Bài Tập Thì Hiện Tại Hoàn Thành Và Quá Khứ Đơn

     
*

Bài tập minh bạch thì hiện nay tại xong xuôi và thì vượt khứ đơn, bài tập rõ ràng hiện tại chấm dứt và vượt khứ đơn khiến cho bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết


Thì hiện tại dứt và thì vượt khứ đối kháng là nhì thì quan trọng trong tiếng Anh. Tuy nhiên có khá nhiều bạn nhầm lẫn thân hai thì này.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

Bạn Đang Xem: bài tập khác nhau thì hiện tại tại dứt và thì vượt khứ đơn

Hiểu rõ được điều đó, Tài Liệu học tập Thi xin reviews đến các bạn tài liệu Bài tập rõ ràng thì hiện tại tại ngừng và thì vượt khứ đơn. Tài liệu tổng hợp cục bộ kiến thức kim chỉ nan và một trong những bài tập thực hành có đáp án. Sau đây là nội dung chi tiết, mời chúng ta tham khảo và mua tại đây.


Xem Tắt

1 lý thuyết phân biệt thì hiện nay tại ngừng và quá khứ đơn2 bài xích tập thì hiện nay tại dứt và thừa khứ đơn

Lý thuyết phân minh thì hiện tại chấm dứt và vượt khứ đơn

1. Công thức

Hiện tại hoàn thành

– Khẳng định: S + have (’ve)/has (’s) + VPII ….

– bao phủ định: S + have not (haven’t)/has not (hasn’t) + VPII ….

– Nghi vấn: Have/Has + S + VPII …?

Quá khứ đơn

– Khẳng định: S + Vpast tense ….

– tủ định: S + did not (didn’t) + V ….

– Nghi vấn: Did + S + V …?

2. Các dấu hiệu nhận biết

1. Bây giờ hoàn thành

– already (đã …rồi)

I have already cooked dinner. (Tôi đang nấu buổi tối rồi.)

– yet (chưa)

Have you spoken to him yet? (Bạn đã nói chuyện với anh ấy chưa?)

– just (vừa mới)

He’s just finished his homework. (Anh ấy vừa mới ngừng bài tập về nhà của anh ấy.)

– recently (gần đây)

He has bought a new oto recently. (Gần đây anh ấy tải một dòng xe khá mới.)

– ever (đã từng)

Have you ever visited Paris? (Bạn đặt chân đến thăm Paris chưa?)

– never (chưa bao giờ)

I have never seen a lion. (Tôi chưa khi nào nhìn thấy một bé sư tử.)

– since (kể từ)

She’s been ill since Monday. (Cô ấy bị nhỏ từ hôm máy Hai.)

– for (trong khoảng)

My daughter has been ill for two days. (Con gái của tôi bị nhỏ hai ngày rồi.)

2. Vượt khứ đơn

– yesterday (hôm qua)

Yesterday I stayed at home. (Tôi sinh sống nhà vào ngày hôm qua.)

– last … (last week, last month, last year, …) (… trước)

She got married last year. (Cô ấy kết hôn vào khoảng thời gian ngoái.)

– … ago (two years ago, centuries ago, …) (… trước)

I graduated from university three years ago. (Tôi tốt nghiệp đh ba năm ngoái đây.)

– in + past time (in 1990, in the 19th century, …) (vào thời điểm …)

He was born in 1995. (Anh ấy sinh năm 1995.)

3. Phương pháp sử dụng 

*Xét về thời điểm ra mắt của vụ việc trong quá khứ

– Thì bây giờ hoàn thành miêu tả một hành động xảy ra và xong tại 1 thời điểm không xác minh trong vượt khứ.

– mô tả một hành vi xảy ra và dứt tại một thời điểm xác định trong vượt khứ.

*Xét về hành vi trong thừa khứ tất cả hoặc không tồn tại liên quan đến hiện tại

– Thì hiện tại hoàn thành mô tả hành động đã xẩy ra và còn tác dụng ở hiện tại tại

– Thì vượt khứ đơn diễn tả hành đụng đã xẩy ra và không còn kết quả ở hiện nay tại.

Bài tập thì hiện tại tại xong xuôi và vượt khứ đơn

Bài tập vận dụng

Bài 1: Are you underlined parts of these sentences right or wrong? Correct them where necessary.

1. I’ve lost my key. I can’t find it anywhere. Ok

2. Have you eaten a lot of sweets when you were a child? Did you eat

3. I’ve bought a new car. You must come và see it. ………..

4. I’ve bought a new car last week. ………..

5. When have you been yesterday evening? ………..

6. Lucky has left school in 1999. ………..

7. I’m looking for Mike. Have you seen him? ………..

8. Have you been to Paris? “Yes, many times” ………..

9. I’m very hungry. I haven’t eaten much today. ………..

10. When has this book been published. ………..

Bài 2: Make sentences from the words in brackets. Use the present perfect or past simple.

1. (it/ not/ rain/ this week) It hasn’t rained this week.

2. (the weather/ be/ cold/ recently) The weather ……….

3. (it/ cold/ last week) It ……….

4. (I/ not/ read/ a newspaper yesterday) I ……….

5. (I/ not/ read/ a newspaper today) I ……….

6. (Emily/ earn/ a lot of money/ this year) ………….

7. (she/ not/ earn/ so much/ last year) ………….

8. (you/ have/ a holiday recently?) ………….

Bài 3: Put the verb into the correct from present perfect or past simple.

1. I don’t know where Lisa is. Have you seen (yoo/ see) her?

2. When I … (get) trang chủ last night, I … (be ) very tired and I … (go) straight khổng lồ bed.

3. A: … (you/ finish) painting the bedroom?

B: Not yet. I’ll finish it tomorrow.

Xem thêm: Bài 27: Đa Dạng Và Đặc Điểm Chung Của Lớp Sâu Bọ, Giải Bài Tập Sinh Học 7,Sinh Lớp 7

4. George … (not/be) very well last week.

5. Mr.Clark … (work) in a ngân hàng for 15 years. Then he gave ip up.

6. Molly lives in Dublin. She … (live) there all her life.

7. A: … (you/ go) khổng lồ the cinema last night?

B: Yes, but it … (be) a mistake. The film … (be) awful

8. My grandfather … (die) before I was born. I … (never/ meet) him.

9. I don’t know Carol’s husband. I … (never/ meet) him.

10. A: Is Martin here?

B: No, he … (go) out.

A: When exactly … (he/ go) out?

B: About ten minutes ago.

11. A: Where do you live?

B: In Boston.

A: How long … (you/ ‘ve) there?

B: Five years

A: Where … (you/ like) before that?

B : In Chicago.

A: và how long … (you/ like) in Chicago?

B: Tow years.

Bài 4. Write sentences about yourself using the ideas in brackets.

1. (something you haven’t done today) I haven’t eaten any fruit today.

2. (something you haven’t done today) ……………

3. (something you didn’t do yesterday) ……………

4. (something you did yesterday evening) ……………

5. (something you haven’t done recently) ……………

6. (something you’ve done a lot recently) …………..

Bài 5. Complete the sentences using the verbs in brackets. Use the present perfect where possible. Otherwise use the past simple.

1. I can’t get in. (my home) I’ve lost (lose) my key.

2. The office is empty now. Everybody … (go ) home.

3. I meant to gọi you last night but I … (forget).

4. Mary … (go) to lớn Egypt for a holiday, but she’s back home in England now.

5. Are you OK? Yes I … (have) a headache, but I feel fine now.

6. Can you help us? Our car … (break) down.

Bài 6. Put the verb into correct form, present perfect or past simple.

1. It stopped raining for a while, but now it’s raining again. (stop)

2. The town is very different now. It has changed a lot (change)

3. I did German at school but I … most of it now (forget)

4. The police … three people, but later they let them go (arrest).

5. What vì chưng you think of my English? vị you think it … ? (improve)

6. A: Are you still reading the paper?

B: No, I … with it.You can have it (finish)

7. I … for a job as a tourist guide, but I wasn’t successful. (apply)

8. Where’s my bike? It … outside the house, but it’s not there now. (be)

9. Look! There’s an ambulance over there. There … an accident. (be)

10. A: Have you heard about Ben? He … his arm. (break)

B: Really? How … that … ? (happen)

A: He … off a ladder. (fall)

Bài 7: xong xuôi các hễ từ vào ngoặc cùng với thì bây giờ hoàn thành

1. I have not worked today.

2. We (buy)…………..a new lamp.

3. We (not / plan)…………..our holiday yet.

4. Where (be / you) ?

5. He (write)…………..five letters.

6. She (not / see)…………..him for a long time.

7. (be / you)…………..at school?

8. School (not / start)…………..yet.

Xem thêm: Mã Trường Đại Học Tôn Đức Thắng, Danh Mục Ngành 2021

9. (speak / he)…………..to his boss?

10. No, he (have / not)…………..the time yet.

Bài 8:

1) I………my Maths homework yesterday. (to do)

2)………Susan………to England by plane? (to go)

3) They………a farm two weeks ago. (to visit)

4) Jenny and Peggy………their brother. (not/to help)

5) The children………at home last weekend. (not/to be)

6) When………you………this wonderful skirt? (to design)