Ch3Cooh Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu

     

Phương trình điện li CH3COOH. Bài viết này cung cấp đầy đủ thông tin về phương trình hóa học đã được cân bằng, điều kiện các chất tham gia phản ứng, hiện tượng (nếu có), ... Mời các bạn đón xem:


Phương trình điện li CH3COOH

1. CH3COOH là chất điện li mạnh hay yếu

CH3COOH là chất điện li yếu

Các axit yếu, bazơ yếu và một số muối là chất điện li yếu.

Bạn đang xem: Ch3cooh là chất điện li mạnh hay yếu

Những chất điện li yếu là:

Các axit yếu như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, ...

Các bazơ yếu như: Bi(OH)2, Mg(OH)2, ...

2. Phương trình điện li của CH3COOH


CH3COOH là axit hữu cơ yếu nên khả năng phân li ra H+kém, do đó là chất điện li yếu.

3. Câu hỏi bài tập liên quan.

3.1. Câu hỏi tự luận


Câu 1.Viết phương trình điện li của axit yếu CH3COOH trong dung dịch. Nếu hoà tan ít tinh thể chất điện li mạnh CH3COONa vào dung dịch axit trên thì nồng độ H+tăng hay giảm? Giải thích dựa vào nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Satơliê.


Đáp án hướng dẫn giải

CH3COOH

*
CH3COO–+ H+

CH3COONa phân li trong dung dịch như sau :

CH3COONa → CH3COO–+ Na+

Sự phân li của CH3COOH là quá trình thuận nghịch. Đây là cân bằng động. Khi hoà tan CH3COONa vào thì nồng độ CH3COO–tăng lên, làm cho cân bằng (1) chuyển dịch từ phải sang trái, nên nồng độ H+giảm xuống.


Câu 2.

a) Viết phương trình điện li của CH3COOH và NaOH.

b) Hoàn thành phương trình dạng phân tử và viết phương trình ion rút gọn theo sơ đồ sau:

BaCl2+ Na2SO4→ ? ↓ + ?

H2SO4+ ? → ? + H2O


Đáp án hướng dẫn giải

a)

CH3COOH ⇄ CH3COO-+ H+

NaOH → Na++ OH-

b)

Phương trình phân tử: BaCl2+ Na2SO4→ BaSO4↓ + 2NaCl

Phương trình ion rút gọn: Ba2++ SO42-→ BaSO4↓

Phương trình phân tử: H2SO4+ 2NaOH → Na2SO4+ 2H2O

Phương trình ion rút gọn: H++ OH-→ H2O


Đáp án hướng dẫn giải

CH3COOH ⇄ CH3COO–+ H+⇒ là chất điện li yếu.

NaCl → Na++ Cl–⇒ là chất điện li mạnh.

C2H5OH không phải là chất điện li.

H2O ⇄ H++ OH–⇒ là chất điện li yếu.


Câu 4.Cho các chất: NaOH, HF, HBr, CH3COOH, C2H5OH, C12H22O11(saccarozơ), HCOONa, NaCl, NH4NO3. Số chất thuộc chất điện li và chất điện li mạnh


Đáp án hướng dẫn giải

Chất điện li gồm: NaOH, HF, HBr, CH3COOH , HCOONa, NaCl, NH4NO3

Chất điện li mạnh gồm: NaOH, HBr, HCOONa, NaCl, NH4NO3


Câu 5.Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic (C2H5OH), axit axetic (CH3COOH), kali sunfat đều có nồng độ 0,2 mol/l. Hãy sắp xếp các dung dịch khả năng dẫn điện của các dung dịch đó theo thứ tự tăng dần.


Đáp án hướng dẫn giải

C2H5OH tan trong nước nhưng không phân li ra ion => không có khả năng dẫn điện.

CH3COOH là chất điện li yếu => dẫn điện yếu hơn so với 2 muối

Cùng nồng độ 0,2 mol/l thì: NaCl → Na++Cl− ; K2SO4→ 2K++ SO42−

K2SO4phân li ra nhiều ion hơn nên dẫn điện mạnh hơn NaCl.

=> C2H5OH 3COOH 2SO4

3.2. Câu hỏi trắc nghiệm điện li

Câu 1.Dung dịch nào sau đây có khả năng dẫn điện?

A. Dung dịch nước đường.

C. Dung dịch rượu.

B. Dung dịch giấm ăn.

D. Dung dịch glixerol.

Lời giải:


Câu 2.Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. NaCl rắn, khan.

C. BaCl2nóng chảy.

B. NaOH nóng chảy.

D. HBr hòa tan trong nước.

Lời giải:


Đáp án: A

Chất dẫn điện: các axit, bazơ, muối trong dung dịch hoặc trong trạng thái nóng chảy.Chất không dẫn điện: các chất rắn khan (NaCl, NaOH khan) và các dung dịch ancol etylic, glucozơ, nước cất, …

Nguyên nhân: Tính dẫn điện của dung dịch axit, bazo và muối là do trong dung dịch của chúng có các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do được gọi là các ion.


Câu 3.

Xem thêm: Văn 7 Bài Những Câu Hát Than Thân Châm Biếm ❤️️ Hay Và Ý Nghĩa

Dãy nào dưới dây chỉ gồm chất điện li mạnh?

A. HClO, Na2S, Mg(OH)2, K2CO3.

B. HClO4, H2SO4, Ba(OH)2, KMnO4.

C. H2SO4, NaOH, KCl, HF.

D. Ba(OH)2, NaOH, CH3COOH, KCl.

Lời giải:


Đáp án: B

Dãy chỉ gồm chất điện li mạnh là:HClO4, H2SO4, Ba(OH)2, KMnO4.

Phương trình điện li

HClO4→ H++ ClO4-

H2SO4→2H++ SO42-

Ba(OH)2→ Ba2++ OH-

KMnO4→ K++ MnO4-


Câu 4.Dãy nào dưới dây chỉ gồm chất điện li mạnh?

A. HF, Na2S, Pb(OH)2, K2CO3.

B. HNO3, H2SO4, KOH, NaF

C. H2SO4, KOH, NaCl, H2S.

D. Ca(OH)2, KOH, CH3COOH, NaCl.

Lời giải:


Câu 5.Trong dung dịch axit axetic (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào?

A. H+, CH3COO-.

B. H+, CH3COO-, H2O.

C. H+, CH3COOH, CH3COO-, H2O.

D. H+, CH3COOH, CH3COO-, .

Lời giải:


Đáp án: C

CH3COOH là chất điện li yếu: CH3COOH ⇄ H+ + CH3COO-

Do vậy phần tử thu được gồm: CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.


Câu 6.Chọn phát biểu sai:

A. Chỉ có hợp chất ion mới có thể điện li được trong nước.

B. Chất điện li phân li thành ion khi tan vào nước hoặc nóng chảy.

C. Sự điện li của chất điện li yếu là thuận nghịch.

D. Nước là dung môi phân cực, có vai trò quan trọng trong quá trình điện li

Lời giải:


Đáp án: A

Chỉ có hợp chất ion mới có thể điện li được trong nước

Ví dụ: HCl là hợp chất cộng hóa trị phân cực


Câu 7.Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. HCl trong C6H6(benzen).

C. Ba(OH)2trong nước.

B. CH3COOK trong nước.

D. KHSO4trong nước.

Lời giải:


Câu 8.Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li?

A. Sự điện li là sự hòa tan một chất vào nước thành dung dịch.

B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện.

C. Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.

D. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hóa - khử.

Xem thêm: Hai Vật Có Khối Lượng M1=1Kg Và M2=3Kg Hay Nhất

Lời giải:


Đáp án: C

Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.