Bài 59 Sinh Học 9

     

Các biện pháp chủ yếu nhằm mục đích cải tạo các hệ sinh thái xanh bị thoái hóa được ghi trong cột bên trái. Em hãy nêu công dụng của những phương án đó vào cột bên cần (bảng 59)


kimsa88
cf68