ALUMINUM REACT WITH NITRIC ACID

     

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O là phản nghịch ứng lão hóa khử, được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung những bài học: cân bằng phản ứng lão hóa khử lớp 10, tính chất Hóa học tập của Al và đặc điểm hóa học HNO3…. Cũng giống như các dạng bài xích tập. Hy vọng hoàn toàn có thể giúp các bạn viết và cân bằng phương trình một phương pháp nhanh và đúng đắn hơn.

Bạn đang xem: Aluminum react with nitric acid


2. Điều kiện nhằm Al chức năng với HNO3

Không có

3. Cách thực hiện phản ứng Al công dụng với HNO3

Nhỏ thong thả dung dịch axit HNO3 vào ông nghiệm đã để sẵn lá nhôm

Bạn sẽ xem: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O


4. Hiện tượng phản ứng Al công dụng với HNO3

Chất rắn white color của nhôm (Al) tan dần trong dung dịch, xuất hiện thêm khí làm sủi bong bóng khí trong dung dịch với hóa nâu quanh đó không khí là nitơ oxit (NO)

5. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. kim loại nào tiếp sau đây không tác dụng được với HNO3 đặc nguội?

A. Al

B. Zn

C. Cu

D. Ag


Câu 2. cho 2,7 gam Al chức năng với HNO3 loãng bội nghịch ứng trả toàn. Sau phản nghịch ứng nhận được V lít NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc).

A. 2,24 lít

B. 3.36 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít


Đáp án A

nAl = 2,7 : 27 = 0,1 (mol)

Al → Al3+ + 3e

0,1 → 0,3 (mol)

ne nhường nhịn = ne thừa nhận = 0,3 (mol)

N+5 + 3e → NO

0,3 → 0,1 (mol)

=> VNO = 0,1.22,4 =2,24 (l)


Câu 3. Cặp hóa học nào dưới đây rất có thể tồn trên trong cùng một dung dịch?

A. K2SO4 và BaCl2

B. NaCl cùng AgNO3

C. HNO3 và FeO

D. NaNO3 và AgCl


Đáp án D

A. K2SO4 + BaCl2 → 2KCl + BaSO4

B. NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

C. 3FeO + 5HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O


Câu 4. Các tính chất hoá học của HNO3 là

A. Tính axit mạnh, tính oxi hóa mạnh khỏe và tính khử mạnh.

B. Tính axit mạnh, tính oxi hóa mạnh mẽ và bị phân huỷ.

C. Tính lão hóa mạnh, tính axit táo bạo và tính bazơ mạnh.

D. Tính oxi hóa mạnh, tính axit yếu và bị phân huỷ.


Câu 5. nhiệt độ phân hoàn toàn 9,4 gam một muối hạt nitrat kim loại thu được 4 gam một hóa học rắn. Công thức muối đã cần sử dụng là

A. Cu(NO3)2.

B. KNO3.

C. Fe(NO3)3.

D. NaNO3.


Đáp án A

Quan liền kề đáp án ta thấy 2 trường thích hợp sau:

TH1: MNO3 → MNO2

M + 62 → M + 46 (gam)

9,4 4 (gam)

=> 4(M + 62) = 9,4.(M + 46) => M = -34,14 (loại)

TH2: 2M(NO3)n → M2On

2(M + 62n) 2M + 16n

9,4 4

=> 8(M + 62n) = 9,4.(2M + 16n) => M = 32n

Ta thấy: n = 2 => M = 64 (Cu)

=> muối đã sử dụng là Cu(NO3)2


Câu 6. cho một lá nhôm vào ống nghiệm cất dung dịch Hg(NO3)2, thấy có một lớp thủy ngân bám trên mặt phẳng nhôm. Hiện nay tượng tiếp sau quan giáp được là:

A. Khí hiđro thoát ra mạnh.

B. Khí hiđro thoát ra sau đó dừng lại ngay.

C. Lá nhôm bốc cháy.

D. Lá nhôm tan ngay trong thủy ngân và không có phản ứng.


Đáp án A

Phương trình bội phản ứng

2Al + 3Hg(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Hg

Al sẽ tạo nên với Hg lếu láo hống. Lếu láo hống Al tính năng với nước

2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2


Câu 7. Cho 3,84 gam hỗn hợp X tất cả Mg với Al vào 200 ml hỗn hợp Y tất cả HCl 1M với H2SO4 0,5M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,256 lít khí (ở đktc). Biết vào dung dịch, các axit phân li hoàn toàn thành các ion. Xác suất về cân nặng của Al vào X là:

A. 56,25 %

B. 49,22 %

C. 50,78 %

D. 43,75 %


Đáp án A

nH+ = nHCl + 2nH2SO4 = 0,2.1 + 2.0,2.0,5 = 0,4 mol

nH2 = 4,256/22,4 = 0,19 mol

=> nH+( phản ứng) = 0,38 mol axit dư, kim loại hết

Gọi nMg = x mol, nAl = y mol

mX = 24x + 27y = 3,84 (1)

nH2 = x + 1,5y = 0,19 (2)

Giải hệ phương trình (1), (2) ta được

x = 0,07

y = 0,08

%mAl = (0,08.27)/3,84.100% = 56,25%


Câu 8. Cho m gam các thành phần hỗn hợp X gồm Al, Cu vào hỗn hợp HCl dư, sau khi chấm dứt phản ứng xuất hiện 1,68 lít khí (ở đktc). Nếu mang lại m gam tất cả hổn hợp X trên vào trong 1 lượng dư axit nitric đặc nguội, sau khi kết thúc phản ứng có mặt 3,36 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc). Quý hiếm của m là:

A. 12,3

B. 15,6

C. 6,15

D. 11,5


Đáp án C

Cho Al, Cu vào HCl dư thì chỉ gồm Al phản nghịch ứng:

Al + 3HCl → AlCl3 + 3/2H2

Ta có: nAl = 2/3.nH2 = 2/3. 0,075 = 0,05 mol

Cho Al, Cu vào HNO3 đặc nguội thì chỉ gồm Cu phản bội ứng:

Cu + 4HNO3→ Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Ta có: nCu = 1/2. NNO2 = 1/2. 0,15 = 0,075 mol

Vậy m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm 0,1 mol Al cùng 0,15 mol Cu → m = 0,05.27 + 0,075.64 = 6,15 gam


Câu 9. phản bội ứng hóa học xẩy ra trong trường vừa lòng nào sau đây không thuộc loại phản ứng sức nóng nhôm?

A. Al chức năng với Fe2O3 nung nóng.

B. Al chức năng với CuO nung nóng.

C. Al công dụng với Fe3O4 nung nóng.

D. Al chức năng với axit H2SO4 đặc nóng.


Câu 10. đến m gam Al phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 4,48 lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Quý giá của m là

A. 4,05.

Xem thêm: 2 Sinx Cosx= Sin X - What Is The Period Of 2 Sin X Cos X

B. 8,10.

C. 2,70.

D. 5,40.


Đáp án D

Áp dụng định nguyên lý bảo toàn electron có:

nAl.3 = nNO.3 → nAl = nNO = 0,2 mol → mAl = 0,2.27 = 5,4 gam.


Câu 11. Đặc điểm nào tiếp sau đây không buộc phải của nhôm?

A. Ở ô lắp thêm 13, chu kì 2, nhóm IIIA.

B. Cấu hình electron 3s23p1.

C. Tinh thể cấu trúc lập phương trọng tâm diện.

D. Nút oxi hóa đặc trưng +3.


Đáp án A

Cấu hình electron của nhôm 3s23p1.

→ Al sinh hoạt ô 13 (z = 13), chu kỳ 3 (3 lớp electron), đội IIIA (3 electron phần bên ngoài cùng, yếu tắc p).


Câu 12: triển khai các phân tích sau :

(a) mang lại từ từ bỏ NaOH cho dư vào hỗn hợp Al2(SO4)3,

(b) mang lại từ từ Al2(SO4)3 mang lại dư vào dung dịch NaOH,

(c) mang đến từ tự NH3 mang lại dư vào hỗn hợp Al2(SO4)3,

(d) mang đến từ trường đoản cú Al2(SO4)3 cho dư vào dung dịch NH3.

(e) đến từ từ HCl mang đến dư vào hỗn hợp NaAlO2.

(f) đến từ từ bỏ NaAlO2 mang đến dư vào hỗn hợp HCl

(g) mang đến từ tự Al2(SO4)3 cho dư vào hỗn hợp NaAlO2

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xuất hiện kết tủa là

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D, 7.


Đáp án C

a) Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4;

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O.

Xuất hiện kết tủa trắng, xong kết tủa rã dần

b) Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4;

Xuất hiện tại kết tủa trắng

c) 6NH3 + Al2(SO4)3 + 6H2O→ 2Al(OH)3↓ + 3(NH4)2SO4

Hiện tượng: mở ra kết tủa trắng

d)

Al2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3(NH4)2SO4

Hiện tượng: lộ diện kết tủa trắng

e) Ban đầu: NaAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3↓ + NaCl.

Sau đó, Al(OH)3 ↓ + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

f) NaAlO2 + HCl + H2O → NaCl + Al(OH)3

Có kết tủa

g) Al2(SO4)3 + 6NaAlO2 + 12H2O → 8Al(OH)3 + 3Na2SO4

Xuất hiện kết tủa trắng


Câu 13: đến 3,82 gam kim loại tổng hợp Ba, Al vào nước dư chỉ nhận được dung dịch chưa duy độc nhất một muối. Cân nặng Ba là:

A. 3.425 gam.

B. 1,644 gam.

C. 1,370 gam.

D. 2,740 gam.


Câu 14: trong các cặp hóa học sau đây, cặp chất nào có thể cùng mãi mãi trong một dung dịch?

A. AlCl3 với Na2CO3

B. HNO3 cùng NaHCO3

C. NaAlO2 với KOH

D. NaCl cùng AgNO3


Câu 15 cần sử dụng hóa chất nào tiếp sau đây để riêng biệt Zn(NO3)2 cùng Al(NO3)3?

A. Dung dịch NaOH

B. Hỗn hợp Ba(OH)2

C. Dung dịch NH3

D. Hỗn hợp nước vôi trong


Đáp án C Khi đến NH3 vào 2 dung dịch cả 2 dung dịch đều xuất hiện kết tủa hidroxit, tuy thế Zn(OH)2 tạo nên thành có chức năng tạo phức với NH3 bắt buộc kết tủa lại tan, còn với Al(OH)3 không tan vào NH3

……………………………

THPT Sóc Trăng sẽ gửi tới các bạn phương trình hóa học Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O. Cùng với phương trình chất hóa học này những em xem xét sản phẩm chất khử sẽ sinh ra rất nhiều, xác định sản phẩm khử dựa vào nồng độ dung dịch HNO3. Chúc các bạn học tập tốt

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan:

Trên đây thpt Sóc Trăng vừa ra mắt tới các bạn phương trình chất hóa học Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O, hy vọng rằng qua nội dung bài viết này các chúng ta có thể học tập xuất sắc hơn môn Hóa lớp 12. Mời chúng ta cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, giờ Anh 12, Thi thpt non sông môn Toán, Thi THPT tổ quốc môn đồ Lý,….Bản quyền nội dung bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Phần đa hành vi xào luộc đều là gian lận.

Xem thêm: Bài Soạn Văn Bản Chiếc Lá Cuối Cùng Sgk Ngữ Văn 8 Tập 1, Soạn Văn 8 Chiếc Lá Cuối Cùng


*
*

*

Cách nhân 2 lũy thừa cùng số mũ không giống cơ số và bài bác tập vận dụng – Toán 6 chuyên đề


*

Cách nhân 2 lũy thừa thuộc cơ số khác số mũ và bài tập áp dụng – Toán 6 chăm đề


Bài tập về tín hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9 và cách giải – Toán 6 chuyên đề


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường đề nghị được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình chăm chút này mang lại lần bình luận kế tiếp của tôi.