Cách Tính Nồng Độ Dung Dịch

     

Nồng độ mol và nồng độ xác suất của dung dịch là khái niệm đặc biệt mà các em cần nắm rõ để giải nhiều bài bác toán tương quan đến tính nồng độ mol, xuất xắc nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp trước với sau làm phản ứng.

Bạn đang xem: Cách tính nồng độ dung dịch


Vậy nồng độ dung dịch là gì? phương pháp và cách tính nồng độ mol, nồng độ tỷ lệ của dung dịch như thế nào? làm thế nào để tìm nồng độ hỗn hợp sau bội nghịch ứng, chúng ta cùng tò mò qua nội dung bài viết này. Đồng thời, áp dụng giải những bài tập tương quan đến tính nồng độ mol, nồng độ xác suất của hỗn hợp trước cùng sau phản ứng hóa học.


I. Nồng độ tỷ lệ của dung dịch

1. Ý nghĩa của mật độ phần trăm

- Nồng độ xác suất của dung dịch cho ta biết số gam chất tan tất cả trong 100 gam dung dịch.

2. Bí quyết tính độ đậm đặc phần trăm

+ Công thức: C% = .100%

- vào đó:

C% là nồng độ tỷ lệ của dung dịch

mct là khối lượng chất chảy (gam)

mdd là khối lượng dung dịch (gam); mdd = mdung môi + mchất tan

+ Các bí quyết suy ra từ bí quyết tính mật độ phần trăm

- bí quyết tính khối lượng chất tan:mct = (C%.mdd):100% 

- phương pháp tính trọng lượng dung dịch: mdd = (mct.100%):C%

3. Một trong những ví dụ vận dụng công thức tính mật độ phần trăm

- lấy một ví dụ 1: Hoà tung 10 gam đường vào 40 gam nước. Tính nồng độ tỷ lệ của dung dịch thu được.

* Lời giải: Theo bài bác ra, ta có: mdd = mdm + mct = 40+10=50 (gam).

- Áp dụng bí quyết tính nồng độ phần trăm, ta có:

 C% = .100% = (10.100) : 50 = 20%

- lấy một ví dụ 2: Tính khối lượng NaOH gồm trong 200 gam dd NaOH 15%

* Lời giải: Theo bài bác ra, ta có:

 mNaOH = (C%.mdd):100 = (15%.200):100% = 30 (gam).

- lấy một ví dụ 3: Hoà tan đôi mươi gam muối bột vào nước được dd gồm nồng độ 10%

a) Tính cân nặng dd nước muối thu được

b) Tính cân nặng nước đề xuất dựng cho sự pha chế

* Lời giải: Theo bài ra, ta có:

a) mdd=(mmuối.100%):C% = (20.100%):10% = 200 (gam).

b) mnước=mdd-mmuối = 200-20 = 180 (gam).

II. độ đậm đặc Mol của dung dịch

1. Ý nghĩa của mật độ mol dung dịch

- mật độ mol của dung dịch cho thấy thêm số mol chất tan có trong một lít dung dịch

2. Phương pháp tính nồng nộ mol dung dịch

+ Công thức: 

*
 (mol/l).

- trong đó:

CM : là nồng độ mol

n : là số mol chất tan

Vdd : là thể tích dung dịch (lít)

+ những công thức suy ra từ công thức tính nồng độ mol của dung dịch

- phương pháp tính số mol hóa học tan: n = CM.Vdd (mol).

- bí quyết tính thể tích dung dịch: 

*
 (lít).

3. Một trong những ví dụ áp dụng công thức tính nồng độ mol

- lấy một ví dụ 1: Trong 200 ml dd có hoà tan 16 gam NaOH. Tính mật độ mol của dd.

* Lời giải:

- Đổi: 200ml=0,2 lít; theo bài xích ra, ta có:

 nNaOH=16/40=0,4 (mol).

- Áp dụng công thức tính nồng độ mol: CM=n/V=0,4/0,2 = 2 (M).

- lấy một ví dụ 2Tính trọng lượng H2SO4 có vào 50ml dd H2SO4 2M

* Lời giải:

- Tính số mol H2SO4 có trong dd H2SO4 2M.

 nH2SO4 = CM.V=2.0,05 =0,1 (mol).

⇒ mH2SO4 = n.M=0,1.98=9,8 (gam).

III. Bài tập tính nồng độ tỷ lệ và mật độ mol dung dịch

Bài 1 trang 145 sgk hoá 8: Bằng bí quyết nào giành được 200g dung dịch BaCl2 5%.

A. Hòa tung 190g BaCl2 trong 10g nước.

B. Hòa chảy 10g BaCl2 trong 190g nước.

C. Hoàn rã 100g BaCl2 trong 100g nước.

D. Hòa rã 200g BaCl2 trong 10g nước.

E. Hòa rã 10g BaCl2 trong 200g nước.

* lời giải bài 1 trang 145 sgk hoá 8:

- Đáp án đúng: B.Hòa chảy 10g BaCl2 trong 190g nước.

- Áp dụng công thức suy ra từ bỏ CT tính nồng độ phần trăm, ta có:

 mct = (C%.mdd)/100% = (5%.200)/100% = 10 (g).

 mà mdd = mct + mnước ⇒ mnước = mdd - mct = 200 – 10 = 190 (g).

Bài 2 trang 145 sgk hoá 8: Tính nồng độ mol của 850ml dung dịch bao gồm hòa chảy 20g KNO3.Kết quả là:

a) 0,233M. B) 23,3M.

c) 2,33M. D) 233M.

* giải mã bài 2 trang 145 sgk hoá 8:

- Đáp số đúng: a. 0,233M.

Xem thêm: Chiến Tranh Trịnh Nguyễn Và Sự Chia Cắt Đàng Trong Đàng Ngoài

- Theo bài xích ra, ta có:nKNO3 = 20/101 = 0,198 (mol).

- 850 ml = 0,85 (lít) ⇒ centimet (KNO3) = n/V = 0,198/0,85 = 0,233 (M).

Bài 3 trang 146 sgk hoá 8: Hãy tính nồng độ mol của mỗi hỗn hợp sau:

a) 1 mol KCl trong 750ml dung dịch.

b) 0,5 mol MgCl2 trong 1,5 lít dung dịch.

c) 400g CuSO4 trong 4 lít dung dịch.

d) 0,06 mol Na2CO3 trong 1500ml dung dịch.

* Lời giải bài bác 3 trang 146 sgk hoá 8:

- Áp dụng bí quyết tính mật độ mol: cm = n/V.

- lưu ý: các em nhớ đổi đơn vị thể tích từ ml quý phái lít.

a) 1 mol KCl ⇒ nKCl = 1; 750ml hỗn hợp = 0,75 lít dung dịch ⇒ Vdd = 0,75 (l).

 ⇒ cm (KCl) = n/V = 1/0,75 = 1,33 (M).

b) cm (MgCl2) = n/V = 0,5/1,5 = 1,33 (M).

c) nCuSO4 = 400/160 = 2,5 (mol)

 ⇒ cm (CuSO4) = 2,5/4 = 0,625 (M).

d) cm (Na2CO3) = 0,06/1,5 = 0,04 (M).

Bài 4 trang 146 sgk hoá 8: Hãy tính số mol cùng số gam chất tan trong những dung dịch sau:

a) 1 lít dung dịch NaCl 0,5M.

b) 500ml dung dịch KNO3 2M.

c) 250ml hỗn hợp CaCl2 0,1M.

d) 2 lít dung dịch Na2SO4 0,3M.

* giải thuật bài 4 trang 146 sgk hoá 8: 

- Áp dụng công thức suy ra từ công thức tính mật độ mol: n = CM.V

- Và cách làm tính khối lượng: m = n.M

a) 1 lít dung dịch NaCl 0,5M ⇒ Vdd = 1 lít; centimet = 0,5M.

 ⇒ nNaCl = CM.V = 1.0,5 = 0,5 (mol) ⇒ mNaCl = m = n.MNaCl = 0,5.(23 +35,5) = 29,25 (g).

b) nKNO3 = 2.0,5 = 1 (mol) ⇒ mKNO3 = 1.101 = 101 (g).

c) nCaCl2 = 0,1.0,25 = 0,025 (mol) ⇒ mCaCl2 = 0,025.(40 + 71) = 2,775 (g).

d) nNa2SO4 = 0,3.2 = 0,6 (mol) ⇒ mNa2SO4 = 0,6.142 = 85,2 (g).

Bài 5 trang 146 sgk hoá 8: Hãy tính nồng độ tỷ lệ của đều dung dịch sau:

a) 20g KCl vào 600g dung dịch.

b) 32g NaNO3 trong 2kg dung dịch.

c) 75g K2SO4 trong 1500g dung dịch.

* giải thuật bài 5 trang 146 sgk hoá 8:

- Áp dụng công thức tính độ đậm đặc phần trăm. 

- lưu giữ ý: đổi đơn vị khối lượng từ kilogam sang gam.

a) C% (KCl) = (mct.100%)/mdd = (20.100%)/60 = 3,33%

b) 2kg = 2000 (g).

Xem thêm: Các Dạng Toán Tính Tổng Lũy Thừa Có Cùng Cơ Số Lũy Thừa Có Quy Luật Và Bài Tập

 ⇒ C% (NaNO3) = (32.100%)/2000 = 1,6%

c) C% (K2SO4) = (75.100%)/1500 = 5%.

Bài 6 trang 146 sgk hoá 8: Tính số gam hóa học tan cần dùng để pha chế mỗi hỗn hợp sau: