còn hơn sống

Chết vinh còn rộng sống......

Chết ....... Còn rộng sống đục

Chết một đống còn rộng sống......

Tìm từ bỏ ngữ phù hợp để điền vào chỗ chấm

 


*

tìm trường đoản cú ngữ thích hợp điền vào vị trí trống để hoàn chỉnh các tục ngữ bên dưới đây

a> chết đứng còn Vinh Còn hơn Sống..................

B chết...................... còn hơn Sống đục

C chết Vinh Còn rộng Sống........................

D chết một đống Còn hơn Sống.........................


*

Tìm từ ngữ phù hợp vào địa điểm trống để hoàn trỉnh những tục ngữ dưới đây Chết đứng còn rộng sống.......Chết.......còn rộng sống........Chết một đụn còn rộng sống ..........


Chết đứng còn rộng sống quỳ.

Chết vinh còn hơn sống nhục.

Chết vào còn hơn sống đục.

Chết một đống còn hơn sống một người.


Tìm từ ngữ tương thích vào nơi trống để hoàn trỉnh những tục ngữ dưới đây :

Chết đứng còn hơn sống.......

Chết.......còn rộng sống........

Chết một đụn còn rộng sống ..........

 


Chết đứng còn rộng sống...... Quỳ.

Xem thêm: Tập Hợp R Là Tập Hợp Gì ? Ví Dụ R Là Tập Hợp Số Gì Trong Toán Học Chi Tiết

Chết vinh còn hơn sống...... nhục.

Chết...... Vào còn hơn sống đục.

Chết một đụn còn rộng sống...... Một mình.


Chết đứng còn rộng sống...... Quỳ.

Chết vinh còn hơn sống...... nhục.

Chết...... Vào còn hơn sống đục.

Chết một đụn còn rộng sống...... Một mình.

tui said: " ko bao gồm j nhằm điền vào được!!! "


Tìm từ ngữ phù hợp điền vào địa điểm trống để hoàn hảo các tục ngữ tiếp sau đây : chết một đống còn rộng sống...


Bài 1: tìm từ ngữ phù hợp điền vào địa điểm trống để hoàn hảo các tục ngữ bên dưới đây:a) bị tiêu diệt đứng còn hơn sống …….... B) bị tiêu diệt ……….…. Còn rộng sống đụcc) bị tiêu diệt vinh còn hơn sống……….. D) chết một đống còn rộng sống ……..……

Bài 1: tra cứu từ ngữ phù hợp điền vào khu vực trống để hoàn hảo các tục ngữ dưới đây:

a) chết đứng còn hơn sống …….... B) chết ……….…. Còn rộng sống đục

c) chết vinh còn hơn sống……….. D) bị tiêu diệt một gò còn rộng sống ……..…… 

 


Bài 1: kiếm tìm từ ngữ thích hợp điền vào khu vực trống để hoàn chỉnh các tục ngữ dưới đây:

a) chết đứng còn hơn sống qu b) bị tiêu diệt trong còn hơn sống đục

c) bị tiêu diệt vinh còn rộng sống nhục  d) bị tiêu diệt một đụn còn rộng sống một người


1.Chết đứng còn rộng sống quỳ.

2. Bị tiêu diệt vinh còn hơn sống nhục.

3. Chết trong còn hơn sống đục.

4. Chết một lô còn rộng sống một người.

Học tốt nha bạn


Giải thích những câu sau :

- bị tiêu diệt vinh còn hơn sống nhục.

- bị tiêu diệt đứng còn rộng sống quỳ.

Xem thêm: Cá Ép Bám Vào Rùa Biển Nhờ Đó Mà Cá Được Đưa Đi Xa Thuộ, C Mối Quan Hệ Nào Sau Đây

- Đói cho sạch rách cho thơm.